вторник, юли 14, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиДокументиМЗХПРСР 2014-2020

Приспадане на разходите за заплати, осигуровки и данъци преди налагане на намаление на директните плащанията

Приспадане на разходите за заплати, осигуровки и данъци преди налагане на намаление на директните плащанията

199Четения

Съгласно направените пред Европейската комисия нотификации относно прилагането на директните плащания от 2015 г., намалението на плащанията по СЕПП ще се прилага след приспадне на разходите за заплати, осигуровки и данъци, свързани със селскостопанската дейност, които реално са платени и декларирани от земеделския стопанин.

1. Земеделски стопани, които извършват само селскостопанска дейност

Земеделските стопани, които извършват само селскостопанска дейност и наемат лица за извършването на тази дейност, могат да приспадат разходите за заплати, осигуровки и данъци преди налагането на намалението на директните плащания за всичките си работници и служители. Видовете селскостопанска дейност са посочени в Класификатора на икономическите дейности КИД-2008 и се съдържат в Приложение №1. Декларирането на икономическата дейност, в която са наети работниците и служителите на фирмата, се извършва от осигурителя чрез Уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда – Приложение №3.

В случай че всички работници и служители на фирмата са наети за извършване на дейности, включени в Класификатора на икономическите дейности КИД-2008, посочени в Приложение №1, и това е отразено в клетка 16 на Уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда, тогава разходите за заплати, осигуровки и данъци за всичките работници и служители на фирмата се приспадат преди налагане на намалението на директните плащания, без значение кода на професията им, посочена в клетка 14 на Уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда.

2. Земеделски стопани, които извършват повече от една икономическа дейност, включително и селскостопанска дейност

За земеделските стопани, които извършват повече от една икономическа дейност, една от които е селскостопанска дейност, могат да се приспадат разходите за трудови възнаграждения, данъци и осигуровки, преди налагането на намаленията на плащанията само за работниците и служителите, които са назначени под КИД селскостопанска дейност, съгласно посочените в Приложение №1, (вписан в клетка 16 от Уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ) и едновременно с това попадат в списъка на професиите, заети с извършването на селскостопанска дейност, посочени в Приложение №2 от Националната класификация на професиите за длъжностите (вписан в клетка 14 от Уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ).

Разходите за трудови възнаграждения, данъци и осигуровки, които действително са изплатени се сумират на годишна база (за предходната година) за всички работници и служители (попадащи в обхвата на т.1 и т.2). Декларирането на разходите за заплати, осигуровки и данъци се извършва от осигурителите в месечните, индивидуално подадени в ТД на НАП Декларации образец 1 за всички осигурени лица – Приложение №4.

Проверка на декларираните от земеделските стопани данни в Заявлението за подпомагане по отношение на разходите за заплати и осигуровки ще се извършва от ДФЗ чрез информация, служебно предоставена от Националната агенция по приходите. В случай на разминаване на данните, декларирани от кандидата в заявлението за подпомагане, и тези, постъпили от НАП, за целите на приспадане на разходите се използва информацията, постъпила от Агенцията по приходите.

Вашият коментар