понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

МЗХ
Агро Новини

Приключи оценката за допустимост на 26 проекта по подмярка 4.3 от ПРСР 2014-2020

24 проекта преминават на следващ етап

 

Министерство на земеделието и храните приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 26 проектни предложения по подмярка 4.3. „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Те са подадени чрез Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН) по процедура „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“.

От оценените на етап административно съответствие и допустимост 26 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 24. Отхвърлените предложения са 2.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

 

Още
Агро Новини

Удължават срока за подаване на заявления за плащания по подмярка 22.2

Фермерите ще могат да подават заявки до 4 октомври

 

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. С промяната се предвижда да се удължи периода за подаване на заявките за плащане по подмярката до 4 октомври 2023 г.

Всички заинтересовани граждани, организации, физически и юридически лица могат да изпращат своите предложения и становища по направеното предложение на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg. Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикуваните документи е до 21.09.2023 г. .

 

 

Още
Агро Новини

78,33 лв. на хектар за производителите на слънчоглед

78,33 лв./ха е ставката, определена със заповед на министъра на земеделието Кирил Вътев от финансовата помощ предназначена за производителите на слънчоглед, съобщиха от аграрното ведомство.

Подпомагане ще получат производителите на слънчоглед, чиито площи са били допустими за подпомагане за Кампания 2022 г. по Схемата на единно плащане на площ.Бюджетът за определяне на ставката съгласно наредбата е общо 65 519 300 лева, от които 32 759 650,00 лв. от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 32 759 650,00 лв. от националния бюджет.

Още
Агро НовиниНОВИНИ

Дневниците за проведените растително защитни практики ще трябва да се съхраняват най-малко три години

Съгласно наредба 12 от 23 август 2023 г. уреждаща условията за употреба на препарати за растителна защита, фермерите ще могат да водят дневника за приложените растителнозащитни практики както на хартия, така и в електронен формат. При използване на ПРЗ от първа професионална категория на употреба записът или разпечатката се заверява от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“.

В информацията записвана в дневника трябва да се съдържат данни най-малко за нахождението на парцелите със земеделските култури, вида и фенофазата на отглежданите култури,; данните от проведени наблюдения относно появата, развитието, плътността или степента на нападение от вредители; употребените ПРЗ и адюванти – дата, доза и/или концентрация на приложение, техника и търговско наименование за всеки продукт; използваните биоагенти – дата, вид, латинско наименование и търговско наименование, когато е приложимдата на прибиране на реколтата; броя на взетите проби и резултатите от извършени анализи от растения, растителни продукти и почвени анализи, когато е приложимо.

Дневникът трябва да се води за всеки един отделен парцел и да се съхранява най-малко три години.

В текстовете на наредбата се уреждат и случаите , в които може да се извършват растително защитни мероприятия по въздуха (пръскането с дрон) ,

като това може да се направи само след направена оценка на риска от Центъра за оценка на рисковете по хранителната верига. Въздушното пръскане се извършва в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване.

Още
Агро Новини

Кандидатите по някои интервенции ще могат да подават допълнителни документи по определени интервенции

По някои интервенции като Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, Екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи и интервенцията за Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове. , бенефициерите ще могат да подават допълнителни документи, съобщиха от агррното ведомство. Земеделските производители, които не са подали плановете си за управление на хранителните вещества, плановете за паша и документа за удостоверяване на плододаващите насаждения по съответните интервенции за обвързана подкрепа, ще имат възможност да го направят в периода от 25 септември – 9 октомври 2023 г. през Системата за електронни услуги (СЕУ ) на Държавен фонд „Земеделие“. В същия период фермерите ще имат възможността и да заменят вече подадените документи, в случаите на промяна в обстоятелства и/или установени пропуски в тях.

Още
Ново поколение трактори на изложението „Селското стопанство и всичко за него“ в Дорбич
Агро галерииАгро Новини

Стартира приемът за помощта за газьола

От земеделското ведомство напомнят, че стартира приемът за помощта за газьола, информира БТА. Приемането на документи ще продължи до 20 септември т.г. Няма промяна в условията за кандидатстване спрямо предходната кампания.

Още
НОВИНИ

Агроведомството пусна информационни материали в помощ на фермерите

Министерството на земеделието и храните разработи и публикува на официалната си интернет страница информационни материали в помощ на земеделските производители по отворените приеми за биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. и условията, на които трябва да отговорят стопаните. Материалите съдържат актуална информация, необходима на земеделците при подаване на заявления за подпомагане и спазване на ангажиментите им.

Информационните материали са достъпни на следния интернет адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/strategicheski-plan-za-razvitie-na-zemedelieto-i-selskite-rajoni/

Още
НОВИНИ

Най-накрая: МЗм ще готви наредби за фермерски пазари и малки агро производства

Заместник-министър Георги Събев: Наредби за фермерските пазари и малките производства на храни ще намалят злоупотребите

Наредби за фермерските пазари и за изисквания за производство на малки количества храни в домашни условия ще намалят злоупотребите и сивата икономика и ще отговарят на действителността, че потребителите търсят такива продукти. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на кръгла маса в с. Черни Вит, посветена на Наредба за специфичните изисквания за производство на малки количества храни в домашни условия, която е изготвена от няколко експерта по темата в страната.

„Такива наредби са много необходими нормативни документи, които отговарят на нуждите и на българската действителност. И в момента се произвеждат домашни храни, търсени от потребителите, които намират реализация по един или по друг канал“, уточни заместник-министърът. Той допълни, че такива наредби дават възможност за легални доходи на производителите, като същевременно обаче те трябва да бъдат изготвени по начин, който ще гарантира, че няма да се създадат нелоялни практики и да дадат предпоставки или условия за злоупотреби.

Земеделският заместник-министър припомни, че в рамките на Европейската стратегията „От фермата до трапезата“ се търсят и стимулират начини за скъсяване на пътя от производителите до потребителите. С подобни наредби ще се постигнат тези цели. Аграрният заместник-министър увери, че двете предложени наредби ще бъдат разгледани от експертите в министерството, както и че разчита на съдействие от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). „Това е първа дискусия, като тя следва да прерасне и в широка национална такава, за да се чуят различните гледни точки” коментира още Георги Събев.

Вглеждането в цифрите обаче показва, че нито отделните сектори, нито земеделието като цяло няма да намали изоставането си спрямо европейското, да увеличи конкурентноспособността си и да ощастливи земеделските производители с по-високи доходи.

 

Ниско ниво на растителна и животинска продукция

 

Данните на Евростат показват, че към 2018 година селското ни стопанство сериозно изостава както по отношение дела на растителната продукция, така и по отношение дела на животновъдната продукция от селскостопанската за средните за ЕС за този период. В плана се поставя за цел дори през 2030 година тези стойности да останат под средните за ЕС през 2018 година- а именно делът на растениевъдната продукция да достигне до 20%, а на животновъдната-30%, при средни за ЕС през 2018 година съответно от 20,3% и 45,2%. Според статистиката към 2018 година изоставането в производството на растителна и животинска продукция изглежда огромно- при растениевъдството показателят ни е едва 11,3%, и 25,6% при животновъдството.

Два пъти по-ниски доходи за фермерите през 2030 г.

 

Слабата продуктивност означава слаба конкурентноспособност и ниски доходи. И през 2030 година обаче се очертава дори при най-оптимистичен сценарии, картината в изоставането на доходите а оттам и на конкурентноспособността да не се промени съществено. От детайлната стратегия става ясно че доходите за предприемаческа дейност в селското стопанство в цифрово изражение до 2030 година трябва да се увеличат от средно 10 636 лева през 2018 година на средно 13 840 лева , при средни стойности за ЕС за 2018 година от 27 549 лева. Това показва почти двойно изоставане на доходите на българските земеделски производители спрямо европейските им колеги и то сравнено с нивата към 2018 година. И това въпреки, че за директна подкрепа за увеличаване доходите на фермерите се планират цели 9,8 млрд. лева.

Дистанцията едва ли би се скъсила, ако се сравнят прогнозните средни доходи на европейските фермери през 2030 година като се има предвид, и че в структурно отношение разликата в подпомагането по ОСП няма да се промени особено.

 

Слаба производителност на труда и ниска добавена стойност

 

Сравнително слабата производителност на труда спрямо средната за ЕС и ниската добавена стойност на земеделието ще са основните пречки за повишаване на конкурентноспособността на сектора и през 2030 година. И ако при общата производителност в селското стопанство се планира до 2030 година тя да се увеличи от 111,2 (2017 г.) на 115 при средна за ЕС през 2017 година от 109,5, то производителността на труда в селското стопанство през 2030 година се планира да достигне до 19 500 , което ще е почти два пъти под средната за ЕС и то за 2018 година от 37 446. Още по-голяма е разликата в процента на брутната добавена стойност на земеделието която макар да се планира да се увеличи от 8,3% (2017 г. ) на 12,4%, ще остане значително под средната за ЕС за указания период от цели 30,7%.

Средства за повишаване устойчивостта на земеделието по сектори и политики (Източници: Европейски фонд за гарантиране на земеделието, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, национален бюджет)

Сектор/Политика

Средства

Мерки за директна подкрепа за увеличаване на доходите

9,8 млрд. лева

Животновъден сектор

2,5 млрд. лева

Растениевъден сектор

1,5 млрд. лева

Намаляване диспропорциите в развитието на стопанствата

1,2 млрд. лева

Преход между поколенията в земеделието и намаляване на негативните демографски тенденции

428 млн. лева

За компенсаторни инструменти за фермерите в райони с природни други ограничения

400 млн. лева

За управление на риска

635 млн. лева

За модернизация, иновации и цифрови технологии

935 млн. лева

Подобряване на пазарните позиции на фермерите

260 млн. лева

Повишаване на квалификацията и знанията на земеделските производители

30 млн. лева

Опазване на околната среда

2,6 млрд. лева

Биоземеделие

170 млн. лева

Напояване

231 млн. лева

Управление на горите

35 млн. лева

Управление на рибните ресурси

42 млн. лева

Конкурентноспособност на рибния отрасъл

77 млн. лева

Синя икономика

52 млн. лева

ОБЩО

20,6 млрд. лева

 

Още
НОВИНИ

Земеделският министър направи промени в „Напоителни системи“

Земеделският министър Христо Бозуков извърши промени в състава на държавното дружество „Напоителни системи“ като от управителния орган са освободени Снежина Динева, Пламен Иванов и Силвия Русинова., съобщават от аграрното ведомство.До провеждане на конкурси за членове в съвета на директорите на техните места са назначени съответно Димо Чопков, Георги Стоянов и Ангел Ангелов. Назначеният одит е установил нередности и организационни пропуски в управлението на дружеството. За констатираните проблеми в „Напоителни системи“ ЕАД министър Христо Бозуков бе уведомен след възлагането на одитна проверка, започнала на 25 май 2021 г.

Още
НОВИНИ

Агроведомството ще преразглежда как се правят проверките по обвързаната подкрепа

Аграрното ведомство ще преразгледа начинът на проверки и контрол на бенефициерите, кандидатстващи за обвързаната подкрепа, съобщават оттам. За целта е създадена специална работна група Това е станало ясно по време на среща с представители на бранша на производителите на плодове и зеленчуци. Освен прецезиране на контрола се планират и промени в самите схеми по обвързаната подкрепа. Целта според зам. Министър Явор Гечев е отделянето на реалните производители от така наречените чертожници. Гечев е заявил на бранша, че трябва да се променят критериите и да се измени Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

По време на срещата е станало известно че от Техническия инспекторат на ДФЗ са констатирани несъответствия при голям брой заявления. Заместник-министър Гечев уточни, че част от системата не е реагирала и някои от бенефициентите са си получили средствата, а след това са били уведомени от ДФЗ с писмо, че трябва да възстановят сумата.

Още
НОВИНИ

А след нас потоп и в земеделието

Нередностите и злоупотребите от последното управление на ГЕРБ започнаха да никнат като гъби след дъжд още в първите дни и седмици след идването на служебния кабинет.Дъждът за земеделието както знаем обаче освен благотворен може да се окаже и пагубен, особено ако се стигне до потоп. Гъбите пък освен ядливи могат и да са отровни. Потоп образно казано могат да предизвикат неразрешените и натрупани с години проблеми и сигнали, с които както призна още по време на своята първа пресконференция служебният министър на земеделието Христо Бозуков- едва ли ще му стигне времето да оправи и разреши.

В агенцията по храните останали слепи за „златния гьол“. Хайдуци в горите. Затлачени проекти и субсидии във фонд „Земеделие. Нередности с обществени поръчки в напоителните системи. Това са само част от айсбергите, в които вече се удря земеделският сектор у нас след края на управлението на Десислава Танева в земеделското ведомство.

Към това трябва да се добавят изчерпаните ресурси за антикризисните мерки, а за това, че може да няма пари за държавни помощи поради дефицит в държавния бюджет предвидихме в коментар още в началото на април. Това на гърба си за сега го изпитват розопроизводители и пчелари, въпреки усилията на служебната власт в нейния кратък период на времетраене да им помогнат.

Не бива да се забравя и за плана за възстановяване на икономиката от кризата с корона вируса, по който вече бяха изразени опасения от браншове за небалансираното разпределение на средствата, голяма част от които както знаем ще трябва да отидат за оправяне на напояването. За какво напояване обаче да говорим, като там се оказва е тотален батак, а с пари на дружеството е извършен ремонт на автомобила на майката на шефа му например?! Неслучайно , и Бозуков изрази своето съмнение, че така разграфен този план въобще ще мине пред Европейската комисия, която и без това вече е взела страната ни под прицел и след вдигната зад Океана аларма за корупция у нас. Не е нужно да напомняме на много пострадалия фермер, че тъкмо земеделието, като сектор с едни от най-дебелите финансови потоци в последните години беше засегнато и от едни от най-големите корупционни схеми, станали азбучна истина в процеса на усвояване на европейски финанси.

