вторник, май 26, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ГоведаЖИВОТНОВЪДСТВОЗайциЗащитаЗърнопроизводствоЛозарствоМЕХАНИЗАЦИЯОвощарствоОвцеОтлгежданеПтициПЧЕЛАРСТВОРАСТЕНИЕВЪДСТВОСвинеСъветиТрактори

Наредба № 3/29.01.1999 г. за земеделски производител

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за регистриране на земеделските производители съгласно чл. 7

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

С тази наредба се определят условията и редът за регистриране на земеделските производители съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Издадена от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.39 от 16 Април 2002г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 8 Март 2005г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г., изм. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., доп. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за регистриране на земеделските производители съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 

 

Чл. 2. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Регистърът на земеделските производители служи за набиране на информация за земеделските производители и за дейността им с цел:

1. контрол върху ползването на земеделските земи;

2. събиране на информация за отглежданите през съответната стопанска година култури и заетите с тях площи, както и за отглежданите животни;

3. подпомагане на земеделските производители и развитието на селските райони.

 

 

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2008 г.) На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(4) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Регистрацията се извършва в областната дирекция “Земеделие” (“ОДЗ”) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския производител.

(5) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(6) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

 

 

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Областните дирекции “Земеделие” водят регистър на земеделските производители на територията на областта.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Директорът на областната дирекция “Земеделие” определя длъжностни лица, които отговарят за воденето, поддържането и съхранението на регистъра.

 

 

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Всеки земеделски производител физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН), а юридическото лице – с единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Въз основа на вписването на земеделския производител се издава регистрационна карта по образец съгласно приложение № 1 и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност като неразделна част от регистрационната карта.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., доп. – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Регистрираните земеделски производители или упълномощени от тях лица представят ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция “Земеделие” заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 28 февруари на следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.

(4) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и за които се изисква да бъдат регистрирани като земеделски производители, могат да подават информацията по ал. 3 до края на съответната стопанска година.

(5) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) При неспазване на задължението по ал. 3 земеделският производител губи правата си по чл. 6 до заверка на регистрационната му карта за следващата стопанска година.

(6) (Нова – ДВ, бр. 2 от 2008 г., отм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.)

(7) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2000 г., предишен текст на ал. 4 – ДВ, бр. 39 от 2002 г., доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Регистрационната карта заедно с разпечатка или заверени от ОДЗ копия на анкетни карти с анкетни формуляри и издадената справка, генерирана от регистъра, за декларираната дейност като неразделна част от регистрационната карта служи за легитимиране на земеделските производители пред контролните органи и финансиращите институции.

 

 

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Регистрираните земеделски производители със заверени за съответната стопанска година регистрационни карти могат да кандидатстват и да получават:

1. финансово подпомагане по съответните схеми и мерки от Европейските земеделски фондове чрез ДФ “Земеделие”;

2. средства от централния бюджет за държавни помощи.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г.) Регистрираните земеделски производители имат право:

1. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г.) да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието;

2. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) да получават безплатна информация, анализи и прогнози от ОДЗ;

3. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г.) да получават информация за цени и пазари на земеделски продукти от Националната служба за съвети в земеделието;

4. (нова – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) да извършват търговия с произведената от тях земеделска продукция по реда на чл. 55 ЗСБТ и на чл. 10а ЗПЗП.

 

Раздел II.
Регистриране на земеделските производители

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г.) Регистърът съдържа:

1. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) идентификационни данни на земеделския производител:

а) (изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г.) за физическо лице или едноличен търговец – единен граждански номер (ЕГН) и единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;

б) (зал., предишна б. “в”, изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2007 г.) за юридическо лице – единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;

2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), номер на телефон и факс, електронен адрес;

3. (отм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)

3а. (нова – ДВ, бр. 2 от 2008 г.) за дейностите с първични фуражи по чл. 8, ал. 4;

4. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) използвана земеделска площ с посочване идентификатора на недвижимия имот, както и правното основание за нейното ползване, начина на трайно ползване, отглежданите култури и размера на поливните площи; идентификаторът на всеки недвижим имот се определя:

а) за имоти извън регулация – съгласно влезли в сила кадастрална карта и регистри, а когато няма такива – съгласно картата на възстановената собственост;

б) за имоти в регулация – съгласно влезли в сила кадастрална карта и регистри, а когато няма такива – съгласно влязъл в сила подробен регулационен план;

5. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.)

