петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Директни плащания през 2015 г. – само с Правно основание за ползване на земеделска земя чл.37, т.“В“ от ЗСПЗЗ документи

Какво представлява ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ за стопанисването на земеделските земи

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

От 1 януари 2015 г. фермерите ще получават директни плащания за обработваните от тях земи, само ако имат правно основание за ползването им. Това предвиждат промените в Закона за подпомагане на земеделските производители.

Правното основание за ползване ще се доказва с: нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи; договори за аренда или за наем; договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация; заповеди за разпределение на масивите; разрешителни за паша и др. документи.

От 1 януари 2015 г. земеделските стопани, които ползват земеделска площ въз основа на правно основание, могат да кандидатстват за плащане по СЕПП. Ползватели на земеделски площи могат да бъдат: собствениците; арендатори; наематели; кооперации; ползватели на земеделски масиви в резултат на сключени споразумения (по чл. 37в  от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи). 

Измененията се правят, за да се прекрати практиката за подаване на заявления за подпомагане по СЕПП без правно основание за ползването на земите и без знанието и съгласието на техните собственици.

Правните основания за обработка на земите ще се регистрират в специален софтуер (който за кампания 2015 не е готов, но въпреки това правното основание ще се прилага), създаден от Министерството на земеделието и храните и обвързан с Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

 

Въпроси и отговори относно декларациите и споразуменията за ползване на земеделски земи (Информция от МЗХ)

1. Каква е целта на уредената в ЗСПЗЗ възможност за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, респ. за сключване на споразуменията за ползване на земеделските земи ?
Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. В резултат от сключено споразумение за ползването на земеделски земи в дадено землище за съответна стопанска година се постигат повече от една цел. От една страна се предотвратява неправомерното ползване на имоти, чиито собственици не ги обработват с години (поради различни причини – нямат възможност, неразбирателство между наследниците, дезинтерисирани напълно, в чужбина са и пр.), като същевременно възможността за ползването на такива имоти е обвързана със задължението за заплащане на това ползване. От друга страна се дава възможност на земеделски стопани (собственици и ползватели на земеделски земи), които желаят да се занимават със земеделие, да обработват земите в дадено землище комасирано, т. е. ако един стопанин има правно основание да ползва определена площ земи (собствени и/или наети), разпръснати в различни части на землището, то предоставянето им в един комасиран масив, ще даде възможност за по-ефективното им обработване, с по-малко труд и финансови средства.
Освен това, тъй като в резултат на сключените споразумения на практика се прекратява или значително намалява неправомерно ползване на имоти, т. нар. бели петна, то се парира и възможността за образуване на административни производства за тяхното изземване със заповед на кмета на общината от лицата, които ги ползват без правно основание, като същевременно се разтоварва и съдебната система от дела, свързани с оспорване както на издадените по процедурата административните актове, така на отказите от тяхното издаване.

2. За какъв срок се сключва споразумението и за каква територия ?
Споразумението се сключва за една стопанска година, а това е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година, и обхваща земеделските земи в едно землище.

3. Кой може да участва в споразумение за ползване на земеделски земи?
Всеки собственик или ползвател на правно основание на земеделски земи, находящи се на територията на съответното землище.

4. По какъв начин земеделските стопани следва да заявят желанието си за участие в споразумение за ползване на земеделски земи ?

Ползвателите могат лично или чрез пълномощник да подадат заявление за участие в споразумение в общинската служба по земеделие по местонахождението на имота. Към заявлението следва да е приложен опис на имотите, ползвани на правно основание, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване.

Ако ползвател не е подал заявление за участие в споразумение по чл. 37в, то се счита, че той има намерение да обработва ползваните от него имоти в реалните им граници.

Собствениците подадат декларация лично или чрез пълномощник, в която посочват начина на трайно ползване на всеки от имотите и формата на тяхното стопанисване, която може да бъде – лична обработка, предоставени за ползване с договор или за включване в масиви за ползване. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията.

Заявленията и декларациите са по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Те могат да се подават освен на хартиен носител и в електронен вид. Форматът на електронния вариант е публикуван на сайта на МЗХ и на интернет страниците на областните дирекции „Земеделие” с подробни инструкции за ползването им, откъдето могат да се изтеглят от всеки. При необходимост от допълнителни разяснения земеделските стопани следва да се обърнат за съдействие към служителите на съответната общинска служба по земеделие.

5. В какъв срок земеделските стопани подават заявленията и декларациите ?
Заявленията и декларациите се подават в срок до 31 юли и важат за следващата стопанска година.

