понеделник, март 8, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Увеличат ставките за хуманно отношение към животните, ето с колко

96Четения

Животновъдите ще получат увеличение на годишните плащания за изпълнението на дейностите, включени в мярка 14 „Хуманно отношение към животните”. Това предвиждат новите промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чието обществено обсъждане приключва днес. Текстовете предвиждат да се увеличи размерът на плащанията за животните, като за подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“ за дейностите по осигуряване на не по-малко от 10 на сто над задължителния стандарт свободна подова площ при индивидуално отглеждане в бокс/клетка/помещение, както и групово в бокс/помещение да се дава левовата равностойност на 39,72 евро/ЖЕ за заявените дейности за 2021 г вместо досега действащото правило за левовата равностойност на 27,46 евро/ЖЕ. За крави и биволици, които са над 24 месеца за свободна площ ще се дава левовата равностойност на 66,21 евро/ЖЕ за заявените за настоящата година дейности вместо досегашните 42,71 евро/ЖЕ.

За свободно отглеждане на открито на говеда над 6-месечна възраст и/или биволи за най-малко 160 дни годишно, от които не по-малко от 120 дни за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в двор зза заявените дейности за 2021 г ще се отпускат по левовата равностойност на 24,70 евро/ЖЕ.

Годишният размер на плащанията се променя и по подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“, като за заявена дейност от 2021 г. той ще бъде в размер на левовата равностойност на 47,86 евро/ЖЕ за дейностите за осигуряване на свободна площ за разплодници, овце и кози-майки, ярета и др. Преди този период стойността е в размер на на 44,40 евро/ЖЕ.

За свободно отглеждане на открито на ДПЖ плащанията се коригират за 2021 г на левовата равностойност на 24,70 евро/ЖЕ, като досега правилото предвиждаше сума от на 22,50 евро/ЖЕ за дейностите по осигуряване на хуманно отношение на животните.

В промените на Наредба 4 се предвижда вместо приложение 4 всяка година да се одобрява образец на заявление, което ще се публикува на страницата на ДФЗ.

Виктор Павлов