понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Започва прием по интервенциите по НАТУРА 2000 и и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

Фермерите получават 5 млн. лева за изхранване на овце и козиФермерите получават 5 млн. лева за изхранване на овце и кози

От кампания 2024 г. се разширява обхватът на подпомаганите по интервенцията зони, като са включени още 5 защитени зони по Натура 2000

 

От утре започва прием по  интервенциите  по НАТУРА 2000 и и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения, съобщиха от агроведомството. Земеделските стопани ще могат да очертават площите си по интервенциите за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), заедно със заявленията за подпомагане за директните плащания за кампания 2024. По интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ стопаните се компенсират за спазване на забраните и ограниченията, свързани с извършваната земеделска дейност на териториите, попадащи в обхвата на зоната. Забраните се отнасят за трите вида земеползване: пасища, ливади и мери (постоянно затревени площи), обработваеми земи и трайни насаждения. От кампания 2024 г. се разширява обхватът на подпомаганите по интервенцията зони, като са включени още 5 защитени зони по Натура 2000, с което се предоставя възможност на повече земеделски стопани да кандидатстват за подкрепа