събота, юли 11, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

От 26 юли: Фермерите ще отчитат всеки литър гориво

Земеделците ще водят спецрегистър за ползваните горива

В Държавен вестник бе публикувана Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Този регистър се създава, води и съхранява от Министерството на икономиката и се поддържа в електронен вид на интернет страницата на ведомството. В него ще са достъпни публично данните на юридическите лица, които имат право да търгуват с горива. Наредбата влиза в сила в края на тази седмица – на 26 юли.

За земеделските стопани е предвиден специален регистър, като те са длъжни да вписват в него на хартиен носител или в електронен формат всеки обект, който има отношение към ползването на горива. Важно положение е, че всяко движение на транспортно средство, предназначено за зареждане на земеделска техника извън обекта на земеделския стопанин, задължително се съпровожда с разпечатка – копие, препис или др. от специалния регистър за съответния транспортен курс.

В специалния регистър на земеделските стопани се вписват данни като:

♦ 1. наименование и правна форма на юридическото лице, съответно имената на физическото лице;
♦ 2. идентификационни данни: при търговците/юридическите лица – единен идентификационен код, съответно номер на чуждестранната регистрация; при физическите лица – данни за контакт – адрес, телефон и/или адрес на електронна поща;
♦ 3. номер и дата на удостоверението за регистрация;
♦ 4. идентификационни данни на обекта, за който се води регистъра;
♦ 5. за горивата, получавани от земеделския стопанин за собствената му дейност: дата на зареждане на регистрирания обект с гориво, количеството на горивото, обектът, от който е доставено гориво за целите на земеделския стопанин, и идентификация на превозното средство, с което горивото е превозено;
♦ 6. за изведените от обекта на земеделския стопанин горива: данни от средствата за измерване, монтирани на съдовете и/или резервоарите за съхранение на продукти от нефтен произход, за изведените (заредени) от тях количества; в регистъра се вписват датата на зареждане, количеството гориво и данни за регистрацията на земеделската техника, която е заредена;
♦ 7. за зареждане на земеделска техника извън обекта на земеделския стопанин:
а) регистрационен номер и вид на превозното средство, с което горивото е транспортирано от обекта до местоназначението (населеното място и/или места в землището);
б) основание, на което земеделският стопанин ползва транспортното средство (собственост, наем или ползване на друго правно основание), включително вид и номер на документа за собственост, наем и др.;
в) дата на зареждане на превозното средство;
г) количеството на зареденото гориво в транспортното средство;
д) местоназначение (населеното място и/или места в землището), до което се транспортира;

Виктор Павлов