събота, януари 23, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Земеделска политика по Стахановски почин

Агроведомството работи по стратегията като пет за четири, а най-потърпевши от сгрешения и копиран модел на финансиране чрез директни плащания ще са фермерите

МЗХГ готви промени за защита интересите на собствениците на земеделски земиМЗХГ готви промени за защита интересите на собствениците на земеделски земи
373Четения

Администрацията продължава да работи ударно по един документ, наречен стратегически план, без да се осмислят достатъчно добре предложените интервенции, които ще заменят сегашните мерки. Преглеждайки това, което предстои да се обсъди по време на петото заседание на тематичната работна група, дори обикновен страничен наблюдател би забелязал, че в бързането си, администрацията предлага неща сякаш излезли от конвейра. Предложения, изписани с по два три абзаца в максимум две странички и без конкретика. За позицията на отделните браншове никой и не пита, на тях им се предоставят готови решения, по които имат най-много по 48 часа за произнасяне на позиция. На това му се вика земеделска политика по Стахановски почин.

Необяснимо е защо от агроведомството бързат толкова много с работата си по стратегическия план, след като той ще трябва да влезе в сила през 2023 година? Не е ли редно нещата да се огледат внимателно , да се вземат под внимание и обсъдят предложенията на различните заинтересовани лица, а не те просто да присъстват като „фигуранти“ в протоколите с цел демонстрация на обсъждания пред широка общественост. Така да се гарантира прозрачност, която обаче едва ли ще доведе до реални и видими резултати и през следващите седем години, защото всичко се прави по Стахановски- бързо и необмислено.

Но нека се върнем на интервенциите, които се предлагат да се обсъдят на това пето заседание. Те са четири , касаещи основното подпомагане, допълнително преразпределително подпомагане, подпомагане на младите фермери и иобмен на информация, като последната е проект. За по -голяма нагледност ще се опитаме да представим в табличен вид какво се има предвид.

 

интервенция

Целева група

Условия за допустимост

Връзка с условността

Размер на подпомагане

Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“

Млади фермери

Да са истински земеделски стопани (ако се прилага)

Да са на възраст под 40 г..

Да имат стопанства до 30 ха

Да имат до 5 г. история на земеделски производители

Да имат придобити професионални умения

Бенефициентите по схемата за допълнително подпомагане на доходите за устойчивост имат задължението да изпълняват изискванията за предварителната условност, за да получат подпомагане по интервенцията.

Годишно плащане за първите до 30 ха допустими за подпомагане площи, заявени за основно подпомагане на доходите за устойчивост, изплатено допълнително към основното подпомагане, с ежегодно нарастваща ставка.

Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“

Земеделски стопани, които имат право на плащане по схемата за основно подпомагане на доходи за устойчивост

Допустими за подпомагане са фермери, имащи право за подпомагане по основната схема за подпомагане

Подпомагането се отпуска за първите 30 хектара на стопанства с до 500 ха отговарящи за подпомагане по основната схема

Бенефициентите по схемата за допълнително подпомагане на доходите за устойчивост имат задължението да изпълняват изискванията за условност, за да получат подпомагане по интервенцията

Основно подпомагане на доходите за устойчивост

Всички земеделски производители в страната

Земеделски стопани отговарящи на изискването за „истински земеделски стопанин“ (в случай че се прилага

Основно подпомагане на доходите за устойчивост се отпуска под формата на годишно плащане на хектар, отговарящ на изискванията за допустим хектар.

Декларираните площи трябва да отговарят на минималните изисквания за подпомагане с директни плащания и да бъдат на разположение на земеделския стопанин.

Бенефициентите по схемата за допълнително подпомагане на доходите за устойчивост имат задължението да изпълняват изискванията за предварителната условност, за да получат подпомагане по интервенцията.

Размерът на подпомагане се определя с оглед постигането на задоволителна добавка към доходите на земеделските стопани, стимулираща ги да продължат земеделското производство и да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние

Обмен на знания и информация

Обучение и консултантски услуги за фермерите

Организации, предоставящи трансфер на знания – висши училища, професионални гимназии, научни институти, опитни станции, лицензирани центрове за професионално обучение, юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на селското стопанство.

Подкрепата се предоставя за обучение и придобиване на умения в областта на земеделието и горите за лица, ангажирани в сектора на селското и горското стопанство. Подпомагането обхваща дейности за професионално обучение и придобиване на умения.

Подпомагането се предоставя под формата на единна ставка за единица продукт (стандартни опростени разходи), като покриват до 100 % от размера на подпомаганите разходи.

Разшифровани новите интервенции наподобяват на сегашните мерки за СЕПП, млади фермери, за допълнителни преразпределителни плащания за първите 30 хектара, за обучение на земеделските производители. Не се дава обаче никаква дефиниция на понятия като „истински фермер“, още повече тя е посочена пожелателно, не се дават бюджети по мерките (интервенциите), посочват се общи или никакви мотиви и се отразява опитът на администрацията например в прилагане на мярката за преразпределителното плащане. Да не говорим, че предложената интервенция, която трябва да замени СЕПП, и по която сега се раздават близо 500 млн. евро подпомагане ежегодно е ограничена само с една страничка общи пояснения, без никакви детайли, без нищо. Освен това както е видно от таблицата, (колона 3) е посочена погрешно може би една и съща връзка с условността както при интервенцията за плащанията за първите 30 хектара, така и за мярката заменяща СЕПП. Само можем да предположим , дали някой администратор в агроведомството не е копи пейстнал без да мисли какво копира. Така се копи-пейства май цялата политика в сектора. За по-лесно. По  Стахановски и пет за четири. Защо администрацията да си напряга мозъка да измисли нещо ново, или пък да направи оценка за въздействието на така предложените и евентуално приложени интервенции.

Последната интервенция в таблицата , свързана с обучението и консултирането на фермерите Също поражда някои смущаващи въпроси у редовия читател, незапознат с темата:
Защо описанието на интервенцията се основава на данни от далечната 2016 година, която ще стане още по-далечна с оглед началната дата на прилагане на тази интервенция-2023 година? Къде е мястото на агростатистиката и има ли я въобще в даването на по-актуална и детайлна информация за броя и нивото на образование и квалификация на фермерите?За да сме коректни ще цитираме тези неактуални и към момента данни „… 91 % от управителите на земеделски стопанства в страната разполагат единствено с практически опит в осъществяваната стопанска дейност, 5 % притежават средно професионално образование, 3 % от управителите са придобили основно земеделско обучение и едва 2% от управителите на земеделски стопанства притежават висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина.“
В условията на информационната ера в която живеем, да се твърди от администрацията, че „информацията относно измененията на климата и екосистемите като единна комплексна система не се разпространява лесно…“ е най-малкото смешно и необосновано.

Уважаема госпожо Танева , така няма да стане! Така със земеделска политика по Стахановски почин и в стил пет за четири, в който се отбива номера, и дискусията за бъдещето на земеделието се принизява до степен на формализъм, земеделието ни не само няма да цъфне и върже, но е твърде вероятно редица сектори да изчезнат от картата още преди края на 27-ма година.  От това ще са потърпевши всички и дори вие политиците , които преди да станете такива сте и потребители. А най-потърпевши от стратегическия план и копиран от сегашната програма за селските региони с всичките му недостатъци и изкривявания модел на финансиране чрез директни плащания раздавани на хектар и на калпак без ясни мотиви ще са тези които произвеждат храната ни- фермерите.