понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Десет дни за заинтересованите страни да дадат становища по доклада за екологична оценка на стратегическия план

МЗХГ

Заинтересованите страни имат още десет дни срок до 30 октомври да дадат становища по доклада за екологична оценка на стратегическия план. Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 30.09.2022 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад за Екологична оценка /ЕО/ на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗСР 2023-2027 г.).Съгласно чл. 2, ал. 1 т. 1 от Наредбата за условията за реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), извършването на ЕО е задължително за плановете и програмите, които се изискват по чл. 85, ал. 1 от ЗООС, какъвто именно е и СПРЗСР 2023-2027 г. Предвид това с писмо изх. № ЕО-1/04.10.2021 г. Министърът на околната среда и водите е определил да се извърши задължителна екологична оценка на проекта на СПРЗСР 2023-2027 г. Със същото писмо, на основание чл. 36, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, съгласно която проекта на СПРЗСР 2023-2027 г. има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Подробен анализ, оценка и заключения по отношение на въздействията върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 е направен в Доклада за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони, неразделно приложение към Доклада за ЕО.

Допълнителна информация:

 

Обществена консултация на Доклад с екологична оценка (и неговите приложения) на СПРЗСР 2023-2027 г.

Доклад за степента на съвместимост на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.,