Май се оказахме прави и в друго, че изборите са на път да объркат годината на фермерите. И не само с царящото безвремие и това, че държавата остава на пауза по-дълго от предвижданото и без законодателна власт, а заради царящия батак и оставеното на служебния кабинет тежко наследство, което ще рефлектира не само върху земеделските производители, но и върху всички нас. Наследство, с което ако новите управляващи не се опитат да се справят, може да ни залее като потоп. А потопът за земеделието както знаем е с пагубни последици… …

Още
НОВИНИ

Христо Бозуков: Задълженията на „Напоителни системи“ възлизат на близо 4 млн. лева

В интервю за БНР служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков заяви, че изготвеният доклад за проверките в държавното дружество „Напоителни системи“ е доказал, че е невъзможен контрол с вътрешен одит. Той все още не е получил доклада за извършения от сметната палата на дружеството, чийто принципал е земеделското министерство. Задълженията несъбрани от дружеството за последните няколко години възлизат на близо 4 млн. лева.

„Предполагам там има доста критични забележки, особено върху обществените поръчки. Освен това аз имам вече и доста сериозна информация за нарушения, които са извършвани в „Напоителни системи“, доста са. Най-дребният – това, че е извършен ремонт на автомобил, който е собственост на майката на директора на „Напоителни системи“, за около 2800 лева, за сметка на предприятието.“

„Моята цел от тези смени е да се завиши контролът, защото заварих лежерно безхаберие във всички структури на системата“, каза още Бозуков. проф. Христо Бозуков. По думите му причините за освобождаване на досегашният директор на агенцията по храните били комплексни сред които и сключени съмнителни договори.

„Сега, с влизането на новия директор, ще имаме достъп до цялата информация в Българската агенция по безопасност на храните и ще излязат много интересни неща, не само по този случай“, коментира министърът на земеделието по казуса с т.нар. „златен гьол“, който е причина за отстраняването и на други директори на Агенцията.
Относно освобождаването и на директори на държавни горски предприятия министър Бозуков посочи, че тези предприятия не са добри стопани на българската гора и са се превърнали в дърводобивници, „защото от финансовите резултати зависят и техните заплати, които са немалки“.

Христо Бозуков огласи информация, че в определени райони населението се агитира и „притиска в една или друга посока“ от служители на горските предприятия, включително със служебен превоз със свалени опознавателни знаци. За заменките служебният министър на земеделието заяви, че е нужна намеса на прокуратурата.

Той декларира държавна помощ за пчелари и розопроизводители с известни резерви от фонд „Земеделие“, като вече е поискано разрешение от Брюксел. Тепърва предстоят проверки в ДФ „Земеделие“, защото там проблемът е най-тежък и най-сериозен, подчерта Христо Бозуков. Според него там е нужно да се направи независим одит за да се изчистят затлачени с години неща.

Още
НОВИНИ

Започват проверки в „Напоителни системи“

Служебният министър на земеделието Христо Бозуков е разпоредил да започне одит на дейността на държавното дружество „Напоителни системи“, съобщиха от ведомството. Предмет на проверката ще бъдат определянето на прогнозни цени при провеждането на обществени поръчки, задълженията на дружеството, разпоредителните сделки, определяне на състава и възнагражденията на Съвета на директорите, както и сключените граждански договори и тези с лица, придобили право на пенсия.Както е известно при представяне на екипа си министър Бозуков съобщи за постъпили сигнали за нарушения при изпълнение на обществени поръчки свързани със закупуването на бетон на завишени цени. Очаква се одитът да приключи до 4 юни 2021 година.

Още
НОВИНИ

Прозорецът за кандидатстване по инвестиционните мерки за техника и преработвателни мощности се удължава до есента

С цел да се даде възможност на повече фермери да се включат в две от най-чаканите мерки за инвестиции в селскостопанска техника и за създаване на нови преработвателни мощности, от агроведомството са решили да удължат техния прозорец за кандидатстване до есента. “Разбираме , че има много разнопосочни мнения сред представителите на бранша по отношение на тези мерки, но ние решихме да удължим приема както по мярка 4.1. така и по 4.2”, каза на пресконференция днес служебният аграрен министър проф. Христо Бозуков. Основният мотив за това е краткият период за кандидатстване, който не позволява на мнозина производители да изготвят и представят своите проекти. Освен това в момента земеделските производители са заети с доста селскостопански практики, които не им позволяват да отделят време и внимание на както е известно най-атрактивните мерки в програмата

Ето защо срокът за кандидатстване с проекти по мярка 4.1 ще се продължи до септември, а приемът по мярката за създаване на нови преработвателни мощности ще започне през юни и ще се удължи до ноември. Бозуков успокои фермерите, че към момента има достатъчно средства, и там където е нужно ще се направи прехвърляне на средства за да няма ощетени фермери. Служебният министър на земеделието е получил уверения от шефа на фонд “Земеделие”, че плащанията по различните програми и схеми върви нормално, като известно забавяне има само с изплащанията по мярката за пасторализма, но са били получени уверения от министерството на околната среда и водите, че нещата ще се придвижат.  Що се отнася до работата по стратегическия план за новия период на ОСП Бозуков заяви, че се очаква да приключат преговорите от така наречения триалог, за да се продължи работата с по-голяма конкретика.

Още
Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителната агенция по горите получи фотокапани за наблюдение на животинските видове
НОВИНИ

Александър Дунчев поема агенцията по горите

Лесовъдът Александър Дунчев заменя Мирослав Маринов като директор на агенцията по горите, съобщава „Дневник“. Дунчев е инженер-лесовъд, чиято дейност е свързана с проекти за опазване на вековните гори в България и разследване на нарушенията в горите. Една от най-значимите кампании, които Александър Дунчев води през последните месеци, беше за спасяването от изсичане на 3 милиона декара самозалесили се гори, съобщава БНР.

Още
НОВИНИ

Проф.Христо Бозуков отново поема аграрното министерство

Проф. Христо Бозуков ще поеме земеделското министерство и във втория  служебен кабинет,

формиран от президента Румен Радев. Той  беше служебен министър на земеделието и в кабинета на Огнян Герджиков между 27 януари и 4 май 2017 година. Тогава той отново пое поста от Десислава Танева, а по-късно го предаде на Румен Порожанов.

