вторник, юли 23, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиДокументиПРСР 2014-2020

Калкулатор за оценка на земеделска техника

Калкулатор за оценка на земеделска техника

177Четения

Инструкции за ползване на калкулатор за оценка на земеделска техника

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАЛКУЛАТОР ЗА ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

 

  1. При инвестиции за закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата таблиците се попълват в зависимост от вида на отглежданите култури в стопанството. В случаите, в които стопанството произвежда/обработва култури от група I1 и група II1 се попълват таблиците за съответния вид култура съгласно „Списък култури“ със съотносимите данни за стопанството.

 

  1. Таблица 1: Оценка капацитет на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата за култури от група I[1]:

 

a)      В колона 1: „Мощност на самоходна техника, за която се кандидатства в проекта (к.с.)“ се въвежда сбора на номиналната мощност в к.с. на самоходната техника (трактори – колесни, верижни, силажокомбайни, зърнокомбайни и др.), за която се кандидатства за финансово подпомагане.

Данните се взимат от подробна техническа спецификация, приложена към договор за доставка/оферта на избран доставчик.

b)      В колона 2: „Мощност на наличната самоходна техника в (к.с.)”: се въвежда сбора на номиналната мощност на цялата налична самоходна техника[2] в стопанството, произведена преди по-малко от 7 години към датата на Заявлението за подпомагане, която се ползва основно за култури от група I1

Данните се взимат от „Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника“.

c)      В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури от група I1
(дка)“
: се въвежда сбора на всички използвани земеделски площи с култури от група I1 (дка) в стопанството.

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

d)     В колона 4: „Общ размер на земята по проекта посочена в таблица 4.1 от бизнесплана с култури от група I1 (дка)“ се въвеждат данните за размера на земята, която кандидатът се задължава за поддържа след получаване на окончателно плащане описани в бизнес плана.

*ВАЖНО!!!!!

Когато се кандидатствa за техника за прибиране на реколтата (зърнокомбайни за култури от група I) се спазват следните ограничения:

1. За площи с култури посочени в т. 4.1. от бизнесплана с размер до 2 000 дка. – до 200 к.с. номинална мощност;

2. За площи с култури посочени в т. 4.1. от бизнесплана с размер от 2 000 до 5 000 дка. включително – до 450 к.с. номинална мощност;

3. За площи с култури посочени в т. 4.1. от бизнесплана с размер над 5 000 дка. – над 450 к.с. номинална мощност.

e)      В колона 5: „Капацитетът на техниката съответства на размера на земята“: След коректно въведени стойности в предходните колони, се визуализира съответно отговор „ДА”, когато капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта. В случай, че в колона 5 се визуализира отговор „НЕ“, то капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане не съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта.

  1. Таблица 2.1. Оценка капацитет на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата за култури от група II1 с използвана земеделска площ (ИЗП) над 112 дка:

a)      В колона 1: „Мощност на самоходна техника, за която се кандидатства в проекта (к.с.)“ се въвежда сбора на номиналната мощност в к.с. на самоходната техника (трактори – колесни, верижни, силажокомбайни, зърнокомбайни и др.), за която се кандидатства за финансово подпомагане.

Данните се взимат от подробна техническа спецификация, приложена към договор за доставка/оферта на избран доставчик.

b)      В колона 2: „Мощност на наличната самоходна техника в (к.с.)”: се въвежда сбора на номиналната мощност на цялата налична самоходна техника2 в стопанството, произведена преди по-малко от 7 години към датата на Заявлението за подпомагане, която се ползва основно за култури от група II1

Данните се взимат от „Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника“.

c)      В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури от група II1
(дка)“
: се въвеждат сбора на всички използвани земеделски площи с култури от група II1 (дка) в стопанството.

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

d)     В колона 4: „Общ размер на земята по проекта посочена в таблица 4.1 от бизнесплана с култури от група II1 (дка)“ се въвеждат данните за размера на земята, която кандидатът се задължава за поддържа след получаване на окончателно плащане описани в бизнес плана.

e)      В колона 5: „Капацитетът на техниката съответства на размера на земята“: След коректно въведени стойности в предходните колони, се визуализира съответно отговор „ДА”, когато капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта. В случай, че в колона 5 се визуализира отговор „НЕ“, то капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане не съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта.

  1. Таблица 2.2. Оценка капацитет на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата за култури от група II1 с използвана земеделска площ  (ИЗП) до 112 дка:

a)      В колона 1: „Мощност на самоходна техника, за която се кандидатства в проекта (к.с.)“ се въвежда мощността в к.с. на самоходната техника (трактори – колесни, верижни, силажокомбайни, зърнокомбайни и др.), за която се кандидататства за финансово подпомагане.

