сряда, декември 19, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоМеханизацияНОВИНИТрактори

Как се получават ваучерите за намалена акцизна ставка на нафтата за земеделски цели

Указания за получаване на ваучери за гориво за земеделски цели

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

351Четения
NivaBG.com

Указания за получаване на ваучери за гориво за земеделски цели по схема на държавна помощ „намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство чрез система от ваучери за гориво”

 

  1. Срок:

Срокът за получаване на ваучерите за първи етап от помощта е определен със заповед на министъра на земеделието и храните РД09-216 / 07.04.2014 г. Срокът е от 16.05.2014 г. до 20.06.2014 г.

  1. Ред за получаване и използване на ваучерите през първия етап на помощта:

2.1.     През първия етап на помощта земеделският производител получава ваучери за 60% от стойността на прогнозната обща сума на помощта. Земеделският производител получава половината (най-много 4 броя) от възможната максимална бройка ваучери за годината. Изчисленията на литрите гориво, сумата на помощта и бройката полагащи се ваучери се извършват от софтуера на база на данните от първоначалните декларации и бюджета на помощта.

2.2.      При получаване на ваучерите за първия етап земеделският производител представя:

–               валиден документ за самоличност (лична карта), а ако кандидатстването се извършва чрез упълномощено лице се изисква и нотариално заверено изрично пълномощно;

–               заверена за 2013/14 г. регистрационна карта за земеделски производител по Наредба 3 от 1999 г.;

2.3.      Ваучерът се състои от три части (А, Б и В). Част А и Б се предоставят на земеделския производител, а част В остава и се съхранява в ОСЗ (подробно описание на полетата върху ваучера в Приложение 1).

 Земеделският производител ползва помощта, като предоставя част А от ваучера на търговец на гориво (напр. бензиностанция), срещу което получава отстъпка от стойността на закупеното гориво, равняваща се на номиналната стойност на ваучера. Бензиностанцията приема част А на ваучера. Земеделският производител изисква от търговеца на гориво/бензиностанцията задължително да завери с подпис и печат част Б на ваучера, да прикрепи фактурата за закупеното гориво към ваучера и да впише в нея серията и номера на ваучера. Земеделският производител съхранява част Б от ваучера заедно с прикрепената фактура съгласно законоустановения срок (5 години).

 

2.4.      Ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити не могат да се ползват за подпомагане по помощта.

2.5.      Земеделски производител, който неправомерно е получил ваучери за гориво или е използвал ваучери за гориво не по предназначение се наказва според съответните законоустановени разпоредби.

Приложение 1 Ваучер за помощта за газьола в земеделието

Ваучери за гориво

На картинката е показан попълнен ваучер с пояснения и по-точно:

–              в горния десен ъгъл с големи букви са обозначени частите на ваучера – А, Б и В. Част А е за търговеца на гориво/бензиностанцията, част Б е за земеделския производител и част В остава в ОСЗ;

–              в примера сумата от 912,13 лв. е номиналната стойност на ваучера или това е помощта, която земеделският производител може да ползва с конкретния ваучер. За земеделският производител това е най-важният елемент от ваучера, тъй като той отивайки на бензиностанцията и предавайки там ваучера ще може да получи срещу този ваучер газьол на стойност 912,13 лв.;

–              редът по средата на ваучера има само информативно значение. Той посочва:

–              общият обем гориво, заявен от земеделския производител в първоначалната декларация, т. е. прогнозата за горивото, което земеделецът ще изразходи през календарната 2014 г. – в примера това количество е 19616 литри газьол;

–              годината, за която се отнася помощта – това е календарната 2014 г.;

–              етапа на помощта – в случая това е първи етап на помощта (1-2014).

в полето „получих ваучера” на част В от ваучера земеделският производител, собственоръчно изписва трите си имена по документ за самоличност и полага подпис, а ако е фирма и печат.

Вашият коментар