понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Земеделски стопани получиха 45 млн. лева по НАТУРА 2000

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 45 088 668 лв. по интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от НАТУРА 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027. Средствата са наредени по банковите сметки на 10 812 земеделски стопани, кандидатствали за Кампания 2023.
По интервенцията се подпомагат фермери, чиито земи попадат в обявените защитени зони от НАТУРА 2000. Статутът им е регламентиран по реда на Закона за биологичното разнообразие, както и със заповеди на министъра на околната среда и водите, обнародвани в „Държавен вестник“.
Земеделските стопани поемат доброволно задължение да спазват забраните за извършване на определени дейности, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони от НАТУРА 2000.
Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ. Средствата компенсират стопаните за направените от тях допълнителни разходи и пропуснати ползи, следствие спазване на ограниченията, които действат в обявените под защита зони.
Ставките, по които е изплатена помощта за Кампания 2023, са посочени в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 към Наредба № 6 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от НАТУРА 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.
Прилагането на интервенцията за НАТУРА 2000 има принос за опазването на биологичното разнообразие в България, подобряване на екосистемите и опазване на местообитанията и ландшафта.

Виктор Павлов