събота, февруари 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Видео

Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от лозаро-винарската програма за 2022 г.

Здравейте уважаеми фермери, аз съм Виктор от NivaBG и във това видео ще ви кажа къде и до кога да подадете документи по лозарската програма. То идва до вас, благодарение на  Суммит Агро България  Гледайте  до края за да не пропуснете някой срок или условие по програмата. 

 

  Заявления се приемат От 14 март до 1 април 2022 г., включително, а Предвиденият бюджет по мярката за тази година е в размер на 4.4 млн лева. 

 Ще бъдат приемани и обработвани заявления  за авансова или окончателна  финансова помощ за тази финансова година, които предвиждат краен срок за изпълнение на дейностите за подпомагане през финансовите 23 и 24 г.

     Документи по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“ – София, ул. „Гусла“ 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“. 

С цел избягване на големи струпвания от хора, кандидатите следва предварително да си запишат час на един от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534, като спазват стриктно записаните си часове.

   За финансова помощ по дейностите по мярката могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър, като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието до 15.10.2022 г. е в размер до 90 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 от Наредба № 6 от 26.10.2018 г. и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. 

От 17.07.2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта се предоставят най – малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срокът на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в лева или евро с посочен ДДС.

   По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) и подобряване на техниките за управление на лозята (изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката).