вторник, ноември 24, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Стимулират с данъчни облекчения датските домакинства, които използват широколентов достъп до интернет

Как финансират изграждането на широколентов интернет в Европа

839Четения

В минала публикация вече представихме някои примери за това, как по-близки и по-далечни нам страни са решили да изграждат мрежите за широколентов достъп. Те са от особено важно значение за селските региони и една от предпоставките за инвестиции в цифрови технологии и прецизно земеделие, които да повишат устойчивостта на земеделието, и в същото време ще намалят неговия отпечатък върху околната среда и климата. Когато става дума за изграждането на подобни мрежи за достъп до интернет услуги в селските райони, има различни начини на финансиране- през средства от структурнните фондове в комбинация с национално съфинансиране, или на пазарен принцип и минимално разходване на публични средства, както е в Австрия. Тук ще се опитаме да направим кратък преглед на това, какви модели на финансиране използват повечето страни членки на ЕС при изграждането на широколентови интернет мрежи, базирайки се на информацията предоставена от ЕК.

Кипър

В случая на Кипър, страната е решила да предоставя стимули за изграждане на мрежи от четвърто и пето поколение като се стимулира електронното управление особено в сферите на здравеопазването и образованието. Публичните инвестиции могат да се използват само в райони, в които пазарът не се развива и трябва да бъдат внимателно насочени, така че да не са пречка за частните инвестиции. Правителството се опитва да осигури допълнителна публична и частна финансова подкрепа за внедряването на високоскоростна широколентова мрежа.

Гърция

В националния план за изграждане на широколентов интернет в южната ни съседка е записано че ще се стимулират мерки за създаване на благоприятна икономическа среда за частни инвестиции в изграждане на мрежи от ново поколение, и публична подкрепа за области с нулев интерес от частни компании.

Дания

В Дания са предприети до момента редица политически инициативи за изграждането на мобилно и широколентово покритие на национално ниво, а на бизнеса се предоставя възможност да използва регионални финансови инструменти за изграждане на достъпни широколентови мрежи. В Дания акцентират върху внедряване на високоскоростна мрежова инфраструктура, базирана на частни инвестиции. Ключова за това е и връзката между отделните общини и съответните далекосъобщителни оператори. И тук както в повечето европейски страни публичното финансиране е запазено за проекти в райони с лош достъп до интернет услуги. Интересно е, че държавата е създала специален фонд за широколентов интернет, който позволява на гражданите колективно да кандидатстват за средства за проекти свързани с изграждането на мрежи, като неговия ресурс е от около 40,2 млн. евро. Освен това с цел да се стимулира достъпа на повече домакинства до широколентов интернет, от 2016 година правителството е въвело данъчни облекчения от около 1 600 евро на домакинство. Предвижда се внедряването на нов модел за финансиране на общините за изграждане на мрежи за широколентов интернет достъп чрез схема за държавна помощ.

Германия

В информацията за федералната република се отбелязва, че покритието с широколентов достъп до интернет е над средното за Европа, като сред приоритетите са разширяване на гигабитните връзки до 2025 година и разработването на приложения за мрежи от пето поколение на по- ранен етап. Финансирането на изграждането на високоскоростни интернет магистрали се извършва посредством различни инструменти, като например национален фонд с бюджет между 10 и 12 млрд. евро, схеми за финансиране изграждането на интернет връзки в селски региони със слабо развита мрежова инфраструктура. Специална федерална програма с бюджет от 4 млрд. евро е отпускала средства за финансиране на проекти за изграждане на широколентов достъп до интернет, която се допълва от регионални програми. От 2018 година максималният размер на финансиране на проект е увеличен от 15 на 30 млн. евро, като приоритет е даден на проекти, свързани с болници, училища и индустриални зони. Друг инструмент за финансиране е банков заем от 150 млн. евро за общините.

Белгия

Планът на страната наречен „Дигитална Белгия“ е съсредоточен в четири области и 17 мерки, като цели осигуряване на стабилна рамка за насърчаване на инвестициите в изграждането на широколентов интернет. намаляване на разходите в изгражданетоим и засилване на динамиката в цифровата екосистема чрез стимулиране на иновациите.

Франция

Франция е поела ангажимент да покрие цялата си територия с широколентови мрежи за достъп до интернет, като за целта се използват наднационални и регионални финансови инструменти. Очакванията са, че за изграждането на мрежата за широколентов достъп до интернет ще бъдт мобилизирани до 20 млрд. евро частни инвестиции. Фондът за цифрово общество предоставя комбинация от публични заеми и финансиране за подкрепа на внедряването на ултрабърз широколентов достъп от френското правителство.

Нидерландия

Страната е сред лидерите в Европа по отношение на обхвата на достъпа до високоскоростни интернет услуги. Към момента почти 98% от селските и градски региони са обхванати от мрежи за широколентов достъп до интернет. В страната също са избрали пазарния принцип при изграждан на мрежата от широколентови магистрали с акцент върху ключовата роля на местните и регионални представители с цел опростяване на процеса. По-голяма част от внедряването на широколентова инфраструктура се извършва автономно от частните оператори. Въпреки че няма предвидени мерки на държавна помощ на национално равнище, редица регионални власти проучват възможностите за мерки за държавна помощ. Националното правителство подкрепя тези органи в това и работи върху рамка за държавна помощ.

