понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Фермери, до края на юли декларирайте как ще ползвате земята си

Предстоят важни срокове относно споразуменията за ползване на земеделски земи. Те са регламентирани съгласно разпоредбите на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Там е разписана процедура за уедрено ползване на земеделските земи чрез едногодишни споразумения без промяна на правото на собственост. В тези споразумения участват всички земеделски производители със съответните права на земеползване съгласно сключените договори. В тези масиви влизат и т.нар. „бели петна“, или земите, за които собствениците не са сключили договори и не са подали декларация за начина на стопанисване, както и не са подали декларация, че не желаят да се включат в тези масиви.

За стопанската 2022-2023 г. датите се запазват както досега, въпреки че някои от тях се падат през уикенда. Специално за собствениците на земи и арендаторите е важно да се отбележи, че 31 юли се пада в неделя, така че те трябва да подадат документите до 1 август (понеделник).

До 31 юли

всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на всеки от имотите. Ползвателите на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумение за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ.

До 1 август 

Общинската служба по земеделие изготвя предварителен регистър на имотите и го обявява в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие и на интернет страницата на ОДЗ. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината.

До 5 август

Директорът на ОДЗ издава заповед за определяне състава на комисията, ръководеща сключването на споразумение за ползване. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на областната дирекция.

До 10 август

Общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.

До 15 август

По инициатива на Общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица могат да се правят промени в предварителните регистри при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности. Общинската служба по земеделие предоставя предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, включително в цифров вид.

До 20 август

Комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на §2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ; определя границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта); изготвя карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението, и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

До 25 август

Оповестява се изготвеният проект на картата на масивите за ползване и на регистъра към нея въз основа на споразумението – по реда на чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ.

До 30 август

По инициатива на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от споразумението. В същия срок се сключва и актуализира споразумението за следващата стопанска година по смисъла на §2 т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието.

До 15 септември

Когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви.

До 20 септември

Представя се новият проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на разпределението по реда на чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ.

До 25 септември

По инициатива на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от разпределението.

До 1 октомври

Директорът на ОДЗ издава заповед въз основа на доклада на комисията по чл. 72в от ППЗСПЗЗ, с която одобрява: споразумението по чл. 72в, ал. 2, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите съобразно споразумението; масивите за ползване по чл. 72а, ал. 1, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите; служебно разпределените масиви за ползване в случаите по чл. 72в, ал. 3.

До 10 октомври

Заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ се обявява в кметството и в сградата на ОСЗ и се публикува на интернет страницата на общината и на ОДЗ заедно с окончателния регистър и карта на ползването.

До 3 месеца от публикуване на заповедта на директора на ОДЗ по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ ползвател на земеделски земи, на когото със заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на ОДЗ сума в размер на средно годишното рентно плащане за съответното землище в срок до три месеца от публикуването на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

 

Виктор Павлов