Премиер на служебното правителство ще  е ген. Стефан Янев, а външен министър- Светлан Стоев. Силовите министерства ще бъдат оглавени от Бойко Рашков (МВР) и  Николай Цонев- на отбраната Единственият представител на партия в кабинета ще е Янаки Стоилов от БСП, който ще бъде правосъден министър. Здравен министър ще е Стойчо Кацаров, а социален Гълъб Донев. Финансов министър ще бъде Асен Василев.а на икономиката Кирил Петров. Атанас Пеканов ще отговаря за еврофондовете. Спортното ведомство ще оглави Андрей Кузманов, а културното-проф. Велислав Минеков. Министър на околната среда ще е хидрологът Асен Личев, а на образованието Николай Денков.  Виолета Комитова ще поеме регионалното министерство, а на енергетиката- Андрей Живков . Транспортен министър ще бъде Георги Тодоров., докато туризмът ще поверен на Стела Балтова.

С друг указ президентът насрочи предсрочни парламентарни избори за  11 юли 2021 година.

Още
НОВИНИ

Министерството твори безумици за бъдещото подпомагане на биопроизводителите

От агроведомството публикуваха нова порция от стенограмите от заседанията на тематичната група. Този път става дума за заседанието проведено на 15 февруари 2021 година и посветено на така наречените нови еко схеми. От него става ясно, че по предложение на сектора се включват две изцяло нови интервенции за биоземеделие под формата на еко схеми по първи стълб, които обаче преповтарят идеята и формата на сега прилаганата мярка 11, и с това се постига само едно- дублиране на компенсаторни плащания от двата стълба на подпомагане, вместо да се създават условия за надграждане на ангажиментите, поемани от производителите, които искат да прилагат биологични методи на производство, каквато би трябвало да е и идеята на самите еко схеми, бидейки доброволни за фермерите.

Вместо това администрацията на едно от най-големите министерства, в което се трудят да припомним около 17 хиляди души за пореден път показва своята немощ и липса на достатъчно административен капацитет, нещо което е видно не за пръв път. Няма да навлизаме в хипотези, какво би се случило ако подобно дублиране на компенсаторните механизми се възприеме, и до какво би довело защото този път браншът е на мястото си и излиза с конкретни предложения, как да не се случи така, че биоземеделието да не остане пак недофинансирано, и нещо повече както ще видим предлага на администрацията как да си улесни работата.

Споменатите две нови еко схеми предвиждат да се подпомагат в отделни схеми отглеждащите животни и растения по биологичен път, като се предвижда, парите по схемата за площ да са допълнение на основното плащане по директните плащания. От фермерите ще се изисква да имат сключен договор с лице, контролиращо биологичното производство , датиращ минимум от декември месец на предходната година преди кандидатстването и да се спазват изискванията на регламента за биопроизводство от 2018 година. По време на дискусията Кристина Йорданова поясни, че този регламент дава възможност за разделение на дейностите в стопанствата- на конвенционално и биоземеделие и животновъдство както и за такова, което е в преход, когато се касае за растения от различни лесно разграничими сортове и животни от различни видове.

Според бранша администрацията работи на сляпо

„Ние открихме , че имаме едно основно разминаване във виждането как да изглежда тази еко-схема. Това, което ние предложихме беше да се премести изобщо плащането за биологично земеделие, поддържащото плащане тоест след приключване на преходния период да се премести изцяло като еко-схема в стълб едно с диференцирани ставки, както е в момента по мярка 11.Това, което получихме като предложение е да бъде плащане за животни и съответно за площи, които са минали преходния период в някаква обща ставка, без значение вида на културата и отделно по стълб втори в бъдещата мярка 11, стопаните, които имат сертифицирани вече площи да могат да кандидатстват и там и за преход и след периода на преход“, заяви Стоилко Апостолов от „Биоселена“, уточнявайки, че идеята на сектора е било паралелно да се гледа какво се случва по двата стълба на подпомагане на биопроизводството.

В момента според него обаче се знае само какво ще се случва по първия стълб с тази еко схема, без да се знае каква ще е точно ставката, като има голяма вероятност тя да наподобява тези за диверсификация на културите, за затревяване на междуредията или за мулчирането.

Биопроизводителите предлагат плащането за преминалите преходен период да се прехвърли към първи стълб

 

„Нашето предложение остава плащането изцяло да бъде плащането като плащане за площите преминали преходен период и животните в първи стълб и да няма възможност да се плаща по мярка 11 във втори стълб, допълни още Апостолов и попита :Каква е логиката?!

Той не изключа възможност за следващия период на ОСП средствата по въпросната мярка (интервенция) да намалеят още с оглед на предлагането на различни нови дейности като консервационно земеделие или интегрирано производство. Апостолов прогнозира, че ако това се случи и парите по тази интервенция за биоземеделие през следващия период намалеят още, то почти няма да се стигне до увеличаване на дела на площите които са за биоземеделие и преход от сегашните 2,4% или да достигнат най-много до 3%. „При положение, че Европейската комисия е фиксирала цел, а ние все още нямаме такава национална цел оставането в това положение не вещае нищо добро за биото имам предвид и в тази връзка първото ни предложение е да се разработят диференцирани ставки, които да бъдат приложени като еко схема в стълб 1, за всички площи и животни, които са минали преходния период“, мотивира се Апостолов.

Освен това от сектора предлагат още „хората които заявяват такива площи да бъдат допустими за заявяване и на останалите еко схеми, тъй като на практика те са тези, които ще спазват тези ограничения, например четвърта култура като диверсификация или съответно мулчиране на междуредията, затревяване и т.н. или екстензивна паша, тъй като това са неща, които така или иначе те изпълняват“.

„Иска ми се да го гледаме в цялост развитието и бъдещето, а не просто по отделни мерки по отделни стълбове и накрая да стане едно. За мен това е много важно. Трябва да имаме поглед и обща визия как ще се развива това биоземеделие занапред“, допълни още той.

Подобни „смесени чувства“ за присъствието на биоземеделието като нова еко схема изрази и Таня Георгиева, според която също се получава разминаване в представите на администрация и земеделски бранш по дизайна на тази еко схема. „Няма как да не подкрепя, но и всеки би се съгласил с това, което коментира Стоилко Апостолов, че абсолютно логично е да се гледа зелена архитектура, тя е като скачени съдове стълб 1 и стълб 2 и не само по отношение на биологичното земеделие за ориентир, но изобщо това касае всички зелени интервенции, които са предложени“ заяви тя.

Георгиева предложи на администрацията да си улесни работата, като предложи таблица с предложение и одобрени интервенции по двата стълба, касаещи зелената архитектура.

„На мен ми е ясно, че ние сме далеч от тази цел, но все пак трябва да си поставим една национална цел и след като това нещо касае толкова много земеделски производители смятам, че може би трябва да направим едно отделно заседание, в което да разгледаме биологичното земеделие. Възможно е и Зелената архитектура, както каза Таня Георгиева, в контекста както досега ги разделяме стълб 1 и стълб 2, за да може действително да видим как ще постигнем тези цели“, добавя и Веселина ралчева от Асоциация „Биопродукти“, според която е много трудно да се вземат каквито и да са решения за развитието на биоземеделието без да се знаят каквито и да са бюджети или ставки.