6. Къде се регистрират сключените от ползвателите на земеделски земи договори ?
Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от сключените договори за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Договорите със срок по–дълъг от една година се регистрират след тяхното вписване в службата по вписвания. Регистрация не се извършва, когато за един и същи имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори, а това са едногодишните договори.

Собствениците на земеделски земи са длъжни да регистрират в общинската служба по земеделие своевременно сключените от тях разпоредителни сделки с имотите – договори за продажба, замяна, дарение и пр.

Регистрацията както на договорите за ползване на земеделските земи, така и на договорите за прехвърляне на собствеността върху имотите се извършва във всички случаи, независимо дали техните ползватели или собственици ще участват в споразумение или не. А това е така, защото общинската служба по земеделие води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях на ползвателите, участващи в споразумението по чл. 37в от ЗСПЗЗ с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви.

7. Какви изходните данни и материали са необходими за осъществяване на процедурата и кой ги изготвя ?
За изготвяне на споразумението е необходимо участниците в него да разполагат с карта на землището и регистър на имоти, собственици и ползватели. С изменението на ЗСПЗЗ се предвиди в споразумението да могат да се включват и части от имоти, при необходимост.
При определяне на изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване следва да се има предвид, че когато за един имот са представени и съответно са регистрирани в ОСЗ повече от един вписан договор за наем или аренда, то ОСЗ включи договорът, който е вписан в службата по вписвания с по-ранна дата, тъй като при конкуренция на вписванията приоритет има по-рано вписаният акт.
В предстоящата кампания по изготвяне на споразуменията се предвижда въвеждане на нов софтуерен продукт в ОСЗ, който позволява да се виждат съвместени данни от цифровата ортофото карта и картата на възстановената собственост. По този начин участниците в споразумението ще разполагат с информация за състоянието и границите на земеделските площи и имоти в реално време.
Тази графична информация ще се предоставя в електронен вид на ползвателите, които ще могат да разпечатват необходимите им карти в офиси, които предлагат тази услуга.
Освен картите, на участниците ще се предоставят и регистри на имоти, ползватели и собственици, които ще им послужат да направят нужните баланси и изчисления преди да пристъпят към самото разпределение по ползватели.
Изходните данни и материали, необходими за осъществяване на процедурата се изготвя от съответната ОСЗ, която в срок до 1 август ги предава се на комисията, администрираща сключването на споразумението. В срок до 20 август тази комисия определя границите на масивите за споразумение и предоставя информацията на участниците в споразумението.

8. Какви са начините за образуване на масивите за ползване ?
Регламентирани са два начина за образуване на масивите за ползване – чрез сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделските земи или чрез тяхното разпределение по административен ред. Разпределение на ползването на земите по масиви се извършва в случаите когато между ползвателите не се постигне споразумение, съгласно установеният ред, както и за земите, които споразумението не обхваща.

9. Кой е органът, който администрира процедурата за създаване на масиви за ползване и какви са неговите задължения ?

Създаването на масиви за ползване се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция “Земеделие”. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция “Земеделие”. Заповедта се издава в срок до 5 август на съответната година.

Комисията от една страна е помощен орган за законосъобразното сключване на доброволно споразумение, а от друга – има основна роля при изготвяне на служебно разпределение.

Комисията има за задача да получи и да провери пълнотата и качеството на изходните данни и материали, да предостави на участниците в споразумението необходимите карти и регистри, да уведоми всички заинтересувани лица и да им съдейства с експертна помощ.
Комисията приема изготвения проект на доброволно споразумение, като извършва обстоен преглед относно неговата законосъобразност и изготвя доклад до директора на ОДЗ. При служебно разпределение на масивите за ползване – изготвя проект на разпределението, който представя с доклад на директора на ОДЗ.
Комисията извършва проверка дали включените в споразумението или разпределението ползватели са заплатили т.нар. бели петна за предходните стопански години, тъй като съгласно чл. 37в, ал. 2, изр. четвърто от ЗСПЗЗ, ако не е изпълнено това задължение, то съответните ползватели не могат да участват в споразумението.

10. Какъв е редът за сключване на споразумение?
При изготвяне на споразумението от основно значение е определянето на границите на земеделската територия в землището, върху която ще се прилага споразумението. Добре е определянето на границите на територията да се извърши върху КВС, като при уточняването им да се ползва информация от ЦОФК. От тази територия се изключват всички имоти, за които ползватели и собственици са подали информация в заявленията и декларациите, че ще ползват имотите в реални граници.
В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си за ползваните имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, т.нар.”бели петна” за предходните стопански години. ”Бели петна” са имоти, за които собствениците им не са подали декларации и не са сключили договори за тях.
Споразумението се сключва по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и съдържа данни за комисията, участниците, разпределените им имоти или части от имоти, включително имотите „бели петна”, и дължимото за тях рентно плащане. Неразделна част от споразумението е картата за разпределение на масивите за ползване. Споразумението и картата се подписват от участниците и се предоставят на председателя на комисията. Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.
Срокът за сключване на споразумението е до 30 август.

