събота, юни 19, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Усвоили сме 50% по всички мерки на ПРСР 2014-2020

Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 178 084 115 евро

По данни на Държавен фонд “Земеделие“ към 31 октомври 2020 г., сме усвоили 50 % по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата.  Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 178 084 115 евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съобщи Национална селска мрежа.

74 % е изпълнението на ПРСР спрямо бюджета от ЕЗФРСР от отворени приеми/кампании, а 64 % е изпълнението на Програмата спрямо общия й бюджет от ЕЗФРСР. 2 065 311 36 евро са договорените суми по Програмата към 31 октомври 2020 г., което включва Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и национално финансиране.

Справката на ДФ „Земеделие“ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31 октомври показва:

  • 37.80 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки, 81.38 % е договарянето спрямо бюджета от отворени приеми, а 769 077 904 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+национално финансиране);

Най- голямо изпълнение от 49.09 % е по мярка 20 „Техническа помощ“, следвано от 46.20 % по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, 43.41 % по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, 38.91 % по мярка 2 „Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“, 38.91 % по Тематична подпрограма за малките стопанства на ПРСР 2014-2020 и пр.

  • 74.49 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки, а 695 634 025 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+национално финансиране).

Най- голямо изпълнение от 83.37 % е по мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“, следвано от 82.03 % по мярка 13 „Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения“, 78.63 % по мярка 10 „Агроекология и климат“, 66.63 % по мярка 11 „Биологично земеделие“, 65.91 % по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ и 18.47 % по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

Пълната информация на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31 октомври по мерки можете да видите ТУК..

На 24 септември ДФЗ публикува уточнение, касаещо публичните данните за изпълнението на ПРСР 2014-2020, налични в сайта www.dfz.bg и http://2020.eufunds.bg/. ДФЗ напомни, че ПРСР 2014-2020 започна да се прилага чрез ИСУН от пролетта на 2018 г., съгласно промени в ЗПЗП. До тогава бенефициентите подаваха проектните си предложения в ЦУ на ДФЗ или в регионалните структури на ДФЗ, а служителите от Разплащателната агенция въвеждаха изпълнението на програмата в ИСАК (Интегрирана система за администриране и контрол – акредитирана за дейността на РА).

„Справката в ИСУН съдържа данни за изпълнението на програмата от стартирането на нейното прилагане в електронен вариант (от пролетта на 2018 г.) Информацията в ИСУН се отнася единствено и само за извършени плащани по проекти, подадени чрез системата ИСУН. С цел осигуряване на прозрачност и публичност при изпълнението на ПРСР 2014-2020 г., ДФЗ – РА публикува всеки месец актуални данни за договорените и платени средства по програмата – обобщени за всички извършени приеми в ИСАК и ИСУН от началото на програмния период.“, се пояснява още в публикацията на разплащателната агенция.

Виктор Павлов