вторник, септември 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Около 76% от земеделските площи у нас попадат в СЕПП

Увеличаването на земите, подпомагани по схемата ще зависи от начините и размера на подпомагане, считат експерти от ИАИ на ССА

Подаването на документи по инвестиционните мерки на ПРСР ще става по електронен начинПодаването на документи по инвестиционните мерки на ПРСР ще става по електронен начин

Площите за подпомагане у нас бележат растеж от 3,2 млн. ха през 2007 до над 3,8 млн. ха десет години по-късно, което представлява 76% от земеделските земи у нас, пишат в анализа си „Предизвикателства пред българското земеделие и селските райони за прилагане на новата ОСП“ учените от Института по аграрна икономика. Те отчитат като „съществено предимство“ бързият достъп на фермерите до директните плащания и „липсата на тежки условия“ за придобиването им.

Експертите са констатирали, че направените промени в ОСП от началото на века насетне не са отговорили на очакванията на новите страни членки със сходни на нашата като характеристики на земеделието като Румъния и Балтийските страни. Според тях потенциалът на площите, които попадат под СЕПП все още не е достигнат, и това докъде ще се увеличат площите подпомагани по тази схема ще зависи от начините и размерите на подпомагане, и разходите за превръщане на тези земеделски земи в отговарящи на изискванията за подпомагане.

В периода 2007-2017 г. ставката за СЕПП ежегодно се увеличава, както и таванът на директните плащания, като сборът от различните схеми на тези плащания достига средно 173 евро/ха през последната година. За отбелязания период СЕПП е нараснал почти три пъти, като това увеличение е компенсирало с почти 20% нарастването на площите за подпомагане.

Конюктурни изкривявания в обвързаната подкрепа

Що се отнася до обвързаната подкрепа, експертите отбелязват нейното увеличение след 2014 година, и въпреки положителните резултати за подпомогнатите сектори, са констатирани „конюктурни изкривявания с рязко увеличение на площите при някои култури и при структурното преобразуване на стопанствата, отглеждащи животни“. Основната причина за това според експертите е адаптирането на земеделските производители към субсидиите, които имат съществена роля при взимането на производствени решения. „Тези плащания оказват структуроопределящо влияние не само върху производствената структура (какво да се произвежда), но са движеща сила при определяне на стопанските структури, техния мащаб и размер.“, пишат още те.

Обвързаната подкрепа е повлияла сериозно по отношение в производството върху обема на обработваемите площи и броя на отглежданите животни, и по-малко върху произведената продукция, което според учените се отчита като проблем в ефективността на тази схема. За последните години фермерите са получили достъп до огромен финансов ресурс от над 2 млрд. лева годишно, като само директните плащания, плащанията на площ и обвързаната подкрепа възлизат на над 1,7 млрд. евро годишно.

За период от 10 години между 2007 и 2016 година размерът на субсидиите на едно стопанство у нас се е увеличил 6 пъти без да се отчитат инвестиционните помощи, в това число национални плащания и различни компенсаторни плащания по първи и втори стълб на ОСП.