събота, юни 25, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Ясна е индикативната ставка за екстензивна паша от догодина

По новата екосхема ще се дават общо 17 622 720,87 евро

Министерството на земеделието представи новата екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи. Очаква се тя да  подобри качеството на ливадите във високопланинските терени чрез пашуване на стадата минимум 60 дни през годината. Това съобщиха от ведомството, представяйки новата интервенция, разписана в Националния стратегически план за развитие на земеделието, по която фермерите ще получават подпомаганеот 2023 г. до 2027 г.

Екосхемата е приложима за постоянно затревени площи. Планира се бюджетът по интервенцията да бъде 17 622 720,87 евро годишно, което осигурява общо финансиране от 88 113 604,35 евро за периода 2023-2027 г. Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. е 64,23 евро/ха.

С новата схема ще бъде подобрено състоянието на защитените видове животни и птици, техните местообитания, както и средата за размножаване и хранителната им база. Намерението е да се ограничи спадът на популациите на редките видове птици в земеделските земи, а това ознава и принос към опазването на опрашителите. Очаква се процесите на утъпкване и ерозия на почвата да бъде ограничено, както и на развитиета на нетипични видове. Учените очакват по този начин да се увеличи способността на пасищата да поглъщат въглерод и да смекчават климатичните промени, се посочват в мотивите за прилагане на тази интервенция.

Екологичните практики в интервенцията, за които ще се отпускат субсидии, са следните:

1. Екстензивна паша за поддържане и подобряване на състоянието на постоянно затревените площи с пасищни животни.

2. Площта на постоянно затревените площи трябва да отговаря на изискванията за допустимост за директни плащания.

3. Постоянно затревената площ се поддържа посредством екстензивно пашуване от 0.3 до 1 ЖЕ/ха.

4. На постоянно затревените площи се осъществява пашуване на животни от минимум 60 дни през съответната година.

Екосхемата за затревените площи е създадена в отговор на две потребности в рамките на Стратегическия план на България: потребност за увеличаване на органичния въглерод в почвата и потребност за поддържане на подходящ баланс на земеделските площи според вида на земеползване.

Интервенцията ще има принос към индикатор R.14PR Съхранение на въглероден диоксид в почвата и в биомаса: дял на използваната земеделска площ (ИЗП), обхваната от подпомагани задължения за намаляване на емисиите или за запазване или засилване на съхранението на въглероден диоксид (постоянно затревени площи, трайни насаждения с трайна зелена покривка, земеделска земя във влажни зони и торфища).

Виктор Павлов