Данните се взимат от подробна техническа спецификация, приложена към договор за доставка/оферта на избран доставчик.

b)      В колона 2: „Мощност на наличната самоходна техника в (к.с.)”: се въвежда мощността на цялата налична самоходна техника2 в стопанството, произведена преди по-малко от 7 години към датата на Заявлението за подпомагане, която се ползва основно за култури от група II1

Данните се взимат от „Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника“.

c)      В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури от група II1
(дка)“
: въвежда сбора на всички използвани земеделски площи с култури от група II1 (дка).

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

d)     В колона 4: „Капацитетът на техниката съответства на размера на земята“: След коректно въведени стойности в предходните колони, се визуализира съответно отговор „ДА”, когато капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта. В случай, че в колона 5 се визуализира отговор „НЕ“, то капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане не съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта.

  1. За инвестиции в смесени стопанства се попълват таблици 3a и 3b.

Смесени стопанства са: стопанства, в които се отглеждат едновременно култури от група I1 и група II1.

– Таблицата за смесени стопанства се използва единствено в случаите когато техниката, за която се кандидатства е съвместима и ще се използва за обработка и на двете групи култури, съгласно обосновката в бизнесплана.

– Таблицата за смесени стопанства не се прилага за техника за прибиране на реколтата.

 

Таблица 3a: Оценка на капацитета на наличната самоходната земеделска техника за смесени стопанства с култури от група I1 и група II1:

a)      В колона 1: „Мощност на наличната самоходна техника в стопанството (к.с.)”: се въвежда сбора на номиналната мощност на цялата налична самоходна техника2 в стопанството, произведена преди по-малко от 7 години към датата на Заявлението за подпомагане, която се ползва основно за култури от група I1 и група II1.

b)      В колона 2: „Използвани земеделски площи с култури от група I1
(дка)“
: се въвежда сбора на всички използвани земеделски площи с култури от група I1 (дка) в стопанството.

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

c)      В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури от група II1
(дка)“
: се въвеждат сбора на всички използвани земеделски площи с култури от група II1 (дка) в стопанството.

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

Таблица 3b.: Оценка на капацитетa на заявената самоходна земеделска техника за смесени стопанства с култури от група I1 и група II1

a)      В колона 1: „Мощност на самоходна техника, за която се кандидатства по проекта (к.с.)” се въвежда сбора на номиналната мощност в к.с. на самоходната техника (трактори – колесни, верижни и др.), за която се кандидатства за финансово подпомагане.

b)     В колона 2 „Размер на земеделските площи с култури  от група I по проекта, посочена в таблица 4.1 от бизнесплана (дка)“ се въвеждат данните за размера на земята, която кандидатът се задължава да поддържа след получаване на окончателно плащане описани в бизнесплана.

c)      В колона 3 „Размер на земеделските площи с култури  от група II по проекта, посочена в таблица 4.1 от бизнесплана (дка)“ се въвеждат данните за размера на земята, която кандидатът се задължава да поддържа след получаване на окончателно плащане описани в бизнесплана.

d)     В колона 4 „Капацитетът на заявената техника съответства на размера на земята по проекта, посочена в таблица 4.1 от бизнесплана“

След коректно въведени стойности в предходните колони, се визуализира съответно отговор „ДА”, когато капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта. В случай, че в колона 4 се визуализира отговор „НЕ“, то капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане не съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта.

  1. При кандидатстване за закупуване на прикачна техника, оценката за допустимостта се извършва на база възможността й за агрегатиране към заявената за подпомагане или наличната в стопанството теглителна техника.

 

Кандидатите представят обосновка в бизнес плана за необходимостта от закупуване на предвидената в заявлението за подпомагане прикачна техника, като посочват видовете обработки, работните параметри на машините (работна ширина, скорост и др.) и към коя от наличната теглителна техника се агрегатират, за всеки един актив. Прикачната техника следва да е в пряка зависимост от вида на отглежданите култури. Оценката се извършва съобразно количеството и мощността на теглителната техника

Калкулаторът не се  прилага за оценка на инвестиции в земеделска техника, изцяло насочени в сектор „Животновъдство“, когато земеделската техника се ползва само в границите на животновъдния обект.

 

[1] Категоризирането на културите в Група I и Група II е посочено в „Списък култури“ към калкулатор за оценка на капацитета на земеделска техника.

[2] Налична самоходна техника е техниката на възраст по-малка и/или равна на 7 г. считано от датата на подаване на Заявлението за подпомагане,. 

NivaBG.com

Вашият коментар