събота, май 30, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоОвощарствоСъветиТОРЕНЕ

Торене с оборски тор

Добре разложеният оборски тор се внася през пролетта с пред сеитбената обработка на почвата

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Добре разложеният оборски тор се внася през пролетта с пред сеитбената обработка на почвата

Оборският тор съдържа азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра и редица микроелементи като манган, цинк, кобалт, мед, молибден и други.

Той се получава от твърдите изпражнения на животните, част от урината им и постелята.

 

Химичният състав на пресния оборски тор се колебае в широки граници и зависи от храната на животните, вида и количеството на постелята, степента на разлагане и други. В него химичните елементи са свързани в разнообразни органични съединения: въглехидрати, азотсъдържащи органични киселини и техните соли. Оборският тор поддържа равновесието на хумуса, спомага за подобряване буферната и поглъщателна способност на почвата и влияе благоприятно върху физичните и механични свойства.

 

При минерализацията на оборския тор, почвата се обогатява с въглероден диоксит, част от който с водата образува въглена киселина. Така се увеличава разтворимостта на редица хранителни вещества. Оборският тор освен това съдържа някои ауксини, ензими, хормони, антибиотици, които стимулират развитието на растенията.

 

С увеличаване броя на частните ферми, оборският тор се съхранява на торища или на открити площадки в близост до фермите. Там настъпват промени, като количеството на сухото вещество бързо намалява, а концентрацията на хранителните вещества се увеличава.

 

Най-често фермерите съхраняват оборския тор по студен начин, при което ферментационните процеси протичат при анаеробни условия. 

Пресният оборски тор трябва да се изнася всеки ден от обора и да се натрупва на площадката, като веднага се притъпква, докато височината на фигурата достигне до 1 -1,5 метра. При студеният начин на съхранение на оборския тор температурата в купа отвътре не надмина-ва 25-35° С, разлагането на органичната маса е по-бавно и загубите на органично вещество и азот са по-малки. Така полуразложения тор се получава за 3-4 месеца, а разпожения за 7-8 месеца. Обикновено от една крава годишно се получават около 5-9 тона, от един кон 4-7 тона, от една овца 400-500 кг пресен оборски тор.

 

Пресният оборски тор, при който сламата е с още запазен жълт цвят и здравина, червено-жълт или зелен, може да се използва само като биотопливо в разсадопроизводството или при отглеждане на културите в оранжериите. Такъв оборски тор не бива да се внася в почвата, защото съдържа много въглехидрати и разлагането на азотсъдържащите вещества е все още бавен процес. В разсадопроизводството за една парникова рамка при топлите парници е необходим около 60 кг, а при полутоплите около 40 кг пресен оборски тор.

 

Полуразложеният оборски тор е загубил вече 20% от първоначалното си тегло. В него сламата все още се различава, но цветът й е кафяв и ферментационните процеси на азотсъдържащите вещества са вече напреднали ТОЧНО ТАКЪВ ОБОРСКИ ТОР ТРЯБВА ДА ВНАСЯТ ФЕРМЕРИТЕ В ПОЧВАТА. Той съдържа около 0.6% азот, 0.2% Р2О5 и 0.6%К2О.

 

Разложеният оборски тор е загубил около 50% от първоначалното си тегло. Сламата в него не се различава и цялата маса е черна и мазна. Хранителните вещества са в достъпна за растенията форма.

 

Прегорелият оборски тор предс-тавлява землмста маса без цвят. В това състояние той е загубил 75% от първоначалното си тегло.

 

Фермерите трябва да използват оборски тор предимно при окопни култури – царевица, захарно цвекло, слънчоглед и други, като се заорава с дълбоката оран през есента. Той може да се разпръсква по цялата площ, да се внася в бразди или гнез-да.

 

Нормата на торене с оборски тор зависи от състоянието му, почвено-климатичните условия, очакван добив и други. Обикновено при полските култури се внася 2-4 тона полуразложен оборски тор на декар. През първата година се оползотворява 20-25% от азота, 30-35% от фосфора и около 60% от калия, а последиците за азот е приблизително 15%, за фосфора-20%, и 10% за калия, от количествата хранителни вещества, внесени в предшестващите години. От един тон оборски тор, растенията през първата година ще могат да усвоят около 1.5 кг азот, 0.8 кг фосфор и 4.5 кг калий.

 

В крайна сметка нашите фермери не трябва да забравят, че оборският тор е и важна съставна част от биологичното земеделие и поради това трябва да знаят кога, как и с какъв оборски тор трябва да торят.

Съвети в земеделието

NivaBG.com

Вашият коментар