вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
БиопрепаратиИнсектицидиНОВИНИПРСР 2014-2020Растителна ЗащитаТорове и препаратиФунгицидиХербициди

Нормативни изисквания при предлагане на пазара и употреба на торове

Нормативни изисквания при предлагане на пазара и употреба на торове

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Контролът  на   торовете при предлагането им на българския  пазар и при  употребата им   от земеделските  производители цели  да се установи съответствието на предлаганите торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати с показателите, обявени от производителя и изискванията на общностното и националното законодателство.


На контрол  подлежат всички видове торове, както и местата за производство, опаковане, преопаковане и съхранение, а също и самото им предлагане на пазара. На пазара се пускат торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, които са регистрирани, съгласно  чл. 24а, ал.1 от ЗЗР и торове с маркировка ЕО ТОР, които не подлежат на регистрация , а само за контрол за съответствието  с  изискванията на Регламент ( ЕО) 2003/2003. На регистрация не подлежат  отпадъчни продукти и утайки от пречистването на отпадъчни води, вторични земеделски  или  неземеделски  органични продукти или продукти  с  естествен произход, дори и смесени  помежду си  без химична обработка  ( напр.  оборска тор, тор от червен калифорнийски червей, торф, мъх и др.) Проверката   на торове  може да бъде   : документална ( съпровождащи документи  – сертификат за качество, удостоверящ състава на тора или  протокол от акредитирана лаборатория ).  Търси се съответства ли информацията, поместена на етикета с показателите, посочени  в придружаващите документи. Съдържанието на етикета съответства ли  на изискванията за етикетиране   и опаковане  определени  в Регламент ( ЕО) 2003/2003, а за регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества  и хранителни субстрати  – съгласно Закона за защита на растенията. Съгласно Регламент (ЕО) 2003/2003 –  торове с марка ЕО тор  :

  • Торът е материал, чието предназначение е да осигури  хранителни елементи на растенията,   които са  –  основни  – азот, фосфор и калий;  второстепенни  – калций, магнезий, натрий и сяра; микроелементи  – бор, кобалт, мед, желязо, манган, , молибден и цинк, които имат значение за развитието на растенията, в количества по-малки  в сравнение с тези на основните и второстепенните хранителни елементи. Неорганичните торове са торове, в които обявените хранителни елементи са под формата на неорганични соли.
  • Типовете торове са : еднокомпонентни, сложни, комплексни,  смесени, листни, течни, торови разтвори, тор суспензия.

Торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества  и хранителни субстрати се регистрират в БАБХ във основа  положителни резултати от биологично изпитване  за ефикасност и  безвредност за хората, животните и околната среда , при предписани от производителя  условия за употреба. Всеки регистриран  продукт  получава  регистрационен номер . Тази регистрация може да се заличи  ако в процеса на употреба се установи, че продуктът не отговаря на  условията за безвредност  за хората, животните и околната среда.  Забранен е вносът, съхраняването и разпространяването на продукти със заличена регистрация   В случай на несъответствие ОДБХ могат да разпоредят да се предприеме  една от мерките  по чл. 24д, ал. 3 от Закона за защита на растенията.

  1. Да бъде изнесена от територията  на страната за сметка на вносителя, когато партидата е от внос;
  2.  Да бъде преработена от производителя до достигане на обявените показатели в 15-дневен срок от получаването на протокола за изпитване;
  3. Да бъде унищожена за сметка на нейния собственик, ако продуктът е опасен за здравето на хората, животните или околната среда.

В следваща публикация ще запознаем нашите читатели  със законовите разпоредби и реда при опаковането и етикетирането на  торове и най-често допусканите от производители и тъговци нарушения. Nivabg.com          

Вашият коментар