неделя, юни 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Ставки по еко схемите 2024

Еко-схеми, които могат да се прилагат за получаване на допълнителна субсидия. Еко схемите са с едногодишен ангажимент

Биологично животновъдство ЕКО-БЖ

Индикативна ставка за 2023 г. – 357,85 евро/ха;

Биологично разнообразие и екологична инфраструктура ЕКО-БРЕИ

696,86 евро/ха при обработваемите земи за площи и дейности над ДЗЕС 8;
286,33 евро/ха при обработваемите земи за дейности над ДЗЕС 8;
901,17 евро/ха при трайните насаждения;
290,00 евро/ха при постоянно затревените площи;

Запазване и възстановяване на почвения потенциал ЕКО-ЗВПП

66,83 евро/ха;

Намаляване използването на пестициди ЕКО-НИП

обработваеми земи – 65,27 евро/ха;
трайни насаждения – 123,48 евро/ха;
постоянно затревени площи – 5,88 евро/ха.

Трайни насаждения ЕКО-ТН
за поддържане на междуредия – 114,53 евро/ха
за поддържане на буферни ивици – 61,20 евро/ха

Поддържане на постоянно затревени площи ЕКО-ПЗП
80 евро/ха;

Поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми
215 евро/ха;

Разнообразяване на отглежданите култури ЕКО-РОК

Индикативна ставка за 2023 г.:
Стопанства до 10 ха с две култури – 48 евро/ха;
Стопанства с размер 10-30 ха с три култури – 37 евро/ха;
Стопанства над 30 ха с четири култури – 20 евро/ха.