Следва да се има предвид, че разпределянето на масивите за ползване между участниците се извършва изцяло по тяхна воля.

11. Кои са критичните точки при изготвяне на споразумението?
Основно са три:
Първата е определянето на териториите, които ще участват в споразумението или разпределението. Важно е те да са с еднакъв начин на трайно ползване – само ниви, само ливади, само трайни насаждения и др. и да са ограничени с видими на терена граници. От коректното определяне на площите зависи кои правни основания ще се включат в споразумението, а те са само тези, които попадат в коректно определената площ. Всички имоти с договори или собствени имоти, попадащи извън така определената територия се ползват в реалните им граници. Освен това при самото разпределение участниците трябва да знаят, че целта на това разграничение е, че ползвател, който разполага с договори за пасища например не може с това правно основание да ползва обработваеми земи.
Втората критична точка е разпределянето на имотите, за които не са регистрирани договори за ползване (белите петна). Общо взето те могат да бъдат разпределени по няколко начина и това, по кой точно ще стане при доброволното споразумение се решава от самите участници. Важно е в едно землище да се възприеме един подход за разпределянето им, като преди това на основание картите и регистрите предварително е определена площта от белите петна, с която ще се увеличи ползването на всеки участник. Участниците трябва да са наясно с техния обем и местоположение за да могат да вземат съответното решение. Възможно е при конкретното определяне на масивите по ползватели да се получи разлика в изчислените и реално получени площи и това е така, защото в масивите по различен начин и с различна честота са разположени имотите с правни основания и имотите, бели петна.
Третата критична точка за неуспех на доброволното споразумение е нововъведеното задължение в ЗСПЗЗ ползвателят да заплаща за ползването на белите петна в срок до 10 септември, т.е. преди датата на издаване на заповед от директора на ОД „Земеделие”. Ако даден участник не заплати дължимите суми, то той не може да участва в доброволното споразумение и имотите, които ползва на правно основание, а трябва да ги обработва в реалните им граници. Това практически означава да се преработи проектът на споразумение или разпределение, и като се имат предвид изключително кратките срокове, рискът от провал на споразумението или изготвяне на силно фрагментирано служебно разпределение съществен.

12. Какви са задълженията на комисията при представяне на проекта на споразумението ?
При представяне на проекта за доброволно споразумение комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ има следните задължения да провери:
– дали споразумението е изготвено по утвърдения образец;
– включени ли са всички заинтересувани лица, съгласно данните от регистъра, предоставен в началото на процедурата, както и дали те са подписали споразумението и КМП;
– включени ли са лица, които не са представили правно основание за ползваните имоти или такива с неизплатени задължения за предходни стопански години;
– правилно ли е попълнено приложението към споразумението с опис на имотите, включени в ползването на всеки един участник;
– разпределени ли са всички бели петна, попадащи в територията на споразумението;
– изготвя доклад до директора на ОДЗ за резултатите от работата и препоръчва издаването на заповед за утвърждаване на споразумението. В случай, че установи нередовности, уведомява участниците и дава приемлив срок за отстраняването им;
– ако тези нередовности не се отстранят, то комисията подробно ги описва в доклада и след неговото одобрение пристъпва към служебно разпределение на масивите за ползване.

13. В кои случаи масивите за ползване се създават чрез служебно разпределяне на ползването?
Разпределение на ползването на земите по масиви се извършва в следните случаи:
13.1. – когато между ползвателите не се постигне споразумение, съгласно установеният ред, вкл. и в определения срок не обхваща.
В този случай определената за землището комисия пристъпва към изготвяне на служебно разпределение, като се ръководи от два принципа – всеки ползвател се настанява в масивите, в които преобладават имотите, ползвани от него на правно основание, а белите петна се разпределят пропорционално на ползването на правно основание на всеки ползвател. Логично е при служебно разпределение определянето на масивите и участниците да започне от най-дребните ползватели.
13.2. – когато представеното на комисията доброволно споразумение обхваща две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище
В този случай комисията извършва служебно разпределение за останалата 1/3 от площта по описаните в закона правила, т.е. всеки служебно разпределен участник се настанява там, където преимуществено се намират имотите, които ползва с правно основание. Белите петна на тези ползватели задължително се изчисляват пропорционално на регистрираното им ползване.