6. (отм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)

7. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 2 от 2008 г., доп. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) брой отглеждани животни по видове, с посочване на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори (ЕИД) на животните, подлежащи на регистрация и регистрационния номер на обекта.

8. (отм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)

9. (отм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)

(2) (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) В регистъра се съхранява информация за земеделските производители за последните пет години. Информацията за предходните петнадесет години се архивира и съхранява.

 

 

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) При наличие на условията по чл. 3, ал. 1 земеделският производител подава в съответната общинска служба по земеделие или областна дирекция “Земеделие” попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец съгласно приложение № 2. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския производител безплатно от общинска служба по земеделие.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Юридическото лице и едноличният търговец представят и документ за регистрация по ЕИК – единен идентификационен код или карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ, физическите лица – документ за самоличност, а регистрираните физически лица – и карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ. Земеделските производители, които ползват земеделска земя, представят опис на земеделските площи, които ще ползват през съответната година, и документи, доказващи правното основание за ползване на съответните площи. Когато земеделските производители участват във влезлите в сила споразумения по чл. 37в, ал. 2 или заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), представят опис на земеделските площи в съответствие със сключените споразумения или издадените заповеди. Когато земеделските производители отглеждат животни, представят опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори, заверен от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект, както и опис на животните, които не подлежат на идентификация. Земеделските производители могат да представят описите на магнитен носител.

(3) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 2 от 2008 г., отм. – ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

(4) (Нова – ДВ, бр. 2 от 2008 г.) Земеделските производители, които извършват дейности с първични фуражи, подават декларация съгласно приложение № 3. Декларират се следните дейности:

1. първично производство на фуражи;

2. транспорт, складиране и обработване на първичните фуражи на мястото на тяхното производство;

3. транспортни дейности по доставка на първични фуражи от мястото на тяхното производство;

4. смесване на фуражи изключително за нуждите на собствените животновъдни стопанства, без да се използват добавки или премикси от добавки, с изключение на силажни добавки.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Когато земеделският производител стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Анкетните формуляри по ал. 1 предварително се заверяват, както следва:

1. за отглежданите от земеделския производител животни, описани в таблици 3 и 4 на приложение № 2 – от официален ветеринарен лекар;

2. за поземлени имоти в регулация, описани в таблица 1 на приложение № 2 – от кмета на кметството или кметския наместник на населеното място по местонахождение на имота;

3. за поземлени имоти извън регулация, описани в таблица 1 на приложение № 2 – от общинската служба по земеделие по местонахождение на имота; когато земеделските производители участват във влезлите в сила споразумения по чл. 37в, ал. 2 или заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, общинската служба по земеделие заверява анкетните формуляри в съответствие със сключените споразумения или издадените заповеди.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 6, доп. – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Анкетните формуляри по ал. 1 се заверяват окончателно от общинската служба по земеделие и в срок до 20 дни от датата на заверката се представят от земеделския производител или от упълномощеното от него лице или се изпращат по служебен път от общинската служба по земеделие в областната дирекция “Земеделие”. Общинската служба по земеделие води входящ дневник и съхранява копия на анкетните карти със заверените анкетни формуляри.

 

 

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Длъжностните лица, които водят регистъра, въвеждат в него данните от анкетните карти и анкетните формуляри. Анкетната карта с анкетните формуляри се съхранява в продължение на 3 години в областните дирекции “Земеделие”.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Длъжностните лица по ал. 1 издават на земеделските производители заверени копия от анкетните карти с анкетните формуляри или официални разпечатки от регистъра и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от тях дейност.

 

 

Чл. 10. Браншовите съюзи, асоциации, сдружения и други неправителствени организации на земеделските производители съдействат за регистрирането на членовете им.

