вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро Новини

Публикуваха ръководство за бенефициерите по плана за възстановяване

Ръководството предлага синтезирана информация на заинтересованите лица, изпълняващи договори по механизма за възстановяване и устойчивост

 

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи съвместно с Министерството на земеделието и храните „Ръководство за бенефициерите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)“, съобщиха от фонда.

Ръководството е предназначено за крайните получатели, които изпълняват договори за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост . Документът има за цел да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематична информация относно техните основни права и задължения по договорите, и как финансираните инвестиции да бъдат успешно изпълнени, отчетени и платени.

Ръководството описва действията и формалните процедури, които трябва да бъдат изпълнявани от крайния получател, за да се осигури правилно техническо и финансово изпълнение на договора за финансиране.

 

Още
НОВИНИ

МЗХ обяснява как да се вземат парите по Плана за възстановяване за Земеделие

Министерство на земеделието и храните започва информационна кампания, по време на която експерти ще разяснят на земеделските производители

условията при подаване на проектни предложения по двете стартирали процедури „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Първото събитие ще се състои на 14 ноември (вторник) в град Велико Търново. Информационни дни ще се проведат и в градовете Русе (15 ноември), Стара Загора (15 ноември) и Бургас (16 ноември). Всички събития са с начален час 10:00 часа. Кампанията има за цел да запознае потенциалните бенефицери с подробности за възможностите, условията и сроковете при кандидатстването.

Двете направления от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство“ по НПВУ е предвиден общ бюджет от 333 млн. лв.

Средствата по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ са в размер на 318 млн. лева без ДДС. С процедурата ще се подкрепят проекти, които   стимулират иновативни производствени и цифрови технологии, както и да се подобряват отглеждането на селскостопански култури и животни. Допустими са инвестиции в материални и нематериални инвестиции, свързани с опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, както и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 30 хил. лв. без ДДС, а максималният – 1 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 20 декември 2023 г.

Бюджетът по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ е в размер на 15 млн. лева. Процедурата има за цел да стимулира процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция от сектор „Плодове и зеленчуци“ чрез създаване на къси вериги на доставка, модернизиране и автоматизиране на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци. Финансовата подкрепа е насочена към инвестиции, които допринасят за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. Процедурата ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на производителите, включително групите и организациите на производители в сектора. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 300 000 лв., а максималният – 2 346 960 лв. Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 22.12.2023 г.

Припомняме, че експерти от Министерство на земеделието и храните участват и в информационната кампания на Държавен фонд „Земеделие“ по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, която продължава в градовете Благоевград (16 ноември), Добрич (23 ноември) и Плевен (30 ноември).

Графикът за провеждане на събитията от кампанията може да видите в таблицата

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

 

за разясняване на условията за кандидатстване по двете стартирали процедури

по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

Планирана дата Начален час Място на провеждане Адрес  

Организатор

14.11.2023 г. 10:00 ч. гр. Велико Търново Зала на Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ – Велико Търново, която се намира на адрес: ул. „Н. Габровски“ № 71  

МЗХ

15.11.2023 г. 10:00 ч. гр. Русе Зала „Свети Георги“ в сградата на общинска администрация – Русе, която се намира на адрес: пл. „Свобода“ № 6, ет. 6  

МЗХ

15.11.2023 г. 10:00 ч. гр. Стара Загора Зала на Областна администрация – Стара Загора, която се намира на адрес:  бул. „Цар Симеон Велики“ №108  

МЗХ

16.11.2023 г. 10:00 ч. гр. Бургас Заседателната зала в сградата на Областна администрация – Бургас, която се намира на адрес: ул. „Цар Петър” № 1, ет. 1  

МЗХ

Още
Животновъди могат да изпращат коментари бележки и предложения в МЗХ относно ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ДО 2014 Г
Агро Новини

Стартира мрием на проекти за изграждане на центрове за заготовка и съхранение на плодове и зеленчуци

Сред допустимите дейности е закупуването и монтирането на соларни панели за проиводство на енергия за собствени цели