Според нея има и разминаване в намеренията на агроведомството и ЕК, като докато от министерството искат лесно изпълнение на новите еко схеми, от Брюксел ще искат да имаме по-амбициозни цели и да се постигнат определени резултати по отношение опазването на околната среда. „Много ще е трудно с бюджета наистина по стълб 2 да се постигнат амбициозни цели, но варианта е да намерим начин как да разпределим подпомагането по двата стълба така, че да не бъдат ощетени нито хората в преход, нито хората които са вече с биологично земеделие.
Категорично, ако се приеме този подход да премине изцяло плащането по биологично земеделие в първи стълб трябва да може да се кандидатства и по другите еко-схеми, тоест да няма ощетяване в тази посока“, смята още Ралчева.

Стоилко Апостолов напомни, че браншът е започнал да се готви за това, как да се направят интервенции касаещи биоземеделието още през септември миналата година.

Още
МЗХ представи отчет на първите 100 дни от управлението си
НОВИНИ

Очаквано Десислава Танева е номинацията на ГЕРБ за министър на земеделието

Днес от болницата , в която беше приет за лечение премиерът в оставка Бойко Борисов обяви състава на проектокабинет с премиер даниел Митов. Очаквано за министър на земеделието е номинирана Десислава Танева. Кандидат за вицепремиер и министър на отбраната е Румен Христов от СДС, а за еврофондовете ще продължи д отговаря Томислав Дончев с ранг на вицепремиер.

Предложението за министър на културата е музикантът Калин Вельов.Да оглави МРРБ е предложен депутатът Александър Иванов.Жечо Станков е предложението за министър на икономиката, а Делян Добрев – на енергетиката. Любен Дилов е предложен за министър на туризма. Кирил Ананиев остава министър на финансите.

Постовете си ще запазят и министрите на външните работи и социалните грижи, образованието спорта, здравеопазвнето и правосъдието. Очаква се днес по-kъсно президентът Румен Радев да възложи проучвателен мандат на ГЕРБ, които ще имат седмица време за да съставят своя кабинет и да го предложат за гласуване в парламента. В случай на неуспех, мандат за съставяне на правителство ще получи „Има такъв народ.

Още
НОВИНИ

Важно е кой ще е новият министър на земеделието, но още по-важно е какво ще направи

В деня след парламентарните избори не само не е ясно, кой ще управлява страната, но и кой ще седне на стола в едно от най- големите и важни министерства-земеделското. Важно е разбира се кой ще е новият министър, но още по-важно е какво ще може да направи. Земеделието не чака политиците да се разберат. Преговорите по съдържанието на новата ОСП е сложен и дълъг процес, който на европейско ниво продължава с пълна пара. Ето защо новият министър ще трябва бързо да се включи на скорост и заедно с новия си кабинет да реши окончателно как да облече ОСП в нашия стратегически план.

Всякакви имена в момента са в сферата на твърде широките и предварителни предположения, но ако се състави експертно програмно правителство, каквито сигнали дават управляващите от ГЕРБ, с участие на широк кръг от експерти, то тук се набиват поне две имена на вероятни кандидати Бюрхан Абазов и проф. Светлана Бъчварова, които в последните два състава на парламента бяха сред най-големите експерти на ниво земеделска комисия. Що се отнася до лица врели и кипели в преговорния процес в предходния период на ПРСР, които могат да се включат на така желаната бърза скорост , това може да е и директорът на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова. При сложни преговори и тънки договорки стил Бойко Борисов, не е изключено и Десислава Танева да запази поста си до декември. Това обаче е малко вероятно с оглед на декларациите на останалите играчи извън ДПС, че не желаят да управляват с ГЕРБ.

По-интересен би бил вариантът, ако се стигне до създаване на „протестно“ правителство между опозиционните формации – „Има такъв народ“, „Демократична България“ и „Изправи се“ с евентуална подкрепа на социалистите. Земеделското министерство, заедно с това на екологията е сред най-апетитните хапки, контролирани явно или зад кулисите дълги периоди от време от някои от водещите партии- БСП, ГЕРБ или ДПС. Те ще са и сред основните разпределите на милиардите евро средства, които се очакват от Брюксел. Това ще са около 50 млрд. евро, а за това кой да ги  разпределяименно е една основните битки между партиите.

Ето защо при мандатоносител- партията на Слави Трифонов, едва ли последният ще позволи на друг да поеме това министерство. Като експерт в сферата на земеделието в неговия екип към момента е определян Пламен Абровски. Ако се стигне до мандатоносител- „Демократична България“, като евентуална номинация би могло да се издигне кандидатура, близка до един от коалиционните им партньори -зелените.

А къде са фермерите?! Ако имаха своя браншова организация, те можеха да имат много по-голяма тежест за определянето на новия министър на земеделието и дори защо не да го излъчат от своите среди. В тях има доста лица като Георги Василев, Тодор Джиков или Ангел Вукодинов, които са на ти с проблемите и предизвикателствата. Такава браншова камара както знаем обаче няма, ето защо в подобна патова ситуация, кандидат излъчен от средите на фермерските организации изглежда най-малко вероятен.

Тъкмо подобна ситуация като настоящата  обаче показва, че когато се изискват повече бързи действия, отколкото протакане на време в договорки и пазарлъци е много важно един от най-големите браншове да е е обединен под формата на браншови съюз или камара, за да не позволи на политиците всеки да дърпа чергата към себе си, а да наложи кандидат за министерското кресло, който не само да знае какво но и как да се направи за да не пострадат в това патово междуцарствие интересите на онези които обработват земята и създават благата. Защото политиците идват и си отиват, но земята остава. А тя иска мотика , а не  пазарлъци или молитва.

Още
НОВИНИ

Агроведомството удължи срока за регистрация на тютюнопроизводителите

От агроведомството съобщиха че се удължава срокът за регистраци на тютюнопроизводителите в публичния регистър , като това вече може да стане до 30 април. Мотивът за новото удължаване е повече тютюнопроизводители да могат да спазят изискванията на нормативната уредба касаеща сектора.

Още
НОВИНИ

Швейцарска и нидерландска подкрепа за дамите зад щанда на фермерския пазар

По време на днешното издание на фермерския пазар беше представена една интересна инициатива, озаглавена „Жените на фермерския пазар“ и още по-точно дамите зад щанда . подкрепена и от две дами от кариерата- посланиците на Нидерландия и Швейцария , техни превъзходителства Беа тен Тъшър и Мюриел Берсе Коен. „Това е един много симпатичен проект, който осъществяваме с подкрепата на Българския фонд за жените. Идеята бе да покажем тези жени извън пазара, като направихме няколко филми, надниквайки в тяхното ежедневие. Нашите героини са Наталия, която произвежда мед, Денка със сладката, Диана с меда и Юлия – една малка млекопроизводителка от село Гинци“, разказа пред нас авторката на проекта Ива Тончева.

„Ние много се радваме, че успяхме да подкрепим тази инициатива защото понякога не си даваме сметка какво им струва на тези жени да предложат и осигурят подобна качествена храна. Благодарение на тези филмчета видяхме, че никак не е лесно да си жена предприемач и то в едно село, на място където няма тези услуги с които обикновено сме свикнали в града. Тук виждаме един лидерски пример“, допълни и Гергана Куцева от Българския фонд за жените.

Иначе необичйно студено време в края на март не се оказа спирачка пред малките производители и макар и прикриващи се от напористия вятър с усмивки посрещнаха и днес клиенти пред аграрното министерство. Както някои признаха, свикнали са и с капризите на времето, и с капризите на пандемията, от която май само те вече не се оплакват. Нищо че заради непостоянната политика по управление на кризи, някои като Христо Василев, който освен дребен производител на млечни продукти е и съдържател на селски комплекс „Фермата“ и заради поредното затваряне ще трябва отново да изхвърли продукцията от семейния ресторант. „Тъкмо отворихме на 8-ми март и хайде пак затваряме. Няма как да оставя продуктите. Предишния път им изтече срокът. Може ли да дадеш на хората такива продукти?! Какво да се прави, теглих кредит за да изплувам. Добре че е другата дейност“, казва производителят от Врачанско, който не пропуска издание на фермерския пазар.

Още
НОВИНИ

Дамско издание на фермерския пазар пред аграрното министерство

На 24 март традиционното издание на фермерския пазар пред аграрното министерство ще е посветен на дамите, съобщават от организаторите от „Биоселена“.
Дали сте забелязвали, че жените от Фермерския фестивал в София са мнозинство, повече от 80%? Дори когато виждате мъже зад щанда, бъдете сигурни: зад тях стои жена – с неотменима помощ и вдъхновение.Тези жени идват от различни места – столицата, но и малки градове и села в отдалечени райони, където са едни от малкото, заели се с бизнес. И успяват! И резултатите можете да опитате на фермерския пазар.

През месеца на жената може да се срещнете точно с тях на 24 март на фермеркия пазар. Ще можете да поговорите с тях – макар и през маски и от разстояние, да научите повече за техните делници и празници, успехи и малки разочарования, мечти. И разбира се, да си вземете нещо от тяхната продукция.

Денят на тези жени е много по-дълъг от обичайното работно време: те са на крак от ранни зори до късна вечер – гледат животни, квасят мляко, правят сирене и кашкавал, месят хляб и сладкиши, варят лютеници и сладка, майсторят бижута или натурална козметика. Някои имат и друга работа.Зад усмивките им на пазара няма да усетите, че те работят в един от най-тежките сектори на производството – земеделието и производството на храни!Но намират и време за местното читалище, за плетка и шев, за занимания с децата и внуците, за хоби като народни танци или каране на колело сред

Още
В периода 17 – 26 януари 2014 г. Министерство на земеделието и храните организира български национален щанд на Международното изложение за селскостопански и хранителни продукти „Зелена седмица” в гр. Берлин.
НОВИНИ

Външен изпълнител ще оценява необходимостта от финансови инструменти в стратегическия план

Аграрното ведомство е възложило на външен изпълнител да оцени дали и какви инструменти да бъдат включени в стратегическия план, става ясно от дискусиите в тематичната работна група, проведени на 20 януари. „ В момента, в който имаме изготвена такава оценка ще бъде представена на Тематичната работна група и съответно ще можем да дискутираме така изведените нужди от финансови инструменти, как да бъдат приложени и разписани в програмата“, уточни по време на дискусията зам министър Лозана Василева. Ивайло Здравков постави въпроса за възможна колаборация на финансовите инструменти със селската програма, и да се допуснат дейности по  общински проекти  чрез съвместимост с финансовите инструменти като например дадена община да има възможност да финансира чрез финансови инструменти по селската програма изграждането на балнеоцентър.
Светослав цеков уточни, че за да станат допустими за финансиране по стратегическия план, бъдещите проекти трябва да бъдат съобразени с интегрирания подход на управление.

Още
НОВИНИ

Да гледаш гората без да виждаш дърветата,- ще се окажат ли новите еко схеми като мираж в пустиня за земеделското министерство?!

Както знаем новите еко схеми, които трябва да надградят така наречените зелени изисквания се прокламират от Брюксел като един от крайъгълните камъни за опазване на околната среда и биоразнообразието през следващия програмен период на ОСП . Дори още в края на миналата година бяха представени четири примерни еко схеми , които трябва да послужат за модел на отделните страни членки, как да изградят своите схеми, копирайки или компилирайки различни практики на почвообработка, агролесовъдсто, биоземеделиепрецизно земеделие и прочие. От наскоро публикуваните стенограми на деветото поредно заседание на тематичната работна група състояло се на 20 януари разбираме, че с мотива „опростяване прилагането на екологичните изисквания“ , от агроведомството са се спрели само на една еко схема, която да включва точно определени практики. Уточнява се, че тя е направена в съответствие с член 28 от проекта на регламента за стратегическите планове, съобразена е с трите слот анализа и „е резултат от работата, действията и изследванията на множество експерти и предложения от браншовите организации“.

С други думи постигане на максимален екологичен ефект. Без администрацията да се напряга излишно да проектира, да създава схеми и да си създава главоболия, а и напрежение сред сектора, като гарантира ненарушимостта на неговата конкурентноспособност. Нищо че тъкмо за нейното гарантиране си има точно определени пазарни мерки и механизми, и че тя едва ли се нуждае от допълнителен административен чадър и то през един от елементите- на  така наречените еко схеми,на които Брюксел очевидно най-много ще държи в стремежа си  за постигане на поставените цели относно климата и биоразнообразието.. Освен това както ще проличи и от приведените по-долу цитати от представители на бранша, техни предложения за включване на по-голямо разнообразие от мерки и еко схеми са останали нечути от министерството.

Тук не става дума за тяхното прилагане или неприлагане, защото фермерите сами ще избират какви практики в почвообработката, в заделянето или не на по-голям процент непроизводствена земя или изграждането на зелени пояси например да прилагат. Някои от тях дори и сега прилагат подобни мерки , без те да са описани в каквито и да е схеми. Става дума за нежеланието на администрацията да напрегне сили и да изработи реално работещи схеми, в чиято основа да са реално съществуващи практики, които да позволят по-голяма гъвкавост на земеделските производители.

Вместо това  като мерки се предлагат само засилена диверсификация  на земеделските култури, поддържане на междуредия за трайните насаждения и поддържане на постоянно затревени площи за пасищните животни. И тук дори неспециалистите могат да си  помислят и с основание да се запитат, дали  така предложените новите еко изисквания  няма да си  останат само мираж за администрацията?!

Ето синтезирано какво се предлага:

– за стопанствата с до 9,9 хектара да се отглеждат най-малко две различни култури, като основната не превишава 95% от площите:
– стопанства с между 10 и 30 хектара да имат най-малко три различни култури, като основната култура не заема повече от 75% от площите, а двете основни да не надвишават 95% от тях:
– за стопанства над 30 хектара ще се изискват най-малко четири култури, като основната не трябва да надхвърля 75% от обработваемите площи, а трите основни да не надминават 95% от тях:

– поддържане на междуредията при трайните насаждения с азотфиксиращи или тревни култури:
– екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни ( от 0,3 до една животинска единица на хектар) като те трябва да отговарят както и площите с трайни насаждения на основните изисквания за директните плащания

 

Биоземеделието- важно за ЕС, маловажно за МЗХГ

 

Тук ще цитираме коментара на д-р Стоилко Апостолов, който точно и ясно обрисува желанието на министерството да гледа в гората, но без да вижда дърветата. „Мисля, че прекалено дълго време разглеждахме отделни детайли, мерки и интервенции и т.н., и чак днес като че ли имаме шанса да видим цялата картина, тоест взирахме се в дърветата и не виждахме гората, а днес може би виждаме и гората…. Имаше един много добър подготвен материал със списък от агро екологични мерки и дейности, възможни еко схеми и т.н., това което виждаме тук е съвсем различно от това, което обсъждахме поне една година вече. Това което предлагаме е да се добави плащане за поддържане на биоземеделие като еко схема… Няколко аргумента имаме.
Първо, самото биоземеделие и вчера излезе документ на Европейската комисия, което е поставено на първо място като възможна еко схема и препоръка към страните членки. Ще допринесе за изпълнение на почти всички цели на Стратегията от фермата до трапезата и допринася за почти всички цели описани в нашите национални приоритети.“ Второ: „ От друга страна, втория мотив е, като гледаме количествените индикатори заложени в Стратегията от фермата до трапезата, виждаме че това, което се предлага в момента като еко схеми от министерството, не знам как ще допринесе за 50 % намаляване на използването на препарати за растителна защита и как ще; подпомогне увеличението до 25 % на земите за биопроизводство или как ще намали използването на антимикробни препарати в животновъдството, тези еко схеми, а те са един основен инструмент, на който се разчита.“

От думите на председателстващата заседанието Лозана Василева обаче разбираме, че администрацията по-скоро е склонна здраво да държи заровена  главата си като щраус в пясъка, и че предложението поддържането на площи за биоземеделие, въпреки изразената от Брюксел позиция и желанието на биопроизводителите няма да влезе сред еко схемите.

Веселина Ралчева от асоциация „Биопродукти“ припомни, че още през миналата година на среща в Стара Загора заинтересовани страни от бранша и не само са обсъдили темата с новите еко схеми и тяхното съдържание,като в тях се включи и поддържането на биоплощите , което да допринесе от една страна за разширяването им, а от друга ще благопрятства изпълнението на заложените от Брюксел цели. Идеята според нея е : не е да няма подпомагане по втори стълб. Идеята е просто де. се опрости подпомагането на тези земеделски производители, които вече от години с едни и същи площи са преминали периода на преход, поддържат си биологичното земеделие и по този начин те няма да се занимават с тези петгодишни ангажименти с някакви доказателства за добиви и т.н. в рамките на тези пет години, които изключително много утежнява ‘ администрирането на подпомагането на биоземеделието“. Така ще се разтовари до известна степен и бюджетът по втори стълб, който обикновенно е недостатъчен, а за онази част от фермерите, които се намират в преход ще си кандидатстват година за година. Ралчева даде за пример Франция като страна, която вече е приела биоземеделието като поддържаща еко схемите практика.

Мярката за трайни насаждения -повече въпросителни, отколкото отговори

 

Предложената мярка в еко схемата касаеща трайните насаждения също оставя някои от земеделските производители пред невъзможност да я прилагат, като Николай Колев от организацията на Дунавските овощари уточни, че причината е , „по голяма част от овощните градини се намират на наклонени терени, които са затревени в продължение вече на над 10 години от тяхното създаване“. Така при нейната евентуална обработка при засаждане на азотфиксиращи ли тревни клтури в междуредията според него съществува много по-голям риск от ерозия на почвите, отколкото биха били ползите от засаждането на междуредията с тези растения. Той даде пример с това, че в началото на създаването на дадена овошна градина се влиза много по-рядко с техника в междуредията например до 3-4 пъти на сезон, отколкото в период на активно развитие на насажденията, когато ежеседмично може да се наложи влизане с цел тяхното третиране с препарати и обработка.

„Ние сме предложили шест, седем други еко схеми, които смятаме, че са по-подходящи, като например затревяване на вътре редовото пространство. Това  би довело до много по-полезен и траен ефект, отколкото засаждането: на тези азото фиксиращи култури в междуредията или натрошаването на клоните и обработката с препарати, които бързо да разградят биомасата. Това също би довело до един много по-добър ефект, да не говорим, че в нашите овощни градини естественият тревостой той е създаден по естествен начин от местни видове, които благоприятстват за обитание на; полезни насекоми. Не се знае тези изкуствени треви, които създаваме как точно ще повлияят на биодинамиката в нашите овощни градини“, казва Николов.

Според Димитричка Търпанова трябва да има ясно разделение между биопроизводство, интегрирано производство и трайни насаждения, като ако на производителите през новия период, отглеждащи много стари сортове, които не подлежат нито на биологично , нито на интегрирано производство се вмени намаляване употребата на пестициди ще доведе до трудности за сектора. Освен това засаждането на нови тревни смеси също може да се окаже проблем. Аргументите и са свързани с това, че градините са зачимени по естествен път, и че в тях вече се съдържат някои от предписваните от учените тревни видове като детелина или различни азотфиксиращи култури.

По думите на Ирина Матеева от БДЗП не е ясно как предложената схема за трайните насаждения ще допринесе за постигане целите по отношение на биоразнообразието и ще надгради в качествено отношение и как ще се съблюдава благоприятния статус на постоянно затревените площи? Освен това не е ясно дали към нея са включени сенокосните или плажните ливади, които всъщност се поддържат чрез косене, а не чрез пашуване? Тя попита още  какви са изискванията към бенефициентите? Какви пасищни животни ще се включват в схемата? По време на дискусията тя обърна внимание на това, че минималната и максималната гъстота на животинските единици трябва да бъде съобразена с природозащитния статус на постоянните пасища. Според нея тази мярка трябва да обхване не само допустимите за подпомагане затревени площи, а всички видове затревени площи. Матеева засегна и един друг аспект- премахването на дървесната и храстова растителност особено чрез метода на опожаряване, което може да има много негативно въздействие върху биоразнообразието и микроклимата.

