събота, май 30, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Вредители по царевицата през юли - Бюлетин растителна защита 3 2019
Бюлетин растителна защитаЗърнопроизводство

Вредители по царевицата през юли – Бюлетин растителна защита 3/2019

Вредители по царевицата през юли - Бюлетин растителна защита 3 2019

Царевичен пробивач, Памукова нощенка

ЗА ПОЯВАТА,  РАЗВИТИЕТО, НАЧИНИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ С ЦАРЕВИЦАТА ПРЕЗ ЮЛИ

Фенофази  на развитие  ВВСН  в страната

ВВСН  30-33 начало на удължаване на стъблото -поява на трети възел ВВСН 51-55 начало на изметляване – средната част на метлицата започва да се разтваря

Ostrinia nubilalis Царевичен пробивач

През юни и началото на юли  неприятелят  снася яйцата си по долната страна на листата на царевицата, във вид на купчинки наредени като люспи на риба. Възрастните пеперуди са активни през тъмната част на денонощието.  Известно време след излюпването си, гъсениците се вгризват в стъблата на царевицата.  Те нанасят поражения във вътрешността на стъблата  в резултат,   на което растенията полягат или се пречупват около отвора, през който са навлезли гъсениците.

Агротехническите мероприятия като:

 • унищожаване на растителните остатъци, където зимуват ларвите;
 • използването на толерантни сортове и сеитбообращение могат да ограничат популацията на неприятеля….

Химичната борба   се провежда  при следните прагове на икономическа вредност (ПИВ):

 • Преди и по време на изметляванепри 10 бр. яйчни групички на 100 растения за царевица за зърно и 3 бр. яйчни групички на 100 растения за семепроизводните посеви;
 • След изметляванепри 90% нападнати растения с по 3-4 повреди на едно растение при царевица за зърно или 10% нападнати растения с по 1-2 повреди на растение за семепроизводните  посеви.

Регистрирани  инсектициди за борба:

Вредители по царевицата през юли - Бюлетин растителна защита 3/2019
Вредители по царевицата през юли – Бюлетин растителна защита 3/2019

Helicoverpa armigera Памукова нощенка

Памуковата нощенка е опасен неприятел, който е разпространен повсеместно. Напада повече от 120 културни и диви растения.

Възрастното е  пеперуда и развива три поколения годишно. Зимува като какавида в почвата. Възрастните насекоми се срещат от май до края на октомври. Снасят яйцата си по царевицата по време на или около изметляването. Младите гъсеници могат да са различни на цвят – от тревистозелени, виолетово-сини, розови до кафяви; с напречни светлочервени, зелени или белезникави петна. Те се хранят със свилата, а след това правят в кочана ходове като изгризват семената, които запълват с екскременти.

Борбата се води основно с агротехнически мероприятия.   Прилагат се:

 • ранна сеитба на културите и поддържането им в добро агротехническо състояние;
 • унищожаване на плевелната растителност, с която гъсениците се хранят;
 • есенна оран за унищожаване на какавидите в почвата.

При силно нападение се извършва химично третиране срещу младите гъсеници при ПИВ – 50 бр. яйца и ларви на 100 растения във фенофази ВВСН 63-73 поява на свила – ранна млечна зрелост.

Регистрирани  инсектициди за борба срещу неприятеля при царевица:

Активни веществаПродукт за РЗДоза / дка
Ламбда-цихалотрин  + хлорантранилипролАМПЛИГО 150 ЗК0,03 л
Ламбда-цихалотринЛАМДЕКС ЕКСТРА 40-50 г
ДелтаметринДЕЦИС 100 ЕК

ДЕКА ЕК/ ДЕША ЕК /ДЕНА ЕК

12,5 мл

30 мл

Бета-цифлутринДУКАТ 25 ЕК80 мл
ХлорантранилипролКОРАГЕН 20 СК10-15 мл
Хлорпирифос + бета-цифлутринПИРИНЕКС СЮПРИЙМ 3В100 мл
и други регистрирани продукти

 

На вниманието на земеделските производители:

 

Чл. 105. от Закон за защита на растенията:   В зависимост от категорията им на употреба продуктите за растителна защита се прилагат от потребителите, както следва:

 1. ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ на употреба – от потребители със сертификат по чл. 83 и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“;
 2. ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ на употреба – от потребители със сертификат по чл. 83;
 3. ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ НЕПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ на употреба – от лица, навършили 18 години.

 

В държавен вестник бр.70 от 09.09.2016 г. е обнародвана Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

И  съгласно Наредбата,

Чл.4. (1) Разрешава се третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция със:

 1. НАЗЕМНА ТЕХНИКА – ОТ ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ ДО 10,00 Ч. НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН;
 2. АВИАЦИОННА ТЕХНИКА – ОТ ИЗГРЕВ СЛЪНЦЕ ДО 10,00 ЧАСА.

Чл.8. (1) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок до 3 дни преди датата на третирането са длъжни да:

 1. уведомят лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието;
 2. изпратят уведомително писмо съгласно приложение №1 до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.

(2) Кметовете по ал.1, т.2 обявяват предстоящото третиране в деня на получаване на уведомителното писмо чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно място в съответното населено място.

Чл.11. (1) Третирането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече от 3 дни за определен масив, когато се извършва с наземна техника, и повече от 5 дни – чрез въздушно пръскане.

(2) Възложителят на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомява кмета на населеното място и кметовете на граничещите населени места за приключване на третирането.

(3) Кметовете по ал.2 обявяват приключилото третиране по реда на чл.8, ал.2.

 

NivaBG.com