 

С бюджет от 15 млн. лева стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост, аъобщиха от агроведомството. Финансовата подкрепа е насочена към инвестиции, които допринасят за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребите

По направлението ще се финансират дейности по изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба. Допустими са разходите за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение и складиране на продукцията, както и такива, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба. Възможно е закупуването на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт. Допустимо е и финансиране при доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи за собствено потребление.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за подпомагане разходвани средства. Разходите за невъзстановим ДДС също представляват допустим разход по НПВУ и ще се финансират от държавния бюджет, в размер на допълнителни 3 млн. лева.

Одобрените проектни предложения трябва да бъдат изпълнени в срок до 18 месеца от датата на подписването на договора, но не по-късно от 30 юни 2025 г.

Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МЗХ, както и в Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020), раздел НПВУ. Предложенията ще се подават по електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/

Още
Агро Новини

Сдружение се обяви срещу критериите за финансиране на ВЕИ

Организацията предупреди за възможна злоупотреба със средства, а изискванията за наличие на определени документи могат да изключат от процеса микро и МСП

 

Сдружение „Соларна Академия България“, съобщи днес, че е внесло възражение срещу критериите за процедурата за финансиране на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), тъй като според експертите от организацията има сериозна неравнопоставеност за кандидатите, информира БТА.

„Според нас критериите в процедурата не съответстват на поставените цели и описани по този начин може да бъдат предпоставка за злоупотребяване със средствата. Механизмът за разпределение на средства включва критерии, които са несъразмерни и си противоречат. Този подход може да доведе до насочване на средствата към ограничен брой предприятия, които не попадат във фокуса на икономическите субекти, които трябва да бъдат подпомогнати от Плана за възстановяване и устойчивост“, смята д-р инж. Веселин Тодоров, председател на Сдружение „Соларна Академия България“.

От организацията посочват, че изискванията за наличие на определени финансови активи и документи, свързани с изграждането на инсталациите и съоръженията за съхранение, могат да изключат микро, малките и голяма част от средните предприятия, а именно тяхното подпомагане е ключово според Плана за възстановяване и устойчивост

Министерството на енергетиката обяви в началото на октомври първата от поредица покани в рамките на процедурата за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия, като част от Националния план за възстановяване и устойчивост, припомня сдружението. Съгласно тази процедура се предвижда подкрепа за изграждането и интегрирането в електрическата мрежа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници, общо 1425 мегавата, в съчетание с 350 мегавата съоръжения за съхранение на електроенергия.

Още
Без категорияНОВИНИ

Стартира изпълнението на дейностите по проект „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“

На работна среща в Министерство на земеделието и храните днес, министър Кирил Вътев и екипът му възложиха ускорено изпълнение на дейностите по проект „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“. Проектът е част от Националния план за възстановяване и устойчивост и това изисква отговорно и динамично да се подходи към изпълнението му, подчерта министър Вътев. Той посочи, че концепцията на проекта е изцяло в унисон с основния приоритет на екипа му за оптимизиране на дейностите и контрола по агрохранителната верига, увеличаване на проследяемостта и високата гаранция за безопасност на потребителите.

Проектът предвижда изграждане на Електронна информационна система в земеделието за обмен на данни между публичната администрация и икономическите субекти в сектор „Земеделие“.

Целта е цифровизиране и обединяване на информационните ресурси в земеделието, създаване на условия за проследяване на напредъка по изпълнението на целите на зелената сделка в областта на селското стопанство, оптимизиране на бизнес-средата и намаляване на административната тежест, посочи Емилия Манолова, директор „Анализ и стратегическо планиране“. Системата ще съдържа обща платформа и четири модула (модул за употребата на продукти за растителна защита и торове, информационно-аналитичен модул за контрол на употребата на антимикробни ветеринарни лекарствени продукти, модул за проследяване „От фермата до трапезата“ и модул за онлайн обучение, както и мрежа за комуникация от полеви и водни сензори.

Още