вторник, юли 23, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
ДокументиОвощарствоРАСТЕНИЕВЪДСТВО

Наредба за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци

Наредба за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци

194Четения

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.; изм., бр. 43 от 2009 г., бр. 9 и 62 от 2012 г. и бр. 27 и 47 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „и за временно признаване на групи производители на плодове и зеленчуци“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „Регламент на Съвета № 1234/2007 от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ L 299/1, 16.11.2007 г.) (Регламент № 1234/2007)“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347, 20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1308/2013)“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Членове на организацията могат да бъдат физически или юридически лица с изключение на юридическите лица с нестопанска цел, които са регистрирани по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители като производители на плодове и зеленчуци, за които организацията кандидатства за признаване.“
2. В ал. 2, т. 2 думата „Общността“ се заменя със „Съюза“.
3. В ал. 3 думите „чл. 125в от Регламент № 1234/2007“ се заменят с „чл. 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
4. В ал. 4, т. 2 думата „Общността“ се заменя със „Съюза“.
5. В ал. 5 се създава изречение второ: „При определяне на процента от правото на глас се прилагат разпоредбите за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4 от Закона за малки и средни предприятия.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Членовете на организацията на производители са задължени да реализират чрез нея цялото произведено количество продукти, за които тя е призната. Те могат да предлагат пряко на пазара продукти, за които организацията на производители е призната, в следните случаи:
1. когато продават до 80 на сто от произведените от тях продукти на крайни потребители;
2. когато са получили разрешение от организацията, в която членуват, да продадат самостоятелно или чрез друга организация на производители продукти, които за тази организация на производители представляват незначителна част от обема на предлаганата на пазара продукция или не се включват обичайно в нейната търговска дейност.“
§ 4. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 125а и чл. 125б от Регламент № 1234/2007“ се заменят с „чл. 160 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. устройственият акт (дружествният договор, учредителният договор или уставът) на организацията урежда:
а) минимален срок за членуване не по-кратък от една година и прекратяването на членството с писмено предизвестие със срок не по-кратък от шест месеца, който започва да тече от датата, на която е депозирано в администрацията на дружеството;
б) задължение на членовете да членуват за всеки вид плодове и зеленчуци само в една организация на производители;
в) задължение на членовете да прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с производството, предлагането на пазара, отчитането на продукцията и опазването на околната среда;
г) задължение на членовете да предоставят информацията, искана от организацията на производителите;
д) задължение на членовете за финансови вноски, необходими за финансиране на организацията на производителите;
е) правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения;
ж) задължение на членовете да реализират чрез организацията цялото произведено количество произведени плодове и зеленчуци, за които се иска признаване, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2;
з) санкции за нарушаване на задълженията.“
3. В т. 3 цифрата „7“ се заменя с „6“.
4. В т. 4 числото „200 000“ се заменя с „50 000“.
5. Точка 6 се отменя.
6. В т. 7 думите „изпълняване на изискванията на чл. 125б от Регламент № 1234/2007 и за извършване на функциите на организацията по чл. 23 от Регламент № 543/2011“ се заменят с „предоставянето на професионална, материална и техническа подкрепа за своите членове“.
7. Точка 9 се отменя.
§ 5. В чл. 6, ал. 2 думите „се признава“ се заменят с „отговаря на условията за признаване“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 2 думите „в съответствие с определените минимални изисквания в чл. 5, ал. 1, т. 4“ се заличават.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 7. В чл. 7а ал. 5 се отменя.
§ 8. В чл. 7б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Планът за признаване се изпълнява на годишни периоди, които започват на 1 януари и приключват на 31 декември. Първият годишен период се прилага след сключване на договора по чл. 7а, ал. 7, като започва от първи януари на следващата календарна година или от първия календарен ден след подписването на договора и приключва на 31 декември.“
2. В ал. 4 думите „чл. 26, ал. 3, т. 2“ се заменят с „чл. 26, ал. 3, т. 1 и 2“.
3. В ал. 5 думите „годишната план-сметка“ се заменят със „сметката за средствата от ЕС“.
§ 9. В чл. 7в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „година“ се добавя „или за целия период на плана за признаване“, а думите „ал. 1, 2, 3 и 5“ се заменят с „ал. 1, 2, 3 и 4“.
