петък, май 29, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро календарПРСР 2014-2020

Обнародваха промените в няколко наредби за прилагане на мерки от ПРСР

Фермерите удостоверяват с документ в срок от 15 дни настъпили промени в заявените в системата за контрол на биологичното производство парцели, животни и пчелни семейства

Обнародваха промените в няколко наредби за прилагане на мерки от ПРСР

Фермерите удостоверяват  с документ в срок от 15 дни настъпили промени в заявените в системата за контрол на биологичното производство парцели, животни и пчелни семейства

В „Държавен вестник” са публикувани промени в наредбите за прилагане на мерките за биоземеделие, агроекология и необлагодетелстваните райони. ( наредби 4,6 и 7 от 2015 г. Бел. Ред.).

 Сред измененията на Наредба 4 от 2015 година за прилагане на мярка 11 са такива  свързани със създаване на възможност за преразглеждане на  петгодишният размер на плащанията по време на изпълнявания ангажимент, в случай на промяна при изменение на практиките по залегнали в Регламента на ЕС от 2013 г. Преразглеждането може да включва изчисляване на подлежаща на приспадане сума като фиксирана средна сума, приложима към съответните подмерки или дейности. Освен това може да се откаже плащането на финансова помощ за календарната и следваща година в случай че се установи в две последователни години, че не са спазени всички  базови и изисквания по управление, засягащи над 50 % от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление.  Фермерите ще трябва да представят в срок от 15 дни документ в ДФЗ, удостоверяващ настъпили промени свързани с включване или изключване в система на контрол за биологично производство на заявени за подпомагане по мярката парцели, животни и пчелни семейства.

Заявления за  нови земеделски парцели, животни и пчелни семейства могат да се одобряват за участие в мярката при наличие на финансов ресурс за многогодишни ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от фонд „Земеделие”.

Измененията в наредбата за прилагане на мярката за необлагодетелстваните райони са свързани основно с корекция на някои от текстовете на заключителните разпоредби. Част от промените в наредбата за агроекологичната мярка са идентични с промените в наредбата за прилагане на мярката за биоземеделие.  В текстовете за изменение на наредби 4 и 7 се дава определение на това, какво е „очевидна грешка”, допусната от кандидата за подпомагане. Като неочевидни грешки при подаване на документите се считат такива, свързани с непосочване на кода на съответната агроекологична или биологична дейност, когато не са посочени земеделски парцел, животно или пчелно семейство или грешки свързани с площта, декларираната земеделска култура или такива свързани с правното основание за ползване на земеделските земи.

Министерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на На­редба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 стр. 18
 Преглед на материала
Министерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 стр. 20
 Преглед на материала
Министерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 стр. 20
 Преглед на материала
NivaBG.com