Условия за ползване


Условия за използване на Nivabg.com

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Виденов ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. 

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите условия:

 "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

 "УСЛУГА/И" на сайта включват:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • достъп до коментарите;
  • създаване на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълтнителни възможности за достъп до информационните ресурси;
  • публикуване на обяви, снимки, видео и новини от потребителя;
  • получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бедействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

 

II. Общи разпоредби
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Nivabg.com. 

III. Авторски права
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

IV. Конфиденциалност
Nivabg.com се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. 


С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Nivabg.com на посочения адрес или e-mail за контакти.

 

V. Органичаване на отговорността
Nivabg.com прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Nivabg.com не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Nivabg.com за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Nivabg.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Nivabg.com не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Nivabg.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

VI. Услуги, изискващи регистрация
Nivabg.com си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

  • Възможност за публикуване на коментари
  • Възможност за публикуване на обяви;
  • Възможност за публикуване на снимки на селскостопанска тематика;
  • Подаване на сигнали за нарушения и нередности в сектор селско стопанство;
  • Получаване на бюлетин с новостите на сайта.

 

VII. Промени
Nivabg.com си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 26.01.2011 г.