четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Бюджет 2021: По-малко субсидии за стопанства по НАТУРА 2000

По СЕПП са предвидени 1 604,9 млн. лв. европейски средства

Министерството на земеделието  публикува не само своя проектобюджет за 2021 г., но и бюджетната си прогноза за 2022 – 2023 г. От него става ясно,че броят на стопанствата, подпомогнати по Натура 2000, също ще върви в посока на долу – от 11 000 през 2021 г. до 10 000 през 2022 г. и 2023 г. 

Физическата площ, включена в агроекологични плащания, е 170 000 ха и за трите години.

Предоставянето на земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за възмездно ползване чрез търг или конкурс обхваща 225 000 дка. А разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ важи за 40 000 дка. Земите от ДПФ за безвъзмездно ползване по реда на чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ са общо 260 хил. дка.

Ето какво още могат да очакват фермерите:

Обща селскостопанска политика 

По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за директни плащания се предвиждат 1 604,9 млн. лв. европейски средства. За финансиране на пазарни мерки общият бюджет е 113,8 млн. лв., от които 76 млн. лв. европейско финансиране и 37,8,4 млн. лв. от националния бюджет.

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са предвидени – 1 123,3 млн. лв., от които 922,3 млн. лв. европейски средства и 201 млн. лв. национално съфинансиране.

Министерство на земеделието

По проекта на бюджет на агроминистерството предвидените приходи за 2021 г. са 149,4 млн. лв. Предложеният разходен таван е 243,5 млн. лв., от които: за персонал – 152 млн. лв., за капиталови разходи – 16,8 млн. лв. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са 142 млн. лв., от които за Селскостопанска академия отиват близо 31,5 млн. лв.

По области на политики и бюджетни програми тези средства са: 

•    за „Земеделие и селски райони“ – 186,2 млн. лв.;
•    за „Рибарство и аквакултури“ – близо 6,2 млн. лв.;
•    за „Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча“ – 30,6 млн. лв.;
•    за „Администрация“ – 20,5 млн. лв.

Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, е 92,8 млн. лв., а максималният размер на новите задължения – 89,8 млн. лв.

За извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД, са утвърдени 24 млн. лв. и 2,1 млн. лв. за Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“. Тези средства не могат да бъдат пренасочвани, уточнява в своя доклад председателят на земеделската комисия – Мария Белова.

ДФ „Земеделие“

По проекта на бюджет на ДФЗ за 2021 г. са предвидени приходи от около 3,5 млн. лв. Разходният таван е около 370,9 млн. лв., от които за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – 300,4 млн. лв., за капиталови разходи – 10 млн.лв. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са в размер на 407,4 млн. лв.

По области на политики и бюджетни програми тези средства са:

•    за „Земеделие и селски райони“ – 336,9 млн. лв.;
•    за „Рибарство и аквакултури“ – 393,6 хил. лв.;
•    за „Администрация“ – 33,6 млн. лв. 

Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, е 327,4 млн. лв., максималният размер на новите задължения е 325,4 млн. лв.

За електронно управление и използваните информационни и комуникационни технологии са утвърдени общо 5,6 млн. лв. за Министерството на земеделието и 8,1 млн. лв. за ДФЗ.
 

Ето какво ново могат да очакват фермерите:

Обща селскостопанска политика 

По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за директни плащания се предвиждат 1 604,9 млн. лв. европейски средства. За финансиране на пазарни мерки общият бюджет е 113,8 млн. лв., от които 76 млн. лв. европейско финансиране и 37,8,4 млн. лв. от националния бюджет.

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са предвидени – 1 123,3 млн. лв., от които 922,3 млн. лв. европейски средства и 201 млн. лв. национално съфинансиране.

Министерство на земеделието

По проекта на бюджет на агроминистерството предвидените приходи за 2021 г. са 149,4 млн. лв. Предложеният разходен таван е 243,5 млн. лв., от които: за персонал – 152 млн. лв., за капиталови разходи – 16,8 млн. лв. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са 142 млн. лв., от които за Селскостопанска академия отиват близо 31,5 млн. лв.

По области на политики и бюджетни програми тези средства са: 

•    за „Земеделие и селски райони“ – 186,2 млн. лв.;
•    за „Рибарство и аквакултури“ – близо 6,2 млн. лв.;
•    за „Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча“ – 30,6 млн. лв.;
•    за „Администрация“ – 20,5 млн. лв.

Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, е 92,8 млн. лв., а максималният размер на новите задължения – 89,8 млн. лв.

За извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД, са утвърдени 24 млн. лв. и 2,1 млн. лв. за Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“. Тези средства не могат да бъдат пренасочвани, уточнява в своя доклад председателят на земеделската комисия – Мария Белова.

ДФ „Земеделие“

По проекта на бюджет на ДФЗ за 2021 г. са предвидени приходи от около 3,5 млн. лв. Разходният таван е около 370,9 млн. лв., от които за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – 300,4 млн. лв., за капиталови разходи – 10 млн.лв. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са в размер на 407,4 млн. лв.

По области на политики и бюджетни програми тези средства са:

•    за „Земеделие и селски райони“ – 336,9 млн. лв.;
•    за „Рибарство и аквакултури“ – 393,6 хил. лв.;
•    за „Администрация“ – 33,6 млн. лв. 

Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, е 327,4 млн. лв., максималният размер на новите задължения е 325,4 млн. лв.

За електронно управление и използваните информационни и комуникационни технологии са утвърдени общо 5,6 млн. лв. за Министерството на земеделието и 8,1 млн. лв. за ДФЗ.

Виктор Павлов