сряда, декември 19, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Бюлетин РЗ 2 2018 Грижи за есенниците през март

Пролетно пръскане при пшеница и рапица

1.54ХилядиЧетения
NivaBG.com

ЗА ПОЯВАТА, РАЗВИТИЕТО, НАЧИНИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ при
ЗИМНИТЕ ЗЪРНЕНО ЖИТНИ КУЛТУРИ И РАПИЦА

ГРИЖИ ЗА есЕННите култури

Основни грижи при житните култури
Площите засети с есенници редовно се обследват и ако се открият поражения от СНЕЖНА ПЛЕСЕН (особено в прорасналите посеви), снегът се притъпква с валяци. На откритите площи се прави снегозадържане, а в нивите, където се задържа вода, тя се отвежда. Пшеницата не понася вода и ако посевът престои повече от десет дни под нея, то той напълно загива. За да се избегне това, през топлите дни т рябва да се направят отводнител ни канали.

При температура по-висока от 6-7 градуса през топлите часове да се извършва обследване на площите за ОБИКНОВЕНА ПОЛЕВКА.

ИПВ ( икономическият праг на вредност ) през пролетта е:
⦁ 1 активна колония / дка за зърнено-житни култури и
⦁ 2 колонии /дка за люцерна.
При установена плътност над ПИВ да се заложат примамки за борба с вредителя. Задължително е борбата срещу полевката да включва и колониите по крайпътните ивици и синорите – важно превантивно средство, което ограничава ù междинните местообитания на неприятеля. Борбата трябва да се изведе най-късно до края на месец март.
При достигане на ПИВ изведете химичната борба с разрешени родентициди – ФОСТОКСИН ПЕЛЕТИ – 2-5 пелети / обитаем ход. Залагането на отровни примамки е най-ефикасно да се извършва през есента или напролет до края на март.
Важно: Примамките задължително се поставят в ходовете на неприятеля. При работа с тях да се вземат всички мерки за опазване на полезния дивеч и птиците. Площното третиране е строго забранено!

ФОСТОКСИН ПЕЛЕТИ е ПРЗ от 1-ва професионална категория за употреба!
ЖИТЕН БЕГАЧ
Праг на икономическа вредност (ПИВ) : 5 броя ЛАРВИ / м2 при ПШЕНИЦАТА и 6 броя ЛАРВИ / м2при ЕЧЕМИКА
Обследвайте редовно по-слабите и късно поникнали посеви и особено повторките. Обследването на посевите със зимни житни култури се извършва по диагоналите или шахматно и се преглеждат пробни площадки. Отчитат се повредените растения.
При достигане на ПИВ да се изведе химична борба срещу вредителя.
За постигане на максимален ефект да се използва наземна техника, като препоръчваме количество работен разтвор на декар да е около 60-70 л/дка.
За постигане на оптимален ефект третирането да се извършва в дни с положителни, дневни температури.

Регистрирани за борба ПРЗ срещу обикновения житен бегач:

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ДОЗА/ДКА
Концентрация КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
Циперметрин + хлорпирифос- етил АГРИЯ 1050 ПЛЮС /
ТЕРАГАРД ПЛЮС 70 мл
П 2

Тиаклоприд БИСКАЯ 240 ОД 20 мл П 2
Алфа-
циперметрин ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
30 мл НП
Делтаметрин ДЕЦИС 100 ЕК
7,5 мл П 2
Хлорпирифос- етил ДУРСБАН 4 ЕК 150 мл П 2
ПИРИНЕКС 48 ЕК 150 мл П 2
Ацетамиприд МОСПИЛАН 20 СП 12,5 г П 2
и др. регистрирани ПРЗ
РАПИЦА
Късно есенно и ранно пролетно заплевеляване
Причинява се от три основни групи плевели: пролетно-есенни (целогодишни) ефемери, ранни пролетни и зимно-пролетни. Целогодишните ефемери поникват през пролетта и лятото, и почти през цялата вегетация се наблюдават растения в различни фенофази. Към тази група спадат: врабчови чревца, едногодишна метлица, персийско великденче, а с подобен жизнен цикъл са и някои от кръстоцветните плевели: овчарска торбичка, дива ряпа, див синап, попова лъжичка. Често заплевеляването с тях се вижда едва през пролетта, когато вече е невъзможно да се изведе борба с тях.