 

Раздел III.
Поддържане на регистъра

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Всеки регистриран земеделски производител или упълномощено от него лице подава информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 в съответната общинска служба по земеделие или областната дирекция “Земеделие” ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(1а) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и за които се изисква да бъдат регистрирани като земеделски производители, могат да подават информацията по чл. 7, ал. 1 до края на съответната стопанска година.

(1б) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Ежегодната заверка на регистрационната карта на земеделския производител чрез предоставяне на документи, доказващи обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, не е задължителна, когато през съответната стопанска година не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 7, ал. 1. В такива случаи за заверка на регистрационната карта по чл. 5, ал. 3 регистрираният земеделски производител или упълномощено от него лице подава единствено декларация за липса на промени в регистрацията в сроковете и по реда на ал. 1.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) При промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 7 всеки регистриран земеделски производител е длъжен в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в съответната общинска служба по земеделие или областната дирекция “Земеделие”.

(2а) (Нова – ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., отм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.)

(2б) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Бенефициенти, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., са длъжни в едномесечен срок след засяване/засаждане на културите да подадат актуализирана информация в съответната общинска служба по земеделие или областната дирекция “Земеделие”.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Информацията по ал. 2 и ал. 2б се предоставя чрез подаване на заявление. Към заявлението се прилагат документи, доказващи промяната на обстоятелствата, включително анкетна карта и/или анкетни формуляри, заверени съгласно чл. 8.

(3а) (Нова – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) При непълнота или нередовност на представените документи областната дирекция “Земеделие” писмено уведомява земеделския производител за това в 7-дневен срок от подаване на анкетните карти и анкетни формуляри и определя срок за отстраняването им не по-дълъг от 30 дни от датата на заявлението.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(5) (Отм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г.)

(6) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) При прекратяване на дейността си земеделският производител е длъжен в едномесечен срок да подаде заявление до директора на областната дирекция “Земеделие” за отписване от регистъра и да върне регистрационната си карта и анкетните карти с анкетните формуляри или официалната разпечатка. Заявлението за отписване се подава в областна дирекция “Земеделие” или чрез общинската служба по земеделие.

(7) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) При отписване от регистъра по предходната алинея или при пропусната заверка по реда и в сроковете на ал. 1, ал. 1а или ал. 1б земеделският производител може да се регистрира отново през следващата стопанска година.

(8) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., отм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.)

 

 

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) При всяко подаване на анкетна карта с анкетни формуляри и на заявление по чл. 11, ал. 3 данните се отразяват в регистъра.

(2) Дубликат на загубена или унищожена регистрационна карта се издава безплатно.

 

 

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Областните дирекции “Земеделие” могат служебно да събират информация за земеделските производители, които не са изпълнили задълженията си по чл. 11, включително по отношение на влезлите в сила споразумения по чл. 37в, ал. 2 или заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ. Служебно събраната информация се отразява в регистъра по чл. 7.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Земеделски производител, който не е изпълнил задълженията си по чл. 11, не ползва правата по чл. 6.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г.)

(4) (Нова – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) С цел установяване верността на данните от регистъра областните дирекции “Земеделие” извършват проверки на място на регистрираните земеделски производители по ред, определен с инструкция на министъра на земеделието и храните.

 

 

Чл. 14. (Отм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

 

Раздел IV.
Информационно обслужване на регистрацията

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) В Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа информационна система за регистъра на земеделските производители.

 

 

Чл. 16. (1) Информационната система се състои от две нива – областно и централно.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Информационната система на централно ниво се изгражда и попълва с данните, получавани от регистъра на земеделските производители в областните дирекции “Земеделие”.

 

Раздел V.
Ползване на регистъра

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., отм. с Решение № 2312/2007 г. на ВАС – ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г., изм. с Решение № 5821/2007 г. на ВАС – за отменен следва да се счита чл. 17 в редакцията към момента на подаване на жалбата чрез МЗГ (13.07.2006 г.), отмяната влиза в сила от момента на обнародването на решение № 2312/2007 г. в “Държавен вестник”, бр. 23 от 16.03.2007 г. – ДВ, бр. 48 от 2007 г., в сила от 15.06.2007 г.) Цялата информация за отделните земеделски производители може да се използва само по реда на чл. 18.

 

 

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Държавен фонд “Земеделие” и неговите звена ползват информация за земеделските производители от Министерството на земеделието и храните и областните дирекции “Земеделие”.

(2) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Областните дирекции “Земеделие” предоставят обобщена информация за земеделските производители по искане на кметовете на общините, на чиято територия извършват дейността си земеделските производители.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Структурните звена в Министерството на земеделието и храните и Националния статистически институт имат право да получават информация от регистъра на земеделските производители.

(4) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Министерството на земеделието и храните предоставя ежемесечно на електронен носител на Българската агенция по безопасност на храните актуален списък на регистрираните земеделски производители, подали попълнена декларация по приложение № 3 към чл. 8, ал. 4, който включва техните идентификационни данни, местонахождението на обектите и вида производство на първични фуражи. Министърът на земеделието и храните определя със заповед съдържанието на информацията, която се включва в списъка.

(5) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Министерството на земеделието и храните предоставя на електронен носител два пъти в годината – в края на всяко шестмесечие, на Националния осигурителен институт списък на регистрираните земеделски производители – физически лица.

(6) (Предишна ал. 3, доп. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Областните дирекции “Земеделие” предоставят на електронен носител ежемесечно до десето число на териториалните поделения на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика списък на регистрираните земеделски производители – физически лица.

(7) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.предишна ал. 5, доп. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице предоставя информация от регистъра на земеделските производители по искане на държавни органи, а на международни организации – въз основа на сключени споразумения.

(8) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице предоставя информация от регистъра на земеделските производители и на други лица при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба “регистър” е регистърът на земеделските производители.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Земеделските производители, подлежащи на регистрация, са длъжни да подадат документи за регистрация в 6-месечен срок от влизането на наредбата в сила.

 

 

§ 3. Тази наредба се издава на основание § 4 от допълнителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.).

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

(ОБН. – ДВ, БР. 39 ОТ 2002 Г.)

 

§ 14. Досегашните образци на регистрационна и анкетна карта (приложение № 1 и приложение № 2) са в сила до 31 декември 2002 г.

 

 

§ 15. Заверката на регистрационните карти по чл. 5, ал. 3 през 2002 г. се извършва в срок до 30 април 2002 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

(ОБН. – ДВ, БР. 20 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 04.04.2005 Г.)

 

§ 8. Тази наредба влиза в сила от 4.IV.2005 г.

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

(ОБН. – ДВ, БР. 2 ОТ 2008 Г.)

 

§ 11. (1) Земеделският производител, регистриран едновременно като физическо лице и като едноличен търговец, прекратява една от регистрациите си в срок до 30 дни от влизане на наредбата в сила.

(2) В случай че в срока по ал. 1 земеделският производител не прекрати една от регистрациите си, областната дирекция “Земеделие и гори” служебно заличава регистрациите.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

(ОБН. – ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.01.2011 Г.)

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

(ОБН. – ДВ, БР. 79 ОТ 2011 Г.)

 

§ 11. (1) Навсякъде в наредбата думите “областна/та дирекция “Земеделие и гори” и “областни/те дирекции “Земеделие и гори” се заменят съответно с “областна/та дирекция “Земеделие” и “областни/те дирекции “Земеделие”, а съкращението “ОД “ЗГ” се заменя с “ОДЗ”.

(2) Навсякъде в наредбата думите “общинска/та служба по земеделие и гори” и “общински/те служби по земеделие и гори” се заменят съответно с “общинска/та служба по земеделие” и “общински/те служби по земеделие”.

 

 

§ 12. (1) Навсякъде в наредбата думите “министъра/ът на земеделието и горите” се заменят с “министъра/ът на земеделието и храните”.

(2) Навсякъде в наредбата думите “Министерството на земеделието и горите” се заменя с “Министерството на земеделието и храните”.

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

(ОБН. – ДВ, БР. 79 ОТ 2011 Г.)

 

§ 13. През стопанската 2011 – 2012 г. регистрираните земеделски производители подават актуална информация по чл. 5, ал. 3 в срок до 25 март 2012 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА “ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г.)

 

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 “АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 23 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2012 Г.)

