събота, февруари 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
СъбитияСъбития

Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

ПРСР 2014-2020

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Мярката се състои от пет под-мерки:
8.1. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване;
8.2. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка;
8.5. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития;
8.6. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми;
8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти.
2. Обхват на подпомагане
Изоставени з. земи и горските територии на Р България

3. Бенефициенти (включително основни условия за допустимост)
Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията собственици на горски територии;
Общини собственици/управляващи горски територии;
Юридически лица управляващи държавни горски територии;
Юридически лица наематели на горски територии;
Сдружения на горепосочените.
Допустими разходи
Залесяване и поддръжка;
Превантивни и възстановителни дейности;
Преобразуване на горската инфраструктура и залесяване;
Преработка и подобряване икономическата стойност на горите.

5. Финансови условия и други специфични условия за мярката
Нивото на подпомагане е 100% от допустимите разходи с изключение на под-мярка 8.7.;
Кандидатите трябва да докажат собственост в/у територията с която кандидатстват или правото си да я управляват;
Минималната площ на територията е 0,5 ха;
Дървесните видове с които ще се залесява трябва да отговарят на типа месторастене;
Превантивните дейности са допустими само в горски територии класифицирани с висок или среден риск от горски пожари;
Закупуването на оборудване за сеч е допустимо само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява ефикасното му използване.
За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.
6. Очакван резултат
Разширени, с подобрени икономически и екологични функции горски територии и съживени предприятия стопанисващи гори или преработващи дървесина.

 

Вашият коментар