Италия

Страната е приела специална схема за държавна помощ за изграждане на мрежа за широколентов интернет, одобрена още през 2016 година, ориентирана основно към региони, които не представляват интерес за пазара на частните компании. В Италия са заделили 5 млрд. евро за национален фонд за изграждане на достъп до широколентов интернет, като регионите са обособени на бели сиви и черни зони. За целта са предвидени и 1,6 млрд. евро по 18 оперативни програми и 21 програми за развитие на селскит региони. Друга национална оперативна програма предвижда 231 млн. евро за изграждане на интернет връзки със скорост до 100 Mb/s насочени към бизнеса в индустриалните зони.

Португалия

Португалия е заложила като цели до 2020 година 100% от населението да има достъп до интернет услуги с минимална скорост от 30 Mb/s и 50% от населението да има покритие със скорост до 100 Mb/s, като този процес се стимулира с насърчаване на инвестиции в селските райони чрез използване на национални и регионални финансови инструменти. Страната е избрала да изгражда своите широколентови мрежи на пазарен принцип. Допълнително от Европейската инвестиционна банка са отпуснали заем от 150 млн. евро

Испания

Испания работи по премахването на регулаторните и административните бариери и осигуряването на динамично и гъвкаво използване на спектъра за насърчаване на разгръщането на свръхбързи широколентови мрежи. Предприемат се действия за подпомагане на публично-частните кооперации и инвестициите в съвместни и рисков капитал. Оптичната мрежа, разположена в Испания, е най-широката в Европа с повече от 33,3 милиона точки за достъп и обхваща над 75% от населението;. Страната планира да инвестира 200 млн. евро за изграждане на широколентов достъп до интернет от следващо поколение. Правителството е приело и специална програма за преодоляване на цифровото разделение между регионите, която ще действа до 2021 година, в области с недостиг на частни инвестиции. Други 277 млн. евро са планирани за проекти съфинансирани от Европейския фонд за развитие на селските региони.

Ирландия

Властите в страната са си поставили до 90% от населението да бъде покрито с широколентов интернет до 2020 година, като за целта държавата ще осигури подкрепа за изграждане на широколентови мрежи за достъп до интернет за региони, в които частите оператори са декларирали, че няма да изграждат подобни мрежи.

Люксембург

Това също е една от страните в ЕС с почти 100% -во покритие на територията с широколентов интернет достъп. Националният план за широколентов достъп цели мрежи с ултрависока скорост на изтегляне от 1 Gbps и качване с 500 Mbps за 100% от населението през 2020 г. .

Швеция

Шведското правителство е определило три основни цели, свързани с изграждането на широколентови мрежи за достъп до интернет.- ясни правила за пазара на широколентови услуги, достъпността им до всички и рентабилно разширяване на широколентовата мрежа. Страната си е поставила за задача осигуряване на достъп до широколентов интернет до 2025 година за всички жители на страната, независимо дали живеят в труднодостъпни региони, селски райони или в градовете . Освен това всички северноевропейски страни са се включили в общ план за ранно въвеждане на технологиите от пето поколение.

Литва

Целите за осигуряване на достъп до широколентов интернет в Литва напълно съвпадат с общоевропейските, като до 2020 г. се планира 100% покритие на територията на страната с интернет със скорост до 100 Mb/s и 50% покритие с интернет мрежи надвишаващи тази скорост. За целта се използват както национални, така и регионални финансови инструменти. Още в периода 2005-2008 година със средства на Европейския фон за развитие на селските райони в страната са инвестирани около 20 млн. евро за изграждане на широколентови мрежи в селските региони, а други 60 млн. евро са инвестирани до 2014 година. За 2014-15 година по проект за свързване на фермерските стопанства с широколентовите точки на страната са били отпуснати от ЕСФрС 6 млн. евро. До 2018 година нови 400 земеделски стопанства в страната са получили достъп до широколентов интернет. Така около 79 хил. жители на страната ще получат достъп до нова или подобрена ИТ инфраструктура.

Както видяхме от така направения преглед, без значение на какъв стадий от изграждането внедряването на мрежи за широколентов интернет достъп са отделните страни, и без значение на избрания подход за финансиране, в който се отдава било тежест на европейско или национално финансиране, навсякъде се планира много внимателно и целенасочено използване на публичните финанси само до региони с лош достъп до цифрови услуги, или до такива, които не представляват интерес за частни инвестиции. Това е много важно условие, защото изграждането на достъп до широколентов интернет,който да обхване освен урбанизираните територии, и труднодостъпните селски региони не може да се изчерпи само с прилагането на една единствена мярка или инструмент на финансиране. Нещо повече успехът на този процес ще зависи от умелото и разумно прилагане на различни финасови инструменти- на регионално, национално и европейско ниво.