понеделник, септември 21, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Торене на пшеница
Бюлетин растителна защитаЗърнопроизводство

Торене на пшеница с азот – и не само – Бюлетин растителна защита

Бюлетин растителна защита 1 / 2020 година

1.87ХилядиЧетения

Торене на пшеница с Азот , торене с карбамид и торене с амониева селитра – кога и как

КУПИ НОВОТО ИЗДАНИЕ НА ТОРЕНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ НА ПРОФ. СТЕФАН ГОРБАНОВ ЦЕНА 66 ЛВ.
КУПИ НОВОТО ИЗДАНИЕ НА ТОРЕНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ НА ПРОФ. СТЕФАН ГОРБАНОВ ЦЕНА 66 ЛВ. ТЕЛ. ЗА ПОРЪЧКА 0887257707

БЮЛЕТИН  № 1_2020

Зърнено-житни култури

Сушата през есента на 2019 г.  бе малко по-различна от  сушата през 2018 г. – и през 2019 бяха  затруднени обработките на почвата, сеитбата  на зимните зърнено житни култури  трябваше    да се извърши  в много кратки оптимални агротехнически срокове, следваха краткотрайни валежи,  за да тръгне  нормално поникването на  есенните култури. Дефицитът на почвената влага задържа началните фази от вегетацията на  онези  есенни посеви, върху които дълго време не бяха паднали валежи.

По-различното  през  януари 2020 г.  и  прогнозите за февруари 2020 г.,   са  слънчевите  и топли  дни с  температури до 12-15 и дори 20 °С и нощни температури около (-8 до-10°С), както бързия преход от много топло до много студено време.

В технологията за отглеждане на пшеницата огромна роля  играе пролетното подхранване с азот. Определящо е,  внасянето на тора да се случи в края на февруари – началото на март.

За тази година   подхранването на житните  може да започне от 5 февруари,  но съобразявайте началото му с прогнозите за валежи след  торенето.

От края на фаза „братене” пшеницата започва да приема по-голямо количество хранителни вещества, когато процесите на растеж протичат бързо. Ако пшеницата навлезе във фаза „вретенене” и има недостиг на   хранителни вещества, то това ще окаже отрицателно влияние върху добивите.

Важно е влагането  на минералния тор да е равномерно. При неравномерно разпръскване, загубата на реколта може да достигне до 5-10%.

Правилно определяне на нормите за азотно торене е главен момент при отглеждане на зимните житни. Вредно влияние оказва, както недостигът, така и излишъкът на хранителния елемент. Симптомите на азотен дефицит се изразяват в бледо зелени (хлоротични) растения, които са слабо развити, а излишъка му води до прекомерен вегетативен процес, повишена чувствителност към заболявания, склонност към полягане на посевите, със всички последствия от това и като краен резултат по-нисък добив.

За да се определи най-точно количество и вида на тора, от който имат нужда посевите, трябва да се направи почвен анализ.

Анализът ще покаже и запасеността на почвата с основните хранителни елементи. Торовите норми и дози трябва да се съобразяват с конкретните почвено-климатични условия, с технологията на отглеждане, с предшественика и т.н…

Подходящи азотни торове за подхранване при пшеницата и ечемика са Амониева селитра и Карбамид.  Карбамидът е подходящ за кисели почви и добра влажност и по-ниска температура от настоящата в момента. Не бива да се прилага  и на карбонатни почви. Добри резултати се получават и при подхранване на есенниците с течни торове за листно подхранване.

Съгласно правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници:

  • На почвите  с лек механичен състав внасянето на азотни торове  трябва да става на части, когато нормата е над 12 кг/дка активно вещество;
  • Отстояние от водни басейни най-малко 50 метра при земи с остър наклон;

 

полевкаОбследвайте  площите с есенни култури и люцерната,  за да  оцените състоянието на популацията на  ОБИКНОВЕНАТА ПОЛЕВКА във всяко едно поле. Особено внимание обърнете на площите с монокултурно отглеждане и такива с предшественици слънчоглед и царевица, и тези които се намират в близост до люцерна.

 

ИПВ  ( икономическият праг на вредност ) напролет е:  

  • 1 активна  колония / дка за зърнено-житни култури и
  • 2 колонии /дка за люцерна.

 

При установена плътност над ПИВ     заложате примамки за борба с вредителя. Задължително е,  борбата срещу полевката да  включва  и колониите по крайпътните ивици и синорите – важно превантивно    средство, което ограничава ù междинните местообитания на неприятеля.  БОРБАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЕДЕ НАЙ-КЪСНО ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ.  

Разрешен е  родентицида  ФОСТОКСИН ПЕЛЕТИ с активно вещество алуминиев фосфид и  дозата е   2-5 пелети / обитаем ход.

Важно: Примамките задължително се поставят  в  ходовете на неприятеля. При работа с тях да се вземат всички мерки за опазване на полезния дивеч и птиците.

 

ПЛОЩНОТО ТРЕТИРАНЕ Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО!

 

Заради топлото  време ларвите на ЖИТНИЯ БЕГАЧ възобновяват вредната си дейност – проверете за  изсъхнали повредени растения   навити във вид на малки туфички, подобни на дреб от кълчища – най-сигурният белег за присъствието на  неприятеля.

Напролет химичната  борба се води при установяване на плътност над ПИВ, който за пшеница и зимен ечемик е 5 бр. ларви / м2 или 5 бр. повредени растения / м2

За да се постигне   максимален ефект да се използва наземна техника, като препоръката ни е  количество работен разтвор на декар да е съобразено с указанията за съответния инсектицид.

Регистрирани за борба ПРЗ с ларвите на обикновения житен бегач са:

Активни веществаПродукт  за РЗ

Категория на употреба

Доза

мл/г/дка

Циперметрин +  

Хлорпирифос- етил

АГРИЯ 1050 ПЛЮС /

ТЕРАГАРД ПЛЮС     Професионална 2

70 мл/дка

с раб.р-р             200-300 л/дка

Тиаклоприд БИСКАЯ 240 ОД        Професионална 220 мл/дка
АцетамипридМОСПИЛАН 20 СП     Професионална 212,5 г/дка
Хлорпирифос- етилДУРСБАН 4 ЕК

Професионална 2

150 мл/дка

с раб. р-р   40 л/дка

Хлорпирифос-етилПИРИНЕКС 48 ЕК     Професионална 2150 мл/дка

с раб. р-р   40 л/дка

 

и др. регистрирани ПРЗ.

NivaBG.com