петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Тръгна приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Ще се финансират дейности само в сектор „Животновъдство“

От днес, 3 юли, фермерите могат да подават проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Ще се финансират дейности само в сектор „Животновъдство“ за изграждане и ремонт на сгради, закупуване на техника, съоръжения и дейности за биосигурност.

В тази подмярка са допустими инвестициите за биосигурност и животновъдите, които не са успели да се възползват от подмярка 5.1, чийто прием приключва на 10 юли.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 500 хил. евро. Разходите за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства не трябва да надвишават 250 хил евро.

Допустими са инвестиции за съоръжения и оборудване за дезинфекция, инсинератори за изгаряне на животински трупове, съхранение и обеззаразяване на фураж, съхранение и обеззаразяване на оборска тор; дезинфекция на питейната вода; огради и филтри.

Остава задължителното изискване за регистрация по чл. 137.

Допустимите кандидати по подмярката са земеделски стопани; признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; за подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица.

Виктор Павлов