неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Новите правила за прилагането на директните плащания вече са в сила

намаляване използването на пестициди е включено прилагането на полезни биологични агенти.

Промени в рамките на интервенциите в областта на развитие на селските райони са направени и в резултат на конструктивна комуникация с браншовите организации и членовете на Комитета по наблюдение на Стратегическия план. Направени са редица актуализации, свързани с увеличаване на компенсаторни ставки, както и намаляване на административната тежест. Такива промени например са в интервенцията „Биологично растениевъдство“, където е добавена нова група допустими култури – фуражни култури, прецизирана е възможността за разширяване на площите и са въведени изключения за насаждения в младенчески период. Освен това, размерът на ставките по групи култури е актуализиран и бюджетът на интервенцията е увеличен с 25 млн. евро. В интервенцията „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ са прецизирани изискванията за намаляване на употребата на антимикробни средства, като са насочени допълнителни финансови средства и са актуализирани размерите на подпомагане за различните категории животни. В интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ са обособени две самостоятелни операции. В интервенцията „Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство“ са адаптирани изискванията относно максималния размер на подпомагане и допустимостта на земеделски стопани. В интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ е прецизиран териториалният обхват и е включено задължение за наличие на съотношение 1 животинска единица на хектар, като е добавена и възможност за разширяване на площите. Въведена е нова интервенция, в рамките на която ще се предоставя стартова подкрепа за създаване и развитие на земеделски стопанства на т.нар. „нови“ фермери.

Виктор Павлов