събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

Какви субсидии ще има за необлагодетелстваните райони в ПРСР 2014-2020

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

МЗХ публикува ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

НАРЕДБА №… ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА „ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЙОНИ С ПРИРОДНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

(2) Подпомагането по мярка „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ се предоставя за:

  1.  подмярка 13.1 „Компенсационни плащания в планински райони;

2. подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения”.

(3) Подпомагането по подмерките по ал. 2 допринася за постигане на следните цели:

1. поддържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и предотвратяване на изоставянето на земеделските земи;

2. противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони;

3. поддържането на ландшафта и биологичното разнообразие;

4. рационалното използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси.

Чл. 2. (1) Подпомагането по тази наредба се предоставя под формата на годишно плащане на хектар при спазване на изискванията на:

1. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);

2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);

3. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).

(2) Подпомагането по тази наредба се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

 

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Чл. 3. (1) Подпомагат се земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

(2) Допустими за подпомагане са земеделски площи, попадащи във физически блок, повече от 50 на сто от който се намира в необлагодетелстван район.

Чл. 4. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители и са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б от Закона за подпомагане на земеделските с площи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

(2) Допустими за подпомагане са земеделски стопани, които ползват земеделска площ с минимален размер на стопанството 0,5 ха, въз основа на правно основание, доказано с документи съгласно чл. 2а от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г.).

(3) Подпомагат се стопанства с минимален размер на всеки парцел от 0,1 ха.

 

Чл. 5.  Кандидатите за подпомагане по реда на тази наредба са длъжни да:

1. спазват за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година правилата за кръстосано съответствие в това число, условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на земеделието и храните и законоустановените изисквания за управление по чл. 93 (1)(а)(б) от Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 г.;

2. извършват земеделска дейност в съответния необлагодетелстван район за период от най-малко пет последователни години от първото компенсаторно плащане за заявления за подпомагане подадени преди 2014 г.;

3. подават заявление за подпомагане с декларирани площи в съответния необлагодетелстван район всяка година след първото компенсаторно плащане  за заявления за подпомагане подадени преди 2014 г.

(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 2 и 3 не се прилагат за кандидати, които подават ново заявление за подпомагане след 1 януари 2014 г.

Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Чл. 6. (1) Финансовата помощ се предоставя в рамките на финансовите средства, предвидени за подмерките по чл. 1, ал. 2 в ПРСР.

(2) Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима площ, която попада в обхвата на районите по чл. 3, ал. 1, като 75 на сто от помощта се осигуряват от Европейския съюз и 25 на сто – от бюджета на Република България.

 

Чл. 7. (1) Изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания в планински райони” за всеки отделен земеделски стопанин в тези райони се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:

1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 130 евро на хектар;

2. за частта над 50 до 100 ха – левовата равностойност на 70 евро на хектар;

3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 30 евро на хектар.

(2) Компенсаторното плащане за хектар за всеки отделен земеделски стопанин в планинските райони се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.

Чл. 8. (1) Изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ за всеки отделен земеделски стопанин в необлагодетелстваните райони, различни от планинските, се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:

1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 70 евро на хектар;

2. за частта над 50 до 100 ха – левовата равностойност на 30 евро на хектар;

3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 15 евро на хектар.

(2) Окончателното компенсационно плащане за хектар за всеки отделен земеделски стопанин в необлагодетелстваните райони, различни от планинските, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.

Глава четвърта.
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 9. (1) Заявления за подпомагане по подмерките, посочени в чл. 1, ал. 2 се подават  по реда и съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.).

(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) може да поиска от земеделските стопани, подпомагани по реда на тази наредба всички необходими документи свързани с участието по подмерките. Документите се предоставят в срок до 15 работни дни от датата на която земеделски стопанин е получил искането от ДФЗ- РА.

Чл. 10. Едно и също лице може да кандидатства за подпомагане по реда на тази наредба веднъж през една календарна година.

