сряда, април 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Калкулатор оценка на земеделска техника

Инструкция за ползване на калкулатора и методика на

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАЛКУЛАТОР ЗА ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Изтегли Калкулатор мярка 4.1

 При инвестиции за закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата таблиците се попълват в зависимост от вида на отглежданите култури в стопанството. В случаите, в които стопанството произвежда/обработва култури от група I1 и група II1 се попълват таблиците за съответния вид култура съгласно „Списък култури“ със съотносимите данни за стопанството.

 Таблица 1: Оценка капацитет на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата за култури от група I[1]:

В колона 1: „Мощност на самоходна техника, за която се кандидатства в проекта (к.с.)“ се въвежда сбора на номиналната мощност в к.с. на самоходната техника (трактори – колесни, верижни, силажокомбайни, зърнокомбайни и др.), за която се кандидатства за финансово подпомагане.

Данните се взимат от подробна техническа спецификация, приложена към договор за доставка/оферта на избран доставчик.

В колона 2: „Мощност на наличната самоходна техника в (к.с.)”: се въвежда сбора на номиналната мощност на цялата налична самоходна техника[2] в стопанството, произведена преди по-малко от 7 години към датата на Заявлението за подпомагане, която се ползва основно за култури от група I1

Данните се взимат от „Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника“.

В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури от група I1
(дка)“
: се въвежда сбора на всички използвани земеделски площи с култури от група I1 (дка) в стопанството.

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

В колона 4: „Общ размер на земята по проекта посочена в таблица 4.1 от бизнесплана с култури от група I1 (дка)“ се въвеждат данните за размера на земята, която кандидатът се задължава за поддържа след получаване на окончателно плащане описани в бизнес плана.

*ВАЖНО!!!!!

Когато се кандидатствa за техника за прибиране на реколтата (зърнокомбайни за култури от група I) се спазват следните ограничения:

1. За площи с култури посочени в т. 4.1. от бизнесплана с размер до 2 000 дка. – до 200 к.с. номинална мощност;

2. За площи с култури посочени в т. 4.1. от бизнесплана с размер от 2 000 до 5 000 дка. включително – до 450 к.с. номинална мощност;

3. За площи с култури посочени в т. 4.1. от бизнесплана с размер над 5 000 дка. – над 450 к.с. номинална мощност.

В колона 5: „Капацитетът на техниката съответства на размера на земята“: След коректно въведени стойности в предходните колони, се визуализира съответно отговор „ДА”, когато капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта. В случай, че в колона 5 се визуализира отговор „НЕ“, то капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане не съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта.

Таблица 2.1. Оценка капацитет на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата за култури от група II1 с използвана земеделска площ (ИЗП) над 112 дка:

В колона 1: „Мощност на самоходна техника, за която се кандидатства в проекта (к.с.)“ се въвежда сбора на номиналната мощност в к.с. на самоходната техника (трактори – колесни, верижни, силажокомбайни, зърнокомбайни и др.), за която се кандидатства за финансово подпомагане.

Данните се взимат от подробна техническа спецификация, приложена към договор за доставка/оферта на избран доставчик.

В колона 2: „Мощност на наличната самоходна техника в (к.с.)”: се въвежда сбора на номиналната мощност на цялата налична самоходна техника2 в стопанството, произведена преди по-малко от 7 години към датата на Заявлението за подпомагане, която се ползва основно за култури от група II1

Данните се взимат от „Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника“.

В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури от група II1
(дка)“
: се въвеждат сбора на всички използвани земеделски площи с култури от група II1 (дка) в стопанството.

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

В колона 4: „Общ размер на земята по проекта посочена в таблица 4.1 от бизнесплана с култури от група II1 (дка)“ се въвеждат данните за размера на земята, която кандидатът се задължава за поддържа след получаване на окончателно плащане описани в бизнес плана.

В колона 5: „Капацитетът на техниката съответства на размера на земята“: След коректно въведени стойности в предходните колони, се визуализира съответно отговор „ДА”, когато капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта. В случай, че в колона 5 се визуализира отговор „НЕ“, то капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане не съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта.

Таблица 2.2. Оценка капацитет на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата за култури от група II1 с използвана земеделска площ  (ИЗП) до 112 дка:

В колона 1: „Мощност на самоходна техника, за която се кандидатства в проекта (к.с.)“ се въвежда мощността в к.с. на самоходната техника (трактори – колесни, верижни, силажокомбайни, зърнокомбайни и др.), за която се кандидататства за финансово подпомагане.

Данните се взимат от подробна техническа спецификация, приложена към договор за доставка/оферта на избран доставчик.

В колона 2: „Мощност на наличната самоходна техника в (к.с.)”: се въвежда мощността на цялата налична самоходна техника2 в стопанството, произведена преди по-малко от 7 години към датата на Заявлението за подпомагане, която се ползва основно за култури от група II1

Данните се взимат от „Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника“.

В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури от група II1
(дка)“
: въвежда сбора на всички използвани земеделски площи с култури от група II1 (дка).

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

В колона 4: „Капацитетът на техниката съответства на размера на земята“: След коректно въведени стойности в предходните колони, се визуализира съответно отговор „ДА”, когато капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта. В случай, че в колона 5 се визуализира отговор „НЕ“, то капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане не съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта.

За инвестиции в смесени стопанства се попълват таблици 3a и 3b.

Смесени стопанства са: стопанства, в които се отглеждат едновременно култури от група I1 и група II1.

– Таблицата за смесени стопанства се използва единствено в случаите когато техниката, за която се кандидатства е съвместима и ще се използва за обработка и на двете групи култури, съгласно обосновката в бизнесплана.

– Таблицата за смесени стопанства не се прилага за техника за прибиране на реколтата.

 

Таблица 3a: Оценка на капацитета на наличната самоходната земеделска техника за смесени стопанства с култури от група I1 и група II1:

В колона 1: „Мощност на наличната самоходна техника в стопанството (к.с.)”: се въвежда сбора на номиналната мощност на цялата налична самоходна техника2 в стопанството, произведена преди по-малко от 7 години към датата на Заявлението за подпомагане, която се ползва основно за култури от група I1 и група II1.

В колона 2: „Използвани земеделски площи с култури от група I1
(дка)“
: се въвежда сбора на всички използвани земеделски площи с култури от група I1 (дка) в стопанството.

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури от група II1
(дка)“
: се въвеждат сбора на всички използвани земеделски площи с култури от група II1 (дка) в стопанството.

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

Таблица 3b.: Оценка на капацитетa на заявената самоходна земеделска техника за смесени стопанства с култури от група I1 и група II1

В колона 1: „Мощност на самоходна техника, за която се кандидатства по проекта (к.с.)” се въвежда сбора на номиналната мощност в к.с. на самоходната техника (трактори – колесни, верижни и др.), за която се кандидатства за финансово подпомагане.

В колона 2 „Размер на земеделските площи с култури  от група I по проекта, посочена в таблица 4.1 от бизнесплана (дка)“ се въвеждат данните за размера на земята, която кандидатът се задължава да поддържа след получаване на окончателно плащане описани в бизнесплана.

 В колона 3 „Размер на земеделските площи с култури  от група II по проекта, посочена в таблица 4.1 от бизнесплана (дка)“ се въвеждат данните за размера на земята, която кандидатът се задължава да поддържа след получаване на окончателно плащане описани в бизнесплана.

В колона 4 „Капацитетът на заявената техника съответства на размера на земята по проекта, посочена в таблица 4.1 от бизнесплана“

След коректно въведени стойности в предходните колони, се визуализира съответно отговор „ДА”, когато капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта. В случай, че в колона 4 се визуализира отговор „НЕ“, то капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане не съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта.

  1. При кандидатстване за закупуване на прикачна техника, оценката за допустимостта се извършва на база възможността й за агрегатиране към заявената за подпомагане или наличната в стопанството теглителна техника.

 

Кандидатите представят обосновка в бизнес плана за необходимостта от закупуване на предвидената в заявлението за подпомагане прикачна техника, като посочват видовете обработки, работните параметри на машините (работна ширина, скорост и др.) и към коя от наличната теглителна техника се агрегатират, за всеки един актив. Прикачната техника следва да е в пряка зависимост от вида на отглежданите култури. Оценката се извършва съобразно количеството и мощността на теглителната техника

Калкулаторът не се  прилага за оценка на инвестиции в земеделска техника, изцяло насочени в сектор „Животновъдство“, когато земеделската техника се ползва само в границите на животновъдния обект.

 

[1] Категоризирането на културите в Група I и Група II е посочено в „Списък култури“ към калкулатор за оценка на капацитета на земеделска техника.

[2] Налична самоходна техника е техниката на възраст по-малка и/или равна на 7 г. считано от датата на подаване на Заявлението за подпомагане,. 

Вашият коментар