четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

1281 малки фермери получиха първото си плащане по подмярка 6.3

ДФЗ сключи 1430 договора

ДФ „Земеделие” сключи 1430 договора за 42 млн. лв. по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Всички договори са подписани и връчени на земеделските производители в страната от областните директори на ДФ “Земеделие”.

Голяма част от проектите са в областта на пчеларството, овощарството и трайните насаждения.

Финансирането на договорите също започна, като по 90% от тях вече има изплатена сума. 1281 малки фермери са получили първото си плащане по подмярката, а изплатената до момента сума е 25,054 млн. лв.

Финансовата помощ за един кандидат по подмярка 6.3 е безвъзмездна и е до левовата равностойност на 15 000 евро, разпределена на два транша. Първото плащане е в размер на левовата равностойност на 10 000 евро и се извършва след сключване на договора между бенефициента и ДФ „Земеделие“. Второто плащане, в размер на левовата равностойност на 5 000 евро, се превежда след проверка и след като се установи коректното изпълнение на бизнес плана.

Припомняме че ДФ „Земеделие“ одобри 1 464 проекта по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 г. Те са подадени от кандидати по втория прием по процедура по подбор № BG06RDNP001-6.007 чрез ИСУН. Броят на отказалите се кандидати е 34.

Виктор Павлов