четвъртък, декември 7, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
СъбитияСъбития

Мярка „Учредяване на групи и организации на производителите

ПРСР 2014-2020

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Цели на мярката:

Помощта се отпуска за учредяване на групи и организации на производители в областта на селското производство и горския сектор

Обхват на подпомагане:
Подпомагат се групи и организации и на производители, които упражняват дейността си на територията на цялата страна

Бенефициенти:
Групи и организации на производители, които отговарят на определението „малки и средни производители” и са официално признати до края на 2020 г. въз основа на бизнес план.

Допустими разходи:
Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членове, които са членове на такива групи или организации;
Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;
Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите;
Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

Финансови условия:
Финансова помощ е под формата на фиксирано годишно плащане, отпускана за не повече от пет последователни години от датата, на която групата или организацията на производителите е призната. Размерът на помощта се изчислява всяка година въз основа на представен бизнес план и се равнява за първата, втората, третата, четвъртата и петата години съответно на 10%, 9%, 8%, 7% и 6% на база годишната продадена продукция от групата/организацията на производителите. Размерът на помощта за всяка група или организация на производителите е не повече от:
100 000 евро за първата година;
90 000 евро за втората година;
80 000 евро за третата година;
70 000 евро за четвъртата година;
60 000 евро за петата година.
Очакван резултат:
Очакваният брой групи/организации, които следва да бъдат подпомогнати общо 40.

Вашият коментар