четвъртък, март 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Нова ставка за площите по агроекология през 2021 година

Проектодокументът за изменение на Наредба 7 е качен за втори път с допълнения

257Четения

За кои медоносни треви и кои овошки ще се дават субсидии по агроекология през 2021 година? На този въпрос отговор дават промените в  Наредба 7.

Министерството на земеделието повторно е качило за обсъждане промените в Наредба 7 за  прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.), чийто първи вариант беше представен за обсъждане от бизнеса на 18 януари т.г. В края на миналата седмица администрацията повторно публикува проект за промени, като добавя нови правила, свързани с контрола на почвената ерозия.

В проекта за наредба пише, че е предвиден едногодишен срок за изпълнение на нови ангажименти за дейности от направления, като в съответствие с чл. 7, параграф 2 от еврорегламента  2020/2220 г. продължителността на ангажимента може да бъде от 1 до 3 години.

По отношение на част от прилаганите дейностите по направление „Контрол на почвената ерозия“ ще бъдат подпомагани нови допустими разходи за:

Противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения – чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията, както и прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона.

Субсидии ще се получават и за противоерозионни мероприятие в обработваеми земи – за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност и поясно редуване на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона.

Първите промени в наредбата, публикувани на 18 януари

В наредбата са публикувани и две приложения, в които са дадени списъците с допустимите култури при трайните насаждения, подходящи за прилагане на дейността по затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията; а също и за медоносните тревни растения, с които следва да се поддържат буферни ивици.

Въвежда се условие за заявените площи по дейността да се изискват документи, удостоверяващи че за заявените насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване, в т.ч. оценката им по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1991 г.).

В приложение 10 са изредени 33-те земеделски култури, при които ще се прилагат изискванията за допустим тревостой. В списъка влизат винените и десертни лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, други семкови овощни видове, сливи, праскови, нектарини, кайсии/зарзали, череши, вишни, дрян, други костилкови овощни видове, орехи, бадеми, лешници, кестени, шам-фъстъци, други ядкови (черупкови) видове, малини, къпини, френско грозде, арония, касис, актинидия(киви), бодливо грозде, боровинки, смокини, други ягодоплодни видове, маслодайна роза и шипка.

В приложение са изредени медоносните треви  – Хмелна люцерна – Medicago lupulina L., жълта люцена – Medicago falcata L, жълта комунига – Melilotus officinalis (L.) Pall, бяла комунига – Melilotus albus Medik, червена детелина – Trifolium pretense L., бяла детелина – Trifolium alba L, хибридна детелина – Trifolium hybridum L., еспарзета – Onobrychis sativa L, фиеволистна еспарзета – Onobrychis viciifolia scop, нежна еспарзета – Onobrychis gracilis Bess, звездан – Lotus corniculatus L, птичи фий – Vicia cracca L, елда (Fagopyrum esculentum), Фацелия (Phacelia sp.), ливадна секирче/ от сем. Бобови/ –  Lathyrus, глухарче –  Taraxacum, обикновена маргаритка -Chryzanthemum leucanthemum, едногодишен ранилист (Stachys annua), обикновено усойниче (Echium vulgare), бял синап  – Sinapsis alba, врабчови чревца (Stellaria media) и парички (Bellis perennis).

Виктор Павлов