петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

В кои случаи няма да се подпомагат стопаните?

Наредба 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на Мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопаниНаредба 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на Мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани

За 2023 г. всеки кандидат за подпомагане има възможност за корекция или оттегляне на заявлението до 20 ноември. А срокът за установяване на несъответствия между декларираните данни в заявлението и данните, установени чрез административни проверки или от системата за мониторинг на площ, е 31 октомври.
Ясно се разписват механизмите и критериите за използването на данните от различните системи за контрол по отношение извършването на земеделска дейност от кандидатите за подпомагане с промените в Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, подготвени от Министерство на земеделието и храните. Промените ще бъдат обсъждани обществено до 10 октомври т.г.

Предвижда се при извършване на изчисления, хронологията за използването на данни от трите източника – система за мониторинг на площта, извършените проверки на място и резултатите от извършения административен контрол, да е публична и нормативно обусловена с оглед предвидимост спрямо земеделските стопани и административните органи, осъществяващи контрол върху действията или актовете на Държавен фонд „Земеделие“.

Новост ще бъде правилото, че ако декларираната в заявлението за подпомагане площ превишава площта, установена в резултат на административни проверки или проверки на място, размерът на подпомагането се изчислява въз основа на установената площ. Урежда се и възможността площите, заявени за подпомагане по интервенции, базирани на площ, за които системата за мониторинг на площ е констатирала резултат „В съответствие“ и „Неубедителни доказателства за съответствие“ да бъдат допустими при определени условия. Парцели, за които системата за мониторинг на площ пък е констатирала резултат „Несъответствие“, се считат за неподходящи за подпомагане. В случаите, при които за даден критерий за допустимост на площ са налични данни от повече от един източник или метод на контрол – проверка на място, системата за мониторинг на площ и системата за идентификация на земеделските парцели, при извършване на изчисления по интервенциите, базирани на площ, с предимство се използват данните от извършената проверка на място, независимо от данните от другите източници, предвиждат още промените в Наредба 3. Ако такива липсват, се използва информацията, постъпила от системата за мониторинг на площ и от Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП). Когато за даден критерий за допустимост на площ не са налични данни от проверка на място и от системата за мониторинг на площ, но са налични такива в СИЗП, допустимостта на площта да се определя съобразно данните в нея, се посочва още в наредбата.

С цел осигуряване на възможност максимален брой земеделски стопани да получат подпомагане с директни плащания за кампания 2023 с преходна разпоредба се предвижда, че кандидатите за подпомагане могат да представят или опаковките за закупени сертифицирани и за закупени или произведени стандартни семена и закупен посадъчен материал, или фактури и/или касови бележки с точно описано количество за закупени сертифицирани и стандартни семена и закупен посадъчен материал. Указва се, че документите се подават от 1 до 31 януари 2024 г.

За да се осигури администриране и ефективен контрол от страна на ДФЗ по интервенциите за подпомагане, с преходна разпоредба се предвижда за 2023 г. срокът за установяване на несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане, свързани с условията за подпомагане по заявените интервенции, и данните, установени чрез административни проверки или от системата за мониторинг на площ да бъде 31 октомври. За да се гарантира достатъчно време на кандидатите за подпомагане, срокът за корекция или оттегляне на заявлението се удължава до 20 ноември 2023 г. По идентичен начин до 20 ноември 2023 г. се удължава и срокът, в който за установени несъответствия, засягащи условия за подпомагане, които не могат да се проверяват чрез системата за мониторинг на площ, кандидатите за подпомагане могат да извършат корекция на заявлението. Срокът, в рамките на който на кандидата за подпомагане се изпраща съобщение за всички несъответствия, установени чрез системата за мониторинг на площ, също се удължава до 31 октомври 2023 г. В съответствие с тези промени в сроковете са удължени и кореспондиращите им срокове по чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредба № 4 от 2023 г. съответно до 31 октомври и 20 ноември 2023 г

Виктор Павлов