вторник, май 28, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Какво е ДЗЕС? Стандарти за добро и екологично състояние, като част от новата ОСП

ДЗЕС са Стандарти за добро и екологично състояние, които са част от новата ОСП 2023-2027.

Структура на ДЗЕС в „Кръстосано съответствие – определение и базови принципи“

Кръстосаното съответствие представлява набор от правила към земеделските стопани,
които е необходимо да бъдат спазвани, за да се получава пълния размер на субсидията.

Кръстосаното съответствие се състои от:

– Законоустановени изисквания за управление (ЗИУ) съгласно правото на ЕС
– Стандарти за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).
Стандартите и изискванията са групирани в 3 области:
– Околна среда, изменение на климата, добро земеделско състояние на земята;
– Обществено здраве, здраве на животните и здраве на растенията;
– Хуманно отношение към животните.

ДЗЕС ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ МЗХ

 

За земеделските стопани в България се прилагат
следните ЗИУ съгласно актуалните текстове в регламентите или секторното
национално законодателство:
I. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 1 – Ограничаване на замърсяването
на водите в нитратно-уязвимите зони.

II. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 2 – Опазване на дивите птици.

III. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 3 – Опазване на местообитанията.

IV. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 4 – Законодателство за храните и
фуражите.

V. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 5 – Ограничения при употребата
на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бетаагонисти в животновъдството.

VI. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 6 – Идентификация и
регистрация на прасета.

VII. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 7 – Идентификация и
регистрация на едър рогат добитък (ЕРД).

VIII. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 8 – Идентификация и
регистрация на овце и кози.

IX. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 9 – Превенция и контрол на
някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ).

X. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 10 – Продукти за растителна
защита.

XI. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 11 – Минимални изисквания за
защита и хуманно отношение при отглеждане на телета.

XII. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 12 – Минимални изисквания за
защита и хуманно отношение при отглеждане на свине.

XIII. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 13 – Минимални изисквания за
защита и хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни.