петък, май 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Книжките на трактористите ще важат 10 години

Готова е наредбата за обучение

22
918Четения
NivaBG.com

Обучението за трактористи ще се извършва от учебни формипритежаващи удостоверение за регистрация, издадено от министъра на земеделието, храните и горите. Това предвижда Проектонаредбата за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Тя е качена за обсъждане, като предложения по нея се приемат до 11 януари 2019 г.

За извършване на обучението се регистрират лица, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, лица, регистрирани по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или професионални гимназии, професионални колежи, средни училища с паралелки за професионална подготовка и висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование.

Всички те извършват обучението в учебни центрове при условията и по реда, предвидени в тази наредба, в съответствие с изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника.

Преподавател по теоретично и/или практическо обучение може да бъде лице, с придобита степен на висше инженерно образование „бакалавър“ или „магистър“ по една от специалностите – земеделска техника, управление на техниката в земеделието, механизация на селското стопанство, комплексна механизация в селското стопанство и селскостопанска техника, управление на техниката в растениевъдството, строителни и специални машини, аграрно инженерство, горско стопанство, двигатели с вътрешно горене, автомобили, трактори и кари и др.

Обучението се извършва за правоспособност на управление на всякаква земеделска техника – като се започне от трактори и комбайни и се стигне до сеялки, торачки, пръскачки и др. техника.

За издържал теоретичния изпит се смята кандидатът, който е отговорил вярно поне на 70 процента от въпросите. До практическата част се допускат само кандидати, издържали теоретичната част на изпита.

Практическият изпит за категория Твк се провежда в следната последователност запалване на трактора, маневри и движение по определен маршрут;  агрегатиране с навесна или прикачна машина; преминаване от работно в транспортно положение и обратно; регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции; маневри и движение с агрегатираната машина, спиране, включително и екстремно; правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране.

Практическият изпит за категории Твк-З, Твк-Г и Твк-М се провежда в следната последователност запалване на машината, маневри и движение по определен маршрут, спиране, включително и екстремно; преминаване от работно в транспортно положение и обратно; регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции; правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране.

Практическият изпит за категория Тпс се провежда в следната последователност разглобяване и сглобяване на отделни технически възли и агрегати; регулиране на работещи инструменти;  пускане и спиране на машината, включително и аварийно; изпълнение на отделни технически операции.

Продължителността на практическия изпит е от 10 до 15 минути за един кандидат.

В министерството на земеделието ще се води регистър на правоспособните трактористи, където ще бъдат вписани подробно всички, упражняващи професията.

NivaBG.com
Виктор Павлов