понеделник, октомври 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Зелената сделка и ангажиментите на европейската растителнозащитна индустрия

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СИНТЕТИЧНИ И БИО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА СЕ ОБЕДИНЯВАТ, ЗА ДА ПОЕМАТ ЯСНИ АНГАЖИМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА НА ЕС

АНГАЖИМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ ДО 2030 Г.

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СИНТЕТИЧНИ И БИО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА СЕ ОБЕДИНЯВАТ, ЗА ДА ПОЕМАТ ЯСНИ АНГАЖИМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА НА ЕС

На 7 септември 2020 г., Европейската растителнозащитна асоциация (ECPA) организира в Брюксел кръгла маса, за да представи ангажиментите на индустрията до 2030 г. в подкрепа на Зелената сделка, включващи

инвестиции от над 14 милиарда евро в нови технологии и по-устойчиви механизми.

В допълнение към тези инвестиции, ECPA също така планира да увеличи събирането на отпадъци и да повиши нивото на обучение сред земеделските производители в Европа, като част от мерките в отговор на стратегиите на ЕС „от фермата до трапезата“ и за биологичното разнообразие.

Жералдин Кутас, генерален директор на Европейската растителнозащитна асоциация, заяви: „Със своята амбициозна европейска Зелена сделка, Европейската комисия даде летящ старт на устрема на ЕС към по-устойчиво, неутрално за климата бъдеще.“

“Ние имаме  сериозни намерения за принос в политическите инициативи на  Зелената сделка, затова нашите компании се обединиха в идеята сами да си поставим доброволни, специфични за сектора, измерими цели в подкрепа.“ 

Шестте ангажимента, приети от ECPA, ще направляват сектора през следващото десетилетие

в ключови области на земеделските иновативни технологии, кръговата икономика и по-добра защита на хората и околната среда: 

Иновации & инвестиции: Подкрепяйки иновациите и внедряването на цифрови и прецизни инструменти, както и на биопестициди, ние подкрепяме амбицията на Европейската комисия за възстановяване на околната среда. До 2030 г. ще инвестираме:

  • 10 милиарда евро в иновации в прецизно земеделие и дигитални технологии; 

  • 4 милиарда евро в иновации в био продукти за растителна защита. 

Всички инвестиции, за които индустрията се ангажира, ще са от полза само ако има подходяща нормативна рамка, позволяваща иновацията да достигне до европейските фермери.

Кръгова икономика: Чрез увеличаване на събираемостта и рециклирането на празните пластмасови опаковки от продукти за растителна защита ще допринесем за целта на ЕС за кръгова икономика, чиято насока е да сведе до минимум отпадъците и използваните ресурси, намаляване въздействието на пластмасовите опаковки върху околната среда. Цели до 2025 г.:

  • 75% събираемост на празни пластмасови опаковки в държавите-членки на ЕС;
  • създаване на система за събиране в държавите-членки на ЕС, които понастоящем нямат такава.

Защита на хората и околната среда: Чрез обучение на земеделските производители за прилагането на интегрирано управление на вредителите, опазване на водите и значението на личните предпазни средства (ЛПС), нашата индустрия се стреми допълнително да сведе до минимум експозицията и да намали рисковете от употребата на продукти за растителна защита, като същевременно допринася за общите цели на Директивата за устойчива употреба и стратегията на ЕС „от фермата до трапезата“, насочени към производство на достатъчно храна по устойчив начин. 

До 2030 г. ще се осигурят повече обучения и технологии с по-малко риск за земеделските стопани и обществото:

  • обучения за 1 млн. земеделски стопани за добри земеделски практики за защита здравето на хората и опазване на околната среда;
  • Намаляване допълнително експозицията на операторите чрез технологиите за затворени трансферни системи (CTS) за растителнозащитните продукти, които да са достъпни за всички земеделски производители в ЕС. 

Жералдин Кутас добави: „Ние всички сме съгласни относно посоката, която поемаме, това, което е важно сега, е тези отмерени стъпки да достигнат крайната цел.“

 „Изпълнението на тези ангажименти ще бъдат предизвикателство за нашите компании. Ние обаче се ангажираме да изпълним това, което сме заложили, и призоваваме Европейската комисия да подкрепи устойчивото земеделие с подходяща регулаторна рамка, позволяваща иновациите да достигнат до земеделските производители.“

 „Това е само началото, ние ще следим напредъка на нашата индустрия през десетилетието и ще споделяме открито докъде сме стигнали“, каза в заключение тя.

У нас, Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ), като член на ЕСРА, представлява на национално ниво растителнозащитната индустрия, в подкрепа на устойчивото и екологично земеделие и спомага за развиването на иновативни растителнозащитни продукти и технологии и прилагането им в България.

Реалната ангажираност на АРИБ за изпълнение на очертаните цели на индустрията в следващото десетилетие на практика вече е факт. 

АРИБ създаде първата в България реална действаща система за събиране на празни пластмасови опаковки от продукти за растителна защита, с цел да намали рисковете, свързани с употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) – лecнoдocтъпнa зa зeмeдeлcĸитe пpoизвoдитeли, в съответствие със зaĸoнoвите нopми за опазване здравето на хората и околната среда. Реализацията на този проект с подкрепата на ЕСРА и CropLife International класира страната ни на челните места в Европа за най-добра ефективност по ключов екологичен показател – събиране и рециклиране на опаковки от продукти за растителна защита в земеделието.

Освен, чрез системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита, дейността на АРИБ допринася за повишаване знанията и нивото на компетентност на всички участници в осигуряването на екологичните и здравните изисквания и правила при употребата на продукти за растителна защита. Ние организираме мероприятия и обучения съвместно с компетентните власти, разработваме материали, ръководства, брошури за разпространение на основните послания за правилно и безопасно приложение на растително защитни продукти и внедряване на добри практики.

Предприетите от АРИБ инициативи са в пълно съответствие с Директивата за безопасна и устойчива употреба на продукти за растителна защита, отговарят на целите на новата Зелена сделка на ЕК и са естествено продължение на дейностите на компаниите-членове на АРИБ, чието задължение и приоритет са грижата за здравето на хората и опазването на околната среда.