 

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

(ОБН. – ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2013 Г.)

 

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

 Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

 Наредба3 приложение 1

(Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.)

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1

 Наредба 3 приложение 2

(Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.)

 

Таблица 1

 

 
 

ИЗПОЛЗВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ( НЕОБРАБОТВАНАТА ЗЕМЯ НЕ СЕ ВКЛЮЧВА)

 

НОМЕР

НАЧИН НА

ФОРМА НА

ПЛОЩ

по

НА

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

СТОПАНИСВАНЕ*

 

ред

ИМОТА

Полски култури,

 

 

 

 

 

 

 

от КВС

зеленчукови

Соб-

Под

Под

Други

Обща

в т.ч.

 

 

градини, оранжерии,

ствена

аренда

наем

 

площ

Поливна

 

 

парници, трайни

 

 

 

 

(ха)

площ

 

 

насаждения,

 

 

 

 

 

(ха)

 

 

естествени ливади, мери и пасища, други (угар)

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1001

 

 

 

 

1002

 

 

 

 

1003

 

 

 

 

1004

 

 

 

 

1005

 

 

 

 

1006

 

 

 

 

1007

 

 

 

 

1008

 

 

 

 

1009

 

 

 

 

1010

 

 

 

 

1999

ОБЩО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Забележка:

В колоната “Форма на стопанисване” със знак “Х” се отбелязва избраното.

 

1 ха = 10 дка

 

 

Таблица 2

 

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Код

Видове култури

Текуща стопанска година

Следваща

 

 

…………/…………

стопанска година

 

 

 

…………/…………………………………………

 

 

Засети/засадени

Намерения

Намерения

 

 

площи

за засети/

за засети /

 

 

(ха)

засадени площи

засадени

 

 

 

(ха)*

площи

 

 

 

 

(ха)

 

 

От

От втори и

От

От втори и

От основни

 

 

основни

междинни

основни

междинни

култури

 

 

култури

култури

култури

култури

 

1

2

3

4

5

6

7

3001

Обикновена (мека)

 

 

 

 

 

 

пшеница

 

Х

 

X

 

3002

Твърда пшеница

 

Х

 

X

 

3003

Ечемик

 

 

 

X

 

3004

Ръж

 

 

 

X

 

3005

Тритикале

 

Х

 

X

 

3006

Овес

 

 

 

 

Х

3007

Царевица за зърно

 

 

 

 

Х

3008

Сорго

 

Х

 

X

Х

3009

Просо

 

Х

 

X

Х

3010

Ориз

 

Х

 

X

Х

3109

Други зърнени

 

 

 

 

 

3011

Тютюн

 

 

 

X

Х

3012

Хмел

 

Х

 

X

 

3013

Захарно цвекло

 

Х

 

X

Х

3015

Памук

 

Х

 

X

Х

3016

Лен

 

Х

 

X

Х

3017

Коноп

 

Х

 

X

Х

3018

Слънчоглед

 

Х

 

X

Х

3019

Рапица

 

X

 

X

 

3020

Соя

 

Х

 

X

Х

3021

Фъстъци

 

Х

 

X

Х

3119

Други технически

 

 

 

 

Х

3023

Маслодайна роза

 

Х

 

X

 

3024

Кориандър

 

Х

 

X

Х

3025

Анасон

 

Х

 

X

Х

3026

Резене

 

Х

 

X

 

3027

Лавандула

 

Х

 

X

 

3028

Салвия

 

Х

 

X

 

3029

Мента

 

Х

 

X

 

3030

Валериана

 

Х

 

X

 

3129

Други етерично-

 

 

 

 

 

 

маслени и лекарствени

 

 

 

 

 

3032

Фасул

 

 

 

 

Х

3033

Грах

 

Х

 

X

 

3035

Леща

 

Х

 

X

Х

3036

Нахут

 

Х

 

X

Х

3139

Други протеинодайни

 

 

 

 

 

3037

Царевица за силаж

 

 

 

 

Х

3096

Фий

 

 

 

 

Х

3149

Фуражни зеленчуци

 

 

 

 

Х

3040

Люцерна

 

Х

 

X

 

3041

Естествени ливади

 

