събота, септември 26, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Шест фирми владеят една пета от земеделската земя

Огромните масиви са от Север​оизточна до Северозападна България

292Четения

Оказва се,4е голяма част от нивите в България се държат от няколко души. Шест фирми притежават една пета от обработваемата земя. 4 юридически лица имат собственост върху между 200 000 дка и 300 000 дка земеделска площ, а други 2 – върху земя с площ от 300 000 дка до 500 000 дка. Данните са към 21.07.2020 г.  и са предоставени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на депутатски въпрос относно собствеността на земеделска земя от физически и юридически лица. Огромните масиви се ширят от Североизточна до Северозападна България

Останалите окрупнени имоти на земеделската карта в страната са разпределени така: между 100 хил. и 200 хил. дка земя притежават 2 физически и 3 юридически лица. 12 фирми са собственици на ниви с площ от 50 хил. до 100 хил. дка. Между 30 хил. дка и 50 хил. дка земеделска земя притежават 5 физически и 6 юридически лица.

Данните от кадастъра показват още, че 29 физически и 53 юридически лица, включително еднолични търговци, са собственици на между 10 000 и 20 000 дка земеделска земя. Тези, които имат до 30 хил. дка, са 8 физически и 20 юридически лица.

В последния аграрен доклад за 2019 г. на Министерство на земеделието е посочено, че площта със селскостопанско предназначение през 2018 г. е 5 226 194 ха (50 226 194 дка), което представлява около 47% от територията на страната.

Използваната земеделска площ (ИЗП) се формира от обработваемата земя, трайните насаждения, разсадници, постоянно затревените площи и семейните градини. През 2018 г. тя е в размер на 5 030 276 ха (50 030 276 дка), или 45% от територията на страната, без съществена промяна спрямо предходната година.

В обработваемата земя се включват площите, при които се прилага сеитбооборот, временните ливади с житни и бобови треви, угарите и оранжериите. През 2018 г. тя намалява незначително (с 0,3%) спрямо предходната година, до 3 463 370 ха (30 463 370 дка), което представлява 68,9% от използваната земеделска площ.

 

 

Овощните насаждения през 2018 г. представляват 1,8% от ИЗП на страната, като площите, заети с тях, са 88 829 ха (880 829 дка), или с 5,3% повече на годишна база.

Лозя – чиста култура през 2018 г. има върху 53 787 ха (530 787 дка), което е увеличение с около 1% спрямо 2017 г.

Необработваните земи включват както изоставени трайни насаждения, така и обработваема земя, които не са използвани за земеделско производство повече от две години, но експлоатационното им възстановяване е възможно с минимални средства. През 2018 г. необработваните земи са в размер на 195 918 ха (1 950 918 дка) и заемат около 1,8% от площта на страната.

В доклада е посочено още, че за стопанската 2018/2019 година са изготвени 3545 броя споразумения или разпределения за създаване на масиви за уедрено ползване на земеделските земи, за имоти с начин на трайно ползване ​-ниви, които обхващат площ от 28 499 165 дка, с 2 342 992 дка повече от предходната стопанска година. За имоти с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади” са сключени 610 броя споразумения или разпределения върху 301 922 дка, което е с 41 251 дка повече на годишна база. Наблюдава се повишен интерес на земеделските стопани към процедурите за комасирано ползване на регистрираните от тях с правно основание земеделски земи. В създадените масиви за комасирано ползване се увеличава размерът на площите на включени имоти, за които не са подадени декларации от собствениците и не са сключени договори за ползването им, т.нар. „бели петна“. Общо площите на „белите петна“ в масивите са в размер на 2 206 545 дка за ниви и 193 028 дка за пасища, мери и ливади.

 

Виктор Павлов