понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Без категорияНОВИНИ

Св. Боянова: Критериите за подбор на проекти за финансиране по мярката за инонации противоречат на ПРСР

Администрацията не посочва какво е иноватинен или интерактивен подход

Време е да се вземат решенияВреме е да се вземат решения

Изискванего оперативните групк допустими да кандидатстват с проекти по мярката за иновации да се състоят най-малко от по един земеделски производител и по един представител на научен институт или висше училище противоречи на духа на ПРСР 2014-2020.

Това се казва в становище на Института за агростратегии и иновации изпратено до медиите. В него са направени коментари на публикувания проект на насоките за кандидатстване чрез процедура на подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. Въвеждането на подобни изисквания противоречи на ПРСР според председателя на института Светлана Боянова и може да доведе до обявяване на цялата процедура по подбор за недействителна. Освен това в проекта на насоките липсва дефиниция на това, какво е “иновативен/ интерактивен” подход, ппедвид факта, че от кандидатстващите оперативни групи ще се изисква да опишат подход и методите за изпълнение, които ще използват за всеки етап на проекта.

На духа на ПРСР противоречи и друг критерии, според който трябва са се обяви предварително ако се налага разширяване броя на участниците в оперативтите групи. Много трудно може на етап кандидатстване да бъде установено дали в процеса на изпълнение на проекта оперативната група ще има нужда от включване на нови членове, както и от вида на тези членове.

От Института за агростратагии и иновации обръщат внимание и на факта, че съгласно еврорегламент от 2013 г. всяка държава сама трябва да определи какво означава “изкуствено създадено условие”. При това условие или трябва да се даде подобно определение, или тази точка да отпадне от насоките.
Предлага се също размера на пректните разходи за изпълнение на иновативния проект да се ограничи максимум до 20 на сто от общите разходи.