петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Министър Вътев представи новото ръководство на МЗХ

Трима съветници стават част от екипа на министъра на земеделието Кирил Вътев. Това стана ясно по време на пресконференция за представяне на екипа на Министерството на земеделието и храните.

Таня Георгиева (Дъбнишка)

Заместник-министър

Tanya_Georgieva.jpg

 

Таня Георгиева (Дъбнишка) има магистърска степен по бизнес консултиране от Икономическия университет във Варна. Завършила е и магистратура със специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Технически университет, Варна. Професионалната си кариера започва като докторант по „Агроекология“ към Института по почвознание „Н. Пушкаров”, София.

Притежава значителен професионален опит в неправителствения земеделски отрасъл. Заемала е поста изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България в периодите – 2016-2018 г. и 2022-2023 г. Преди това е била главен експерт на асоциацията (2014-2016 г.), представлявайки интересите на земеделските производители в работните групи към аграрното министерство по директните плащания и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Консултативния съвет по зърното към Министерството на земеделието и храните, Парламентарната комисия по земеделие, Комитета за наблюдение на ПРСР (2014-2020), Националния план за възстановяване и устойчивост, Стратегическия план по ОСП и др.

От 2018 до 2022 г. е ключов експерт в звено за управление на Национална селска мрежа към ПРСР (2014-2020) и участва в разработването на законодателна рамка за програмния период.

През периода 2007-2016 г. трупа опит в сферата на Общата селскостопанска политика.

Таня Георгиева (Дъбнишка) е номинирана през 2021 г. от браншовите организации от агро-хранителната верига за представител на България в европейския икономически и социален комитет в секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда (NAT) от III група на ЕИСК- „Многообразие Европа“.

Участва в множество работни групи и проекти в България и Европа.

Таня Георгиева ще отговаря за управлението и изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., интервенциите в Стратегическия план за развитие на селските райони, международните отношения и двустранното и многостранно сътрудничество, включително и с Китай, националната политика в областта на биологичното производство, както и за развитието на научноизследователската, научно-приложната, експериментална и производствена дейност в областта на земеделието и храните – Селскостопанска академия.


Александър Йоцев

Заместник-министър

Alexander Yotsev3.jpg

Александър Йоцев е бил главен директор в БСК в периода от 2016 г. до 2017 г. Притежава дългогодишен опит в сферата на приложението на ПРСР и безопасността на храните. Изпълнителен директор на тържище „Слатина-Булгарплод“ и ръководител на проекта за изграждането и разширяването му. От 2012 г. до 2018 г. е член на Бизнес-научния съвет към министъра на земеделието и храните. Почетен председател е на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. Завършил е в УНСС, има редица специализации, включително в Обихиро Юнивърсити, Япония и University of Georgia, САЩ.

Александър Йоцев ще отговаря за провеждане на националната политика по прилагане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в областта на пазарните мерки и организациите на производители, разработването на анализи и стратегически документи в земеделския отрасъл, разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, както и научната оценка на риска по агрохранителната верига. В неговия ресор са още и държавната политика в областта на растениевъдството, лозаро-винарския сектор и други.


Георги Тошев

Заместник-министър

Georgi_Toshev.jpg

Георги Тошев е магистър по „Икономика и организация на труда“ от УНСС. Бил е дълги години директор на Главна дирекция „Земеделие и гори“ в Министерството на земеделието и горите, заемал е и длъжността директор на дирекция „Административно-правно обслужване и ЧР“ в Държавна агенция по горите. Бил е ръководител на проект за Система за идентификация на земеделските парцели, която е основата на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). В периода от 1991 г. до 1999 г. е заместник-кмет и секретар на район Кремиковци – Столична община.

Георги Тошев ще координира дейността на Областните дирекции „Земеделие“, провеждането на държавната политика в областта на поземлените отношения и комасацията. Той ще упражнява правата на държавата по управление на държавните предприятия по Закона за горите и търговските дружествата към Министерството. В неговите правомощия ще бъде и провеждането на политика при напояването, хидромелиорациите и комплексното използване на водните ресурси, както и за поддържането, съхранението и ползването на кадастралната информация за земеделските и горски територии.