Глава пета.
РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Чл. 11. (1) След подаване на заявлението за подпомагане ДФЗ – РА:

1. извършва административни проверки на документите, заявените данни и посочените от кандидата факти;

2. извършва проверки на място на част от подадените заявления;

3. одобрява или отказва частично или изцяло изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическото съответствие на данните от заявлението.

(2) Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителни писма за одобрената и/или отказаната помощ.

 

Чл. 12. Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, изплаща финансовата помощ в периода след 1 декември на годината на кандидатстване.

 

Глава шеста.

САНКЦИИ

Чл. 13. Изплащането на финансовата помощ може да се намали или откаже, когато се установи, че земеделският стопанин:

1. не отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ или не е спазил ангажимент, свързан с условие за предоставяне на помощта;

2. е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него;

2. не е спазил срока за подаване на заявлението за кандидатстване съгласно Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.);

3. не е заявил всички стопанисвани от него площи в стопанството;

4. не спазва за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година правилата за кръстосано съответствие в това число, условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на земеделието и храните и законоустановените изисквания за управление по чл. 93 (1)(а)(б) от Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 г.

5. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и спорът между засегнатите кандидати не е разрешен;

6. заявените за подпомагане площи не са включени в специализирания слой по чл. 33 а ал. 1 от ЗПЗП на съответната година.

 

7. за заявените за подпомагане площи не е спазено изискването на чл. 3, ал. 2.

8. намеления съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 1307/2013 за плащания над 150 000 евро и над 300 000 евро.

9. при изкуствено създадени условия;

10. или негов представител попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства.

Чл. 14. (1) Държавен фонд  “Земеделие” прекратява многогодишния ангажимент заземеделски стопанин, който не подаде заявление за подпомагане по време на поетия петгодишен ангажимент.

(2) Земеделският стопанин се задължава да възстанови получените до момента компенсаторни плащания за необлагодетелстваните райони или част от тях в зависимост от годината, в която е прекратил участието си в мерките, както следва:

1. след първата година – 100 %;

2. след втората година – 75 %;

3. след третата година – 50 %;

4. след четвъртата година – 25 %.

(3) Средствата по ал. 1 се възстановяват заедно с натрупаните върху тях законни лихви от датата на уведомяването на земеделския стопанин за възникване на задължението му да възстанови сумата до датата на действителното възстановяване или приспадане на сумата.

(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за кандидати, които подават ново заявление за подпомагане след 2013  г. за мерките по чл. 1 ал. 2.

Чл. 15. (1) Не се изисква частично или пълно възстановяване на получената от земеделския стопанин помощ в случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства.

(2) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ – РА от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него или наследило го лице в рамките на 10 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него или наследилото го лице е в състояние да направи това.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. “Първо компенсаторно плащане” е плащането, определено за първото подадено заявление за подпомагане по Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. .

2. “Допустими площи” са земеделски площи, за които земеделските стопани получават подпомагане след извършване на необходимите административни проверки и/или проверки на място на заявените от тях площи.

3. “Форсмажорни или изключителни обстоятелства” са:

а) смърт на кандидата;

б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на кандидата;

в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;

г) случайно унищожение на постройките за животни на стопанството;

д) епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на кандидата;

е) отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на заявлението.

4. “Ново заявление за подпомагане след  1 януари 2014 г.” е заявление, подадено през 2014 г. от земеделски стопанин, който кандидатства за първи път за подмерките по чл. 1, ал. 2 или който през предходни години е кандидатствал по мерките от чл. 1, ал. 2, но не е подал заявление за подпомагане за 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. ……. Закона за подпомагане на земеделските производители

 

§ 3 В чл. 4 от Наредба №11 от 3 април 2008 г. за условията и реда заприлагане на мярка 211 “Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” и мярка

212 “Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 Г.  (обн. ДВ, бр. 40 от 2008 г.) досегашния текст става ал. 1 и се създава ал.2:

„(2) Земеделските стопани, подали първо заявление за подпомагане преди 2014 г. трябва да подават заявления за подпомагане, съответно по подмярка 13.1 „Компенсационни плащания в планински райони“ и/или подмярка 13.2. „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., най-малко 5 години от първото компенсаторно плащане.“

Вашият коментар