Ранните пролетни плевели поникват масово през април, цъфтят през май и до края на вегетационния си период формират семена. Представители на тази група са: дива ряпа, див овес, див синап, червена мъртва коприва, лепка и др. Трирогата лепка е най-опасният плевел сред тях. При рапицата трирогата лепка създава големи проблеми както при прибирането – „спъва комбайна”, така и със замърсяването на реколтата от рапица, защото нейните семена не могат да се отделят от тези на лепката. При това семената на лепката запазват кълняемост около 10 години.
Зимно-пролетните плевели са най-голямата група, широко разпространени в рапичните посеви у нас. По-голямата част от семената им покълват през есента, а останалите през пролетта. Между най-важните представители от тази група са:  ветрушка, полска лисича опашка, едногодишен райграс, обикновена синя метличина, полска овсига, див мак, врабчово семе, полско лютиче, лечебна лайка, видове глушина и др.  С особено висок вреден потенциал сред посочените плевели са дивият мак, лайката, подрумчето, ветрушката. Подобно на трирогата лепка стъблото на ветрушката се увива около работните органи на комбайна и причинява трудности при жътвата.
Самосевките от житни култури също могат да се обособят като вредни плевели за рапицата. Тяхното намножаване е свързано с времето на жътвата и до голяма степен с качествената основна и предсеитбена обработка на почвата.
От многогодишните плевели – паламидата е най-често представения плевел в рапицата. Известно, че полската паламида е изключително конкурестноспособен вид на културните растения, поради лесното й вегетативно размножаване с издънки. Контролът над този плевел е труден и за постигане на успех са необходими системни практики.
Правилно решение за борба с плевелите, засягащи рапицата може да се вземе, само ако те са картирани за отделните производствени полета, ако се познават и ако се спазва точно технологията.   Още през есента, паралелно с кампанията по сеитбата на културата, трябва да се направи информиран избор и посевите да се третират с хербициди, чиито активни вещества най-ефикасно ще очистят полетата. Използват се  почвени или ранно вегетационни хербициди. През този период плевелите са най-чувствителни към прилаганите хербициди.
При пролетно третиране на рапицата с хербициди има опасност да не се получи ефект, защото плевелите стават по-устойчиви към използваните химически средства.
Контрол на плевелите в рапичните посеви:
Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, и самосевки от житни култури, внесен във фенофаза до девет оформени листа на рапицата, може да се използва хербицида Спрингбок (а. в-тво: диметенамид – П + метазахлор) в доза 250 мл/дка. Този продукт може да се прилага на една и съща площ веднъж на две години.
Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури, внесени във фаза 3-5 лист на плевелите, могат да се използват хербицидите:
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРЗ ДОЗА/ ДКА
циклоксидим + тензит ФОКУС УЛТРА/ СТРАТУС УЛТРА
Непрофесионална категория 100 мл
квазилафоп-П-тефурил ПАНТЕРА 40 ЕК/ ПАНАРЕКС 40 ЕК/ РАНГО 40 ЕК Непрофесионална категория 80 мл
квазилафоп-П-етил ТАРГА СУПЕР 5 ЕК/ АЧИБА 5 ЕК Непрофесионална категория 120 мл
пропаквизафоп АЖИЛ 100 ЕК / ШОГУН 100 ЕК Професионална 2 75-120 мл

Хербицидите Ажил 100 ЕК / Шогун 100 ЕК може да се прилагат и срещу многогодишни житни плевели, при 15-20 см височина на плевелите, в доза 150-200 мл/дка. Срещу едногодишни широколистни плевели, внесени вегетационно през пролетта, могат да се използват следните хербициди:
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРЗ ДОЗА/ ДКА ПРИЛОЖЕНИЕ
Клопиралид ЛОНТРЕЛ 72 СГ Непрофесионална категория 17-21 г –
Клопиралид ЛОНТРЕЛ 300 СЛ Непрофесионална категория 35-40 мл ВВСН (12-28) на културата
ВВСН (11-14) на плевелите
Клопиралид КЛИОФАР 600 СЛ Професионална 2 25 мл еднократно ВВСН (12-19) на културата
Бифенокс МОДАОН 4 Ф Непрофесионална категория 100 мл еднократно във фенофази ВВСН (14-18) на културата
Клопиралид + пиклорам + аминопиралид ГАЛЕРА СУПЕР Непрофесионална категория 20 мл Веднъж на 3 години във фенофази ВВСН (12-39) на културата

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите
да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита
при съответната култура, вредител и в разрешената доза!

Закупуването на продукти за растителна защита трябва да става само от търговски фирми, притежаващи Разрешение / Удостоверение за търговия с ПРЗ!

* – продукт за растителна защита, от І-ва професионална категория на употреба.
Забележка: Третирането с продукти за растителна защита от І-ва професионална категория на употреба се извършва под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление “Растителна защита” или „Растениевъдство”.
Литература:
⦁ Пшеница и ечемик – неприятели, болести, плевели и торене
от проф. д-р Янко Димитров и колектив, изд. Виденов и син, 2016 КУПИ ОТ ТУК