2. В ал. 3 след думата „искат“ се добавя „не повече от два пъти годишно“.
3. В ал. 5 т. 2 се изменя така:
„2. мотивирано отхвърля исканите промени; заповедта за отхвърляне на исканите промени се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 10. В чл. 8, ал. 1 т. 3 и 6 се отменят.
§ 11. В чл. 8а думите „външни организации“ се заменят с „външни изпълнители“, а думата „клонове“ се заменя с „дъщерни дружества“.
§ 12. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1, 4, 8 и 12 се отменят.
2. В ал. 3 т. 1, 6 и 7 се отменят.
3. В ал. 6 след думата „назначава“ се добавя „постоянна“.
§ 13. Член 9а се отменя.
§ 14. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 министърът на земеделието и храните със заповед признава организацията на производители на плодове и зеленчуци или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци или прави мотивиран отказ.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 15. В чл. 11, ал. 5 думите „приложение XIII към чл. 99 от Регламент № 543/2011“ се заменят с „приложение XІV към чл. 97, буква „б“ от Регламент № 543/2011“.
§ 16. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „издава“ се добавя „по искане“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 17. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за финансово подпомагане, като създадат оперативен фонд и представят в Разплащателната агенция оперативна програма съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент № 543/2011. Организациите на производители на плодове и зеленчуци, които са създали оперативни фондове, могат да включат в оперативните си програми и искане за национална помощ за тяхното допълване в размер 80 на сто от набраните средства, но не повече от 25 на сто от годишната стойност на реализираната на пазара от организацията продукция и левовата равностойност на 1 500 000 евро.“
§ 18. В чл. 18, ал. 1 думите „чл. 103г на Регламент № 1234/2007“ се заменят с „чл. 34, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Оперативният фонд се използва само за финансиране на оперативната програма на организацията на производители.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „в размер до 80 % от средствата, набрани съгласно ал. 1“ се заменят със „съгласно чл. 17“.
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 20. В чл. 20, ал. 1 думите „чл. 103в от Регламент № 1234/2007“ се заменят с „чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
§ 21. В чл. 20а, ал. 3 досегашният текст става изречение второ и се създава изречение първо: „Изтегляните от пазара продукти се придружават от сертификат за съответствие на качеството.“
§ 22. В чл. 20в се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „най-малко 7“ се заменят с „най-малко 6“.
2. В ал. 3 думите „най-малко 10“ се заменят с „най-малко 6“.
3. В ал. 5, т. 3 думите „за периода 2007 –
2013 г.“ се заличават.
§ 23. В чл. 21, ал. 3, т. 1 думите „Регламент № 1234/2007“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 1308/2013“ и думите „за периода 2009 – 2013 г.“ се заличават.
§ 24. В чл. 27, ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7 или 8“.
§ 25. В чл. 30, ал. 2, т. 2 и в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „Регламент № 1234/2007“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
§ 26. В чл. 31, ал. 3, т. 4 думите „Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.)“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255/18 от 28.08.2014 г.)“.
§ 27. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В Част I. „Образец на заявление за признаване на организация на производители/група производители на плодове и зеленчуци“ думите „(код по БУЛСТАТ)“ се заличават и т. 1, 4, 8, 12 и 14 се отменят.
2. В Част II. „Образец на заявление за признаване на асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци“ думите „(код по БУЛСТАТ)“ се заличават и т. 1, 6 и 7 се отменят.
§ 28. В приложение № 8 към чл. 7, ал. 3 т. 4 се отменя.
§ 29. В приложение № 12 към чл. 30, ал. 2, Част А. Общи документи, т. 9 думите „Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС или“ се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 30. Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията, определени с тази наредба.
§ 31. Отменят се:
1. Наредба № 42 от 2003 г. за условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земеделски продукти (обн., ДВ, бр. 97 от 2003 г.; изм., бр. 41 и 57 от 2004 г., бр. 7 от 2006 г.).
2. Наредба № 18 от 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г.; изм., бр. 38 и 104 от 2008 г., бр. 57 от 2011 г., бр. 51 от 2012 г., бр. 19 от 2013 г.).
3. Наредба № 24 от 2007 г. за условията и реда за интервенционно изкупуване на земеделски продукти (ДВ, бр. 1 от 2008 г.).
4. Наредба № 25 от 2007 г. за частно складиране на земеделски продукти (ДВ, бр. 4 от 2008 г.).
5. Наредба № 6 от 2010 г. за условията и реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти (ДВ, бр. 23 от 2010 г.).
6. Наредба № 7 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм., бр. 78 от 2011 г. и бр. 51 от 2014 г.).
Министър: Десислава Танева

NivaBG.com

Вашият коментар