вторник, юни 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Наредба за директни плащания 2023

От МЗм правят промени в Наредбата, актуална за настоящата Кампания за директни плащания.  Месец преди края на Кампания 2023 Министерството на земеделието предлага допълнения и изменения на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план (oбн. ДВ, бр. 23 от 2023 г.).

На сайта на ведомството е публикуван  проект за промени на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, за която тече обществена консултация до 6 юни т.г. С мотива прецизиране на голяма част от текстовете в наредбата и въвеждане на изискванията на Стратегическия план за развитие на земеделието, новите промени въвеждат редица нови изисквания към стопаните.

Първата новост се отнася до младите земеделски стопани, които трябва да са до 40 години към първото заявяване и да имат професионални умения в областта на селското стопанство.

В областта на растениевъдството новост според изискванията на Стратегическия план е хората, които кандидатстват за специалното плащане на културата памук да стопанисват площите, на които я отглеждат.

Въвежда се и възможността стандартните семена да се купуват, но и произвеждат от самите стопани, като отпадат някои документи за доказване на произход на материала.

За производителите на картофи се увеличават изискванията за добив, както и се въвежда изискването те да се регистрират като производителите на картофи в регистъра според Закона за защита на растенията.

За биопроизводителите със селскостопански животни се въвежда допълнително условие те да не бъдат с наложена в годината на кандидатстване мярка за несъответствие по отношение на затревените площи и фуражни култури и/или дейностите по биологично животновъдство.

България ще поиска увеличаване на лимита от 250 000 евро за едно земеделско стопанство по Временната рамка

При екосхемата за поддържане на трайни насаждения Стратегическия план предвижда засяване и отглеждане на азотфиксиращи култури с подходяща биология, затова и промените в Наредба 3 въвеждат подобно задължение – поне една от отглежданите в междуредията култура да е азотфиксираща.

В областта на млечното животновъдство се добавя изискването заявените животни да се отглеждат в животновъдни обекти, които са в система на контрол и мониторинг на суровото мляко, се постановява само по отношение на тези от тях, за които ще се доказва реализация на пазара на мляко и млечни продукти. По отношение на допустимите за подпомагане животни е добавено изискване, те да са от породи, за които е изпълнено условието в стопанството на кандидата, да се отглежда минималният брой животни от тези породи, предвиден за подпомагане по съответната интервенция, предвиждат още промените в Наредба 3. Според промените се скъсява и срокът за получаване на информация от МЗм относно интервенциите за подпомагане на животни.

Вносителите обещават с промените в Наредба 3 да се даде по-ясна формулировка на изискванията за допустимост за подпомагане на площите по интервенцията за обвързано подпомагане за протеинови култури.

Предвижда се БАБХ да дава информация до 31 октомври за разрешените за продажба и употреба органични подобрители на почвата, торове и биостимуланти, а пък до 30 ноември да се дава актуална извадка от списъка с кандидати, които имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, нужни на ДФЗ.

Виктор Павлов