сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ публикува проект на наредбата по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
ПРСР 2014-2020

Удължиха срока за проекти за преработка на земеделска продукция

МЗХ публикува проект на наредбата по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

МИГ „Добричка” удължи втория прием

Местна инициативна група Добричка обяви втори прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Ивестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за Водено от общността местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. брез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Срокът за прием на проектни предложения се удължава до 17:00 часа на 30 април 2019 г.

Могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, които имат минимален стандартен производствен обем не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро. Допустими са още еднолични търговци и юридически лица, които отговарят на понятието за микро-, малко или средно предприятие.

Подмярка 4.2 финансира инвестиции, свързани с изграждане или модернизиране на сгради за земеделското производство и маркетинг, разясниха още от МИГ „Добричка”. Ще се подкрепят бизнес планове за нови технологии, включително и такива, свързани с къси вериги на доставка и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес.
Допустими за финансиране са инвестиции за преработка, охлаждане, замразяване и сушене на плодове, зеленчуци, билки с цел запазване качеството на продукцията.
Финансовата помощ е насочена още към секторите мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци, гъби, пчелен мед и пчелни продукти. Ще се финансират зърнени, мелничарски и нишестени производства с изключение на това за хляб и тестени изделия. Подмярка 4.2 подкрепя инвестиции в технически и медицински култури, включително билки, с изключение на производството на тютюн и захар. В сферата на подпомагането са включени още производство на фуражи за животни и производство на гроздова мъст, вино и оцет.
От МИГ „Добричка” разясниха, че настоящият прием е втори по процедурата и се обявява поради наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на първия прием в размер на 270 хил.лв. Минималният размер на подпомагането за един проект е 10 000 лв., а максималният – 200 000 лв. Финансовата помощ е в размер на 50 % от общите допустими разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия.
С най-много точки ще се оценяват проектите, свързани с въвеждането на иновации и прилагането на нови практики за дадено населено място.

 

NivaBG.com
Виктор Павлов