Х

X

X

 

3159

Други фуражни

 

 

 

 

 

3042

Картофи

 

 

 

 

Х

3048

Домати – полски

 

 

 

 

Х

30481

Домати – градински

 

 

 

 

 

30482

Домати – оранжерийни

 

 

 

 

 

3050

Краставици – полски

 

 

 

 

Х

30501

Краставици –

 

 

 

 

 

 

градински

 

 

 

 

 

30502

Краставици –

 

 

 

 

 

 

оранжерийни

 

 

 

 

 

3052

Пипер – полски

 

Х

 

X

Х

30521

Пипер – градински

 

 

 

 

 

30522

Пипер – оранжериен

 

 

 

 

 

3053

Зелен фасул

 

 

 

 

Х

3054

Зелен грах

 

 

 

 

Х

3058

Тикви

 

X

 

X

Х

3059

Дини

 

X

 

X

Х

3060

Пъпеши

 

X

 

X

Х

3169

Други зеленчуци

 

 

 

 

Х

3068

Череши

 

Х

 

X

 

3069

Вишни

 

Х

 

X

 

3070

Кайсии, зарзали

 

Х

 

X

 

3071

Праскови

 

Х

 

X

 

3072

Сливи

 

Х

 

X

 

3074

Ябълки

 

Х

 

X

 

3075

Круши

 

Х

 

X

 

3077

Арония

 

Х

 

X

 

3179

Други овощни

 

 

 

 

 

 

видове

 

Х

 

X

 

3082

Ягоди

 

 

 

 

 

3083

Малини

 

Х

 

X

 

3189

Други ягодоплодни

 

Х

 

X

 

3078

Орехи

 

Х

 

X

 

3079

Бадеми

 

Х

 

X

 

3080

Лешници

 

Х

 

X

 

3081

Кестени

 

Х

 

X

 

3089

Лозя – десертни

 

Х

 

X

 

3090

Лозя – винени

 

Х

 

X

 

3091

Цветя – за рязан цвят

 

 

 

 

 

3092

Цветя – луковични

 

 

 

 

 

 

растения

 

 

 

 

 

3093

Цветя – саксийни

 

 

 

 

 

3200

Цветя – оранжерийни

 

 

 

 

 

3199

Производство на

 

 

 

 

 

 

семена и посадъчен

 

 

 

 

 

 

материал

 

Х

 

X

 

3201

Разсадници за трайни

 

 

 

 

 

 

насаждения

 

 

 

 

 

3095

Други (угари и други)

 

Х

 

X

Х

3299

Общо ИЗП:

 

 

 

 

 

3094

Култивирани гъби

 

Х

 

X

 

 

 

Забележки:

Полето, означено със знак “Х”, не се попълва.

 

1 ха = 10 дка

 

* В колони 5 и 6 не се включват площите, които фигурират в колони 3 и 4.

 

 

Таблица 3

 

 

 

ЖИВОТНИ

 

Код

Вид и

Ед.

Коли-

 

 

категория

мярка

чество

 

 

животни

 

 

 

1

2

3

4

 

4100

Говеда и биволи – общо*

бр.

 

 

4101

в т.ч телета и малачета до 1 г.*

бр.

 

 

4102

в т.ч. телета и малачета над

бр.

 

 

 

1 г. и под 2 г. за угояване*

 

 

 

4103

в т.ч. телета и малачета

бр.

 

 

 

над 1 г. за разплод и

 

 

 

 

бременни юници*

 

 

 

4104

в т.ч. крави – млечни*

бр.

 

 

4105

в т.ч. крави – месодайни*

бр.

 

 

4005

в т.ч. биволици*

бр.

 

 

4006

в т.ч. бременни малакини*

бр.

 

 

4007

Овце – общо*

бр.

 

 

4008

в т.ч. овце – млечни*

бр.

 

 

4106

в т.ч. овце – месодайни*

бр.

 

 

4112

в т.ч. овце – други*

бр.

 

 

4010

Кози – общо*

бр.

 

 

4011

в т.ч. кози – майки*

бр.

 

 

4107

в т.ч. кози – други*

бр.

 

 

4013

Свине – общо*

бр.

