Тръгна прием по схемата de minimis за компенсиране на щетите, които пожарите през 2020 г. нанесоха на земеделските стопани в област Хасково. От 10 до 21 септември ДФ „Земеделие” ще приема документи. Одобреният бюджет от УС на ДФ „Земеделие“ по схемата е 400 000 лв. Средствата ще бъдат изплатени до 30 септември.

На финансиране имат право стопани със засегнати от пожари трайни насаждения, фуражни култури, постоянно затревени площи, селскостопански животни, в т.ч. пчелни семейства.

Предвидените ставки за подпомагане са:
•    Трайни насаждения – до 120 лв./дка;
•    Фуражни култури – до 40 лв./дка;
•    Постоянно затревени площи – до 30 лв./дка;
•    Селскостопански животни, изчислена на животинска единица (ЖЕ) – до 1000 лв./ЖЕ;
•    Пчелни семейства – до 1,90 лв./брой.

Земеделските стопани претърпели щети, следва да предоставят служебна бележка, издадена от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” или от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Общият размер на средствата по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.