Мирослав Маринов

Заместник-министър

Мирослав Маринов.jpg

Мирослав Маринов притежава дългогодишен управленски опит в сферата на стопанисването и ползването на горите. Бил е директор на Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен. В периода от 2019 г. до 2021 г. е заемал длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите. Завършил е Лесотехническия университет, София.

Мирослав Маринов ще отговаря, координира и контролира провеждането на държавната политика в областта на горското и ловно стопанство, както и за организирането на активните въздействия върху градовите процеси и други неблагоприятни атмосферни условия.

 


Деян Стратев

Заместник-министър

Деян Стратев.jpg

Деян Стратев е доцент по ветеринарно-санитарна експертиза и дългогодишен преподавател в  Тракийския университет – Стара Загора. Бил е изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните през 2021 г. Ветеринарен лекар по образование, допълнително се е обучавал в Истанбулския университет, Турция, Университета по ветеринарна медицина в Кошице, Словакия, и Пизанския университет, Италия. В момента се обучава по програмата EU-FORA за оценка на риска по хранителната верига в  Европейския орган по безопасност на храните (EFSA).

Деян Стратев е с ресорни отговорности за развитие на животновъдството, въвеждане и прилагане на пазарни механизми и режими на Общата селскостопанска политика в тази област, управлението и съхранението на генетичните ресурси , както и за дейностите по осъществяване на официалния контрол за качеството и безопасността на храните по цялата агрохранителна верига, граничния фитосанитарен и ветеринарномедицински контрол. Той ще отговаря и за управлението и изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство, провеждането на държавната политика в областта на рибарството, както и за осъществяване на политиката по националното подпомагане в сектор земеделие, рибарство и горско стопанство в сферата на държавните помощи.

„Привлякохме за съветник председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Съветник в областта на биопроизводството е Стоилко Апостолов, който е основател на био земеделието в България – човек с доказан опит и експертиза. Третият ни съветник го познавате до болка, това е доктор Дамян Илиев, който е човек с безспорен не само национален, но и международен авторитет във ветеринарните среди“, заяви министърът на земеделието Кирил Вътев.

Илия Проданов става съветник на министъра на земеделието и горите Кирил Вътев
Юрист по образование, бизнесът му се развива в сферата на зърнопроизводството в четири землища на общините Камено и Бургас. През настоящата година той бе избран за председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), като смени на поста дългогодишния председател на асоциацията Костадин Костадинов. Костадинов оглави новосъздадената Българска аграрна камара (БАК), а бившият съветник на служебния министър на земеделието Явор Гечев Светлана Боянова стана изпълнителен директор на БАК. От своя страна БАК се обяви в специална декларация против избора на настоящия министър на земеделието и храните „заради липсата на достатъчно експертиза, както и че има опасност министърът да взема решения в ущърб на българските земеделски производители, които и към момента са неравнопоставени с производителите на храни“. Пред Агрозона обаче голяма част от бранша подкрепи кандидатурата на Кирил Вътев за министър и потвърди неговите качества и експертиза в селското стопанство.

Стоилко Апостолов е ветеринар по образование, кадър на Тракийския университет в Стара Загора. Има специализации и стажове в Швейцария, Франция и Чехия. Понастоящем е управител на Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“, която развива дейност в посока биологично и устойчиво земеделие в България. Фондацията е организатор и на Седмичния фестивал „Произведено във фермата“ всяка сряда пред Министерството на земеделието и храните в София.

Д-р Дамян Илиев е бивш директор на Българската агенция по безопасност на храните
Завършва гимназия през 1967 г. и Висшия ветеринарномедицински институт в гр. София през 1974 г. През годините заема различни дължности като ветеринарен лекар, хирург в Лабораторията по биология и болести на дивеча в клиника за дребни животни и ветеринарен лекар на националните отбори по конен спорт към Българската федерация по конен спорт. През 2006 г. става директор на РВМС-София. От 2007 г. до 2011 г. е зам.-генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). След като беше създадена Българската агенция по безопасност на храните, д-р Илиев поема длъжностите на главен секретар и главен санитарен ветеринарен инспектор на Република България. Д-р Дамян Илиев е с дългогодишен опит в областта на ветеринарната медицина и хуманното отношение към животните.

Виктор Павлов