сряда, януари 22, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоОвощарствоСъветиТОРЕНЕ

Хранителни елементи и вещества за растенията

Торене на земеделските култури

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

1.55ХилядиЧетения
NivaBG.com

Хранителни елементи

Конс­титуционни или структурни елементи – въглерод (С), кислород (О), водород (Н), азот (N), фосфор (Р), сяра (S) и магнезий (Mg), зна­чението на които е очевидно, тъй като те се явяват като основен строителен материал, от който растенията изграждат своя орга­низъм.

Към втората група се причисляват функционалните елемен­ти – калий (К), калций (Са), желязо (Fe), манган (Mn), мед (Cu), цинк (Zn), молибден (Мо), бор (В) и др., които са необхдими главно за нормалния обмен на веществата в растенията – за поддържане на строежа и структурата на клетъчната плазма.

Според количественото им разпространение химичните еле­менти могат да се разделят макар и условно на две групи:

  1.  Елементите С, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, които са застъпени в сравнително по-големи количества – над 0, 01 % от масата на растенията, се причисляват към групата на макроелементи- те.
  2.  Елементите Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B и др., които участват в със­тава на живите растения в твърде малки количества – под 0, 01%, съставляват групата на микроелементите.

Тази класификация на хранителните елементи се базира само на количествен признак.

Хранителни вещества

Висшите растения не могат да усвоя­ват химичните елементи във вид на прости вещества. Изключение прави само кислородът, който при дишане се усвоява само в свобод­но състояние.

Химичните съединения, които се усвояват от растенията като храна, се наричат хранителни за растенията вещества. Те могат да бъдат минерални и органични. Най-често растенията усвояват ми­нералните съединения на хранителните елементи и по-рядко някои органични съединения. Затова в земеделието се говори предимно за минерално хранене на растенията.

Литература:

Торене на земеделските култури

NivaBG.com

Вашият коментар