14. С какъв административен акт се одобряват създадените масиви за ползване?
След представяне на доклада на комисията, който съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за зимите – бели петна, за техните собственици и дължимото рентно плащане, директорът на областна дирекция “Земеделие” издава заповед за разпределение на масивите в землището в срок до 1 октомври на съответната година.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

15. Какъв е редът за информиране на заинтересованите лица за създадените в землището масиви за ползване?
Заповедта, с която директорът на областна дирекция “Земеделие” одобрява разпределението на масивите в землището се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция “Земеделие” в срок до 10 октомври.

16. Ако директорът на областната дирекция “Земеделие” не издаде заповед за разпределение на масивите в землището в определения срок, то какви права имат ползвателите, подали заявления за участие в масиви за ползване ?

Всяко заинтересовано лице може да поиска от министъра на земеделието и храните издаването както на заповедта за разпределение на масивите за ползване, така и на заповедта за назначаване на комисията, която ръководи процедурата.

17. В какъв срок ползвателите заплащат за ползването на разпределените им имоти – бели петна ?
Ползвател на земеделски земи, който се ползва от заповедта на директора на областната дирекция “Земеделие”, в частта за земите – бели петна, внася по банкова сметка за чужди средства на общината сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до 10 септември. Следователно заплащането следва да се извърши преди издаването на заповедта на директора на областна дирекция “Земеделие”, с която е одобрено разпределението на масивите в землището.
Следва да се има предвид, че ако ползвателите не се заплатят в посочения срок разпределените им имоти – „бели петна”, то ще се наложи да се изготвя ново споразумение, респ. ново разпределение на имотите ?

18. Къде ползвателите внасят сумите за ползваните имоти – бели петна?
Ползвателите внасят по банкова сметка за чужди средства на общината определената в заповедта на директора на областна дирекция “Земеделие” сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

19. В какъв срок собствениците на имоти, разпределени като „бели петна”, могат да получат дължимите суми и от къде?
Сумите са депозитни и се изплащат от общината на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция “Земеделие” в тригодишен срок.

20. С какви права се ползват участниците в масивите за ползване, създадени по посочения ред ?

Както вече се каза, споразумението или разпределението представлява правно основание за ползване на земеделските земи и може да служи при заявяване за директно подпомагане на единица площ, както и по отделни мерки от Програмата за развитие на селските райони, напр. Натура 2000, агроекологични мерки.
Ако при заявяване за подпомагане ползвателите в дадено землище използват влязло в сила споразумение до голяма степен ще се избегнат застъпвания между тях, наддекларирани площи и други неблагополучия, вследствие на които следва лишаване или намаляване на помощта за бенефициентите. От регистрацията на споразуменията в информационната система ползвателите могат да извличат координати на граничните точки на масивите за ползване, по които да отложат на терена границите им, като по този начин ще се избягват недоразумения или умишлено нарушаване на законоустановено ползване.
Освен това ползвателите по споразумение на имоти – бели петна са защитени от отстраняване от неправомерно ползване и заплащане на глоби в троен размер.
Специално за имоти от публичните фондове – държавен и общински поземлен фонд, когато в ползването на даден ползвател, определено чрез споразумение или разпределение попаднат такива имоти, за които не са сключвани договори за ползване след проведен търг, за тях се сключва едногодишен договор за ползване с директора на ОД „Земеделие”, т.е. това е изключение от общото правило за предоставяне на такива имоти само чрез търг именно с цел уедряване на ползването на земеделските земи.

(по информация от Областната дирекция земеделие гр. София)

Образец на заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г., одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните103.50 KB

Образец на споразумение, сългасно чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г., одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните59.00 KB

Образец на проект за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, съгласно чл. 72в, ал.4 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г., одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните46.50 KB

Образец на приложение към споразумение по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните22.50 KB

Образец на приложение към разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните23.00 KB

Образец на декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г., одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните71.00 KB

Справка за издадените заповеди за замени на земеделски земи по реда на чл. 24г от ЗСПЗЗ и чл. 36 от ППЗСПЗЗ за периода 2006г. – 01.03.2009г.90.00 KB

Допълнение към Справка за издадените заповеди за замени на земеделски земи по реда на чл. 24г от ЗСПЗЗ и чл. 36 от ППЗСПЗЗ за периода 2006г. – 01.03.2009г.37.00 KB

Стратегия за комасация559.28 KB

Справка за сключените договори за замени на земи от ДПФ с частни земи за периода 1998 – 2006 г.897.14 KB

Вашият коментар