 

 

4014

в т.ч. свине – майки*

бр.

 

 

4108

в т.ч. прасенца под 45 дни*

бр.

 

 

4109

в т.ч. свине – други*

бр.

 

 

4016

Птици – общо

бр.

 

 

4017

в т.ч. кокошки – носачки

бр.

 

 

4110

в т.ч. бройлери

бр.

 

 

4019

в т.ч. пуйки

бр.

 

 

4020

в т.ч. гъски

бр.

 

 

4021

в т.ч. патици

бр.

 

 

4022

в т.ч. пъдпъдъци

бр.

 

 

4023

в т.ч. щрауси

бр.

 

 

4111

в т.ч. птици – други (фазани, яребици, токачки, петли)

бр.

 

 

4024

Зайци – общо

бр.

 

 

4031

в т.ч. зайкини – майки

бр.

 

 

4025

Коне

бр.

 

 

4027

Пчелни семейства

бр.

 

 

4028

Риби или зарибителен

кг

 

 

 

материал

 

 

 

4029

Буби – кутийки бубено семе

бр.

 

 

4309

Калифорнийски червеи

кв. м

 

 

4030

Други

 

 

 

 

 

Таблица 4

 

 

 

УШНИ МАРКИ НА ЖИВОТНИТЕ

 

 

 

Код

Вид

Номер на

 

по

(от таблица 3)

животни

ушната

 

ред

 

 

марка

 

1

2

3

4

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Забележки: 1. Таблица 4 се попълва само за животни от таблица 3, маркирани със знак “*”.

 

2. При повече животни се прилага допълнителен опис, заверен от официалния ветеринарен лекар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационен номер на обекта

 

 

 

Официален ветеринарен лекар: …………………………………………………………….

За имоти в регулация: …………………………………………………………………..

 

(подпис и печат)

Кмет/кметски наместник: …………………………………………………………………..

 

 

(подпис и печат)

 

Общинска служба по земеделие: …………………………………………………………….

 

 

(подпис и печат)

Земеделски производител

 

 

(физическо лице): ……………………………………………………………………..

 

 

(подпис и печат)

 

 

Земеделски производител

 

 

(юридическо лице): ……………………………………………………………………..

 

 

(подпис и печат)

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 4

 

(Ново – ДВ, бр. 2 от 2008 г.)

 

 
Декларация за извършване на дейности с първични фуражи

 

Декларирам, че извършвам следната/те дейност/и, определени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) 183/2005 за хигиена на фуражите (моля, отбележете дейността, която упражнявате в момента на подаване на заявлението за регистрация; възможни са повече от едно отбелязвания):

 

 

 

 

Декларирам, че произвеждам следните видове фуражи (моля, посочете видовете):

 

 

 зърнени ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 бобови ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 тревни фуражи …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 силажи и/или сенажи ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 други ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Заявявам, че освен първично производство на фуражи упражнявам допълнително и следните свързани с това операции:

 да  не

 

 транспорт, складиране и третиране на първичните продукти на мястото на производството (моля, отбележете коя конкретна дейност по третиране извършвате):

 да  не

 почистванесортиранеопакованескладиранеестествено сушене

 

 транспортни операции за доставка на първични продукти от мястото на тяхното производство до друг обект (предприятие, търговец, ферма и др.).

 да  не

 

2. Заявявам, че:

 

 произвеждам силажи, като използвам силажни добавки само за нуждите на собствената си ферма.

 

 

3. Заявявам, че:

 

 смесвам фуражи изключително за нуждите на собствената си ферма, без да използвам добавки и премикси (може да се ползват допълващи фуражи, които съдържат фуражни добавки или премикси, получени на основата на добавки).

 

 

Запознат съм, че предоставените данни ще се ползват за нуждите на регистрацията, в съответствие с чл. 15 от Закона за фуражите.

 

 

Забележка: Със знак “Х” се отбелязва избраното.

 

Земеделски производител (физ. лице): …………………………………………………………………………….

Земеделски производител (юрид. лице): …………………………………………………………………………

 

(подпис)

(подпис и печат)

 

 

NivaBG.com

Вашият коментар