Пасищата и мерите- стадиони и голф игрища

 

Темата за състоянието на пасищата и мерите също беше засегната по време на дискусиите в тематичната работна група. Бойко Синапов от „Обединени животновъди“ коментира, че е „много важно да се; подредим този път в този програмен период пасищата и мерите, да са такива каквито природата ни ги е дала на нас“ тъй като според него „с тези: мулчери, с тези машини изкоренихме и нарушаваме еко равновесието ако искате в тези райони, в които ние заявяваме и обработваме пасищата.“ Според него това е в противоречие с всякакви зелени и еко системи. Той определи темата с пасищата като много важна за целия сектор на животновъдството, и призова да се обсъдят всички допуснати до момента грешки, като се изработи една ясна и точна дефиниция за това, какво е пасища. „ Ние сме сервирали неща в Брюксел; може би и съм убеден в това нещо, че всички пасища в България изглеждат като стадиони или като голф игрища и за това ние в момента по тези правила, които сме измислили, ние нарушаваме еко системата и чистим храсти и дървета. За нас и ние ще го отстояваме от Обединени български животновъди, пасище е това пасище, в което животните пашуват“, заяви по време на дискусията Синапов.

Мария Степанчева от асоциацията на биволовъдите предложи като еко схема да се включи и възможността за разораване на пасищата и превръщането им в културни обработваеми площи, като се засяват с тревни смеси, които се развиват от ранна пролет до късна есен, което ще ги предпази от ерозия, и ще позволи развитието на модерно културно животновъдство .

По отношение на мярката за диверсификация на културите, от браншовата организация на зърнопроизводителите предложиха към списъка с култури да се прибавят традиционни за страната ни култури като резене и лавандула.

Според предварително направените разчети се очаква бюджетът по новите еко схеми (новата еко схема) да е до 20% от средствата за директни плащания или в цифрово отношение около 160 млн. евро. Очевидно пари за прилагане на практики за опазване на биоразнообразието и климата ще има,но по-важното е, и администрацията да предложи мерки, изпълнени със съдържание съобразявайки ги с предложенията и на земеделския сектор, и на земеделската наука, за да не се окажат в крайна сметка тези схеми само като мираж в пустиня.

Още
НОВИНИ

Аграрното ведомство предлага нови правилници за фермерските пазари, къщите за гости и малките хотели 

Аграрното министерство ще предложи за утвърждаване от Националния съвет по храните „Правилник за ползване на фермерските пазари“ и „Наръчник относно мерките за безопасност на предлаганите храни в къщи за гости и малки хотели“.

Двата документа са издържани по чл. 119, т. 4 от Закона за храните и са в полза на най-малките производители. Те ще позволят до голяма степен изсветляване на пазара за домашни и фермерски храни и ще дадат повече свобода на тези бизнес оператори да се развиват по-устойчиво на база на националното и европейско законодателство.

Мерките имат препоръчителен характер за бизнеса и организаторите на фермерски пазари в страната. Те са разработени по проект, финансиран от Фондация „Америка за България“, от инж. Гергана Кабаиванова и инж. Валери Савов от екипа на Фондация „Локалфууд.бг“, с участието на експерта по земеделие от Европейския парламент Георги Събев.
Идеята за разработването им датира от преди 4 години, когато Фондация „Локалфууд.бг“, организатор на Фермерски пазари „Пендара“ в София и Пловдив, започва работа по интензивна програма за обучение на производителите на фермерски храни и подобряване на бизнес средата за развитието им. Преди година неправителствената организация добавя в обхвата си и къщите за гости и малките хотели като обекти, които имат изключителното право да предлагат домашно приготвени храни по Наредбата за категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.

Целта е да се разшири обхватът на малките бизнеси с храни, с което да се позволи и на стопаните на къщи за гости да предлагат храна не само на регистрирани свои гости, но и на такива, които им гостуват без нощувка.

Правилникът за ползване на фермерски пазари включва изисквания за организацията и дейността им, правила за предлаганите храни, хигиената на терена, ползваното оборудване, както и за хората, ангажирани с продажбите. Той съдържа специфични изисквания за предлагане и продажба на повечето групи храни, предлагани на фермерските пазари, но освен това за първи път въвежда у нас официални дефиниции за „фермерски пазар“, „местна храна“, „фермерска храна“ и „занаятчийска храна“. Новост в него е и понятието „граница на тривиалност“, което разграничава домашното приготвяне на храни за дейности и инициативи, свързани с нерегулярни събития, от професионалното производство на храни. С това на фермерските пазари ще могат да се организират събития, на които частни лица ще имат правото да продават ограничени малки количества домашно приготвена храна до 3 пъти годишно. Дори и в този случай щандът на физическото лице ще трябва да бъде регистриран като обект за търговия или приготвяне на храна на място.

Изискванията за безопасно предлагане на домашно приготвена храна също е във фокуса на МЗХГ. Наръчникът за мерките за безопасност на предлаганите храни в къщи за гости и малки хотели също е разработен от експертния екип. Той описва начините, по които всички къщи за гости и малки хотели, които приготвят и предлагат възмездно храни на своите клиенти и гости, могат да регистрират тип „домашна“ кухня по Закона за храните. Регулацията предлага подробни мерки за контрол върху безопасността на храните, съвети за подбор на продуктите и суровините, правила за съхранение и приготвяне на готовите храни. Разработени са и насоки за методите на готвене, за охлаждане на готовите храни, както и за повторното им затопляне. Наръчникът включва още: инструкции за обучение на персонала, изисквания за оборудването и зоната за приготвяне на храна.

„С тези два документа целим да подкрепим най-малките производители и да приложим европейското законодателство в областта на безопасността на храните и организацията на фермерски пазари, на които се продават и предлагат фермерски, занаятчийски, местни и домашни храни“, обясни управителката на Фондация „Локалфууд. БГ“ инж. Гергана Кабаиванова.

Още
НОВИНИ

Ако МЗХГ продължи да действа със скоростта на охлюва, и след 50 години ще сме си на ниво бъдещо внедряване на иновации в земеделието

Дискусиите около бъдещите интервенции в стратегическия план продължават ударно и безконтролно, а администрацията се опитва да пробута интервенции, които едва ли не си ги е изстискала от пръстите, без да представя на заинтересованите лица нужната им информация и най-вече анализи за да се разбере докъде е стигнала до сега в прилагането на едни или други мерки. Това с особена сила важи когато говорим за иновации в земеделието.

В тази връзка само произволни примери като Нидерландия, Испания или Германия са достатъчни, за да се разбере, че Европа отдавна е осъзнала, че като актьори в този процес освен фермери, бизнеса и ИТ бранша трябва да се включват и представители на науката, които именно да дадат своята научна обосновка за приложението на иновациите в земеделието. В заседанията на тематичната работна група обаче представителите на аграрната наука са като „мъртви души“, включени като фигуранти в списъците с участници в иначе виртуалните дискусии, без да е знайно въобще дали участват, и дали се изпратили аргументирани становища от своите институти.

Това че министерството на земеделието е далеч от иновациите показа и поредният кръг от дискусии, провели се по стратегическия план на 17 декември 2020 година, и конкретно темата за интервенцията, която трябва да подпомогне оперативните групи в рамките на европейското партньорство за иновации.

Още