събота, септември 19, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита 2 2020
Зърнопроизводство

Бюлетин Растителна защита 2 / 2020 БОРБА С Плевели и болести при ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК през АПРИЛ

1000Четения

ПЛЕВЕЛИ 

НАЙ-СИЛНО КОНКУРИРАЩИТЕ ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК, И ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ОПАСНИТЕ ВИДОВЕ ПЛЕВЕЛИ ПРИ ДВЕТЕ КУЛТУРИ СА:

 • полска лисича опашка, ветрушка, див овес, полска овсига, пиявица  – от групата на едногодишните житни плевели;
 • войничица, мъртва коприва, великденче, врабчови чревца, полски мак, лайка, подрумче, трицветна теменуга, видовете ралица, лепка, дива ряпа, полска незабравка и др. –   от групата на ефемерите и зимно-пролетните – преобладаващо широколстни;
 • поветица, родилна трева (/горуха), паламида, пъзящ пирей, троскот, балур – от групата на многогодишните плевели.

Намножаването на многогодишните кореновоизнъкови плевели: паламида, поветица, горуха и др. може да бъде обяснено с твърде ранното внасяне на хербициди напролет, преди масовата поява на техните издънки, както и с ограничения им фитотоксичен ефект върху органите за вегетативно размножаване. Други причини от агротехническо естество са: закъснялата обработка на стърнищата, еднократното й извършване във влажни години и най-вече плитката предсеитбена обработка на почвата, която се прилага в заплевелени с кореновоиздънкови плевели площи, особено с дискови оръдия и фрези.

Заплевеляването на посевите преди началото на „братене” на пшеницата и ечемика оказва рестрикционно значение при формиране на добива, защото при наличие на плевели през този период, посевите се прореждат и се създават условия за вторично заплевеляване.В гъстите и добре гарнирани посеви  заплевеляването е по- малко, защото културните растения бързо закриват почвената повърхност и не позволяват дивите плевелни видове, особено на  по-светлолюбивите да се развият.

Чрез балансирано торене на есенниците се ускорява тяхното развитие и се повишава способността им да конкурират плевелите. Докато при едностранчивото азотно торене се увеличава броят и биомасата на азотолюбивите видове – див овес, полска лисича опашка, полски синап и др.  Смесването на хербициди може да доведе до фитотоксичност и да  се окаже фатално за посевите,  да доведе до загуби за земеделските производители. Затова трябва да се внимава при прилагане  на хербицидите  и да се търси мнението и съветите на специалистите по растителна защита.

 • Във фенофаза братене на културата, срещу едногодишнишироколистни  плевели  могат да се прилагат следните хербициди:

 БОЛЕСТИ 

Мрежести петна по ечемик ( Pyrenophora teres  Drechslera teres)

Болестта се появява рано, обикновено още през есента, симптомите наподобяват тези на септориозите. Топлата и продължителна есен благоприятства ранната поява и развитие на болестта. През настоящата година блюдаваме по-ранно развитие на мрежестите петна по ечемика. Повредите по листата представляват мрежовидни кафяви петна, точки или ленти. При благоприятни условия болестта може да се разпространи и по класа като малки, кафяви некротични петна. Нанася най-големи повреди след изкласяването на ечемика. Патогенът се пренася със семената или се запазва в растителните остатъци.

Върху засегнатите участъци на листата се образуват конидиоспори. Те се пренасят с вятъра и причиняват вторични заразявания.

Агротехническите мерки за борба са:

 • употребата на здрав посевен материал;
 • устойчиви сортове;
 • оптимални условия на сеитба;
 • балансирано торенеи унищожаване на самосевките и растителните остатъци.

Химична борба се провежда във фенофаза 1-ви – 2 възел ако степента на нападение е над ПИВ, който е 5% нападната листна маса.

Септориози по житните (SEPTORIA SP.)

Топлата и продължителна есен на 2019 г. беше благоприятна за ранна поява на болестите. Това предполага по-ранно нападение от септориози през настоящата година.

Проявата им се благоприятства от влажно време. Рано засетите посеви се нападат по-силно. Критичният момент от развитието на пшеницата по отношение на първичните заразявания със септориоза започва от фенофаза 1-ви – 2-ри възел. След това болестта се разпространява по следващите листни етажи, като най-голяма опасност представлява по време на появата на флагелния лист. Важно е да се предотврати инфектирането на по-горните листа.

Борбата се провежда с агротехнически методи, които целят унищожаване на растителните остатъци, където се запазва патогена  и спазване на 2-3 годишно сеитбообращение. Химична борба се провежда във фенофаза 1-ви – 2-ри възел, ако степента на нападение е над прага на икономическа вредност (ПИВ), който е 5% нападната листна маса.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ПРЕПОРЪКИ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА:

На вниманието на земеделските стопани:

 

Чл. 105. от Закон за защита на растенията:                                                                                                                                                                                    В зависимост от категорията им на употреба продуктите за растителна защита се прилагат от потребителите, както следва:

 1. ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ на употреба – от потребители със сертификат по чл. 83 и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“;
 2. ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ на употреба – от потребители със сертификат по чл. 83;
 3. ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ НЕПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ на употреба – от лица, навършили 18 години.

 

В Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности  е записано:

Чл.4. (1) Разрешава се третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция със:

 1. НАЗЕМНА ТЕХНИКА – ОТ ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ ДО 10,00 Ч. НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН;
 2. АВИАЦИОННА ТЕХНИКА – ОТ ИЗГРЕВ СЛЪНЦЕ ДО 10,00 ЧАСА.

Чл.8. (1) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок до 3 дни преди датата на третирането са длъжни да:

 1. уведомят лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието;
 2. изпратят уведомително писмо съгласно приложение №1 до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.

(2) Кметовете по ал.1, т.2 обявяват предстоящото третиране в деня на получаване на уведомителното писмо чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно място в съответното населено място.

Чл.11. (1) Третирането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече от 3 дни за определен масив, когато се извършва с наземна техника, и повече от 5 дни – чрез въздушно пръскане.

(2) Възложителят на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомява кмета на населеното място и кметовете на граничещите населени места за приключване на третирането.

(3) Кметовете по ал.2 обявяват приключилото третиране по реда на чл.8, ал.2.

NivaBG.com