събота, февруари 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Увеличават териториалното покритие по подхода ВОМР

От 5 на 10% се увеличава делът на бюджета за местните инициативни групи

Финансова помощ се предоставя за подпомагане на процеса по създаване МИГ (Местни инициативни групи)Финансова помощ се предоставя за подпомагане на процеса по създаване МИГ (Местни инициативни групи)
166Четения

Прилагането на подхода  Водени от общностно развитие местни групи (ВОМР) в новия програмен период на ОСП  ще претърпи известни промени, става ясно от протокола от време на обсъжданията в тематичната работна група. Промените в подхода ВОМР са свързани с повишаване на неговия приоритет, като се увеличава териториалното покритие. Бюджетът за проекти на местните инициативни групи ще се увеличи от 5 на 10% от общия бюджет за заложените в стратегическия план интервенции.

И след 2021 година се очаква да се запази многофондовото финансиране на проекти на местните инициативни групи, със същите фондове и органи на управление, но то ще се извършва вече по правилата на водещия фонд. Той ще извършва верификация на проектите, а плащанията ще се извършват от управляващите органи.
Така ще се измени до известна степен структурата и в новия програмен период договарянето по всички останали програми ще се поеме от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на тези нововъведения според аграрното ведомство е унифициране на процеса на одобрение на проектите и опростяване на подхода ВОМР. По време на дискусията Соня Микова от централното координационно звено припомни за направеното предложение в хода на заседанията на работната група по ВОМР за това, плащанията да се извършват и от акредитирана разплащателна агенция, както и да се търси вариант да се даде възможност на онези МИГ-ове, които имат съответния капацитет да получат функциите на междинни звена. Освен това се иска в условията за допустимост да се допълни, че стратегиите на вОМР трябва да съответстват на интегрираните териториални стратегии за съответния район и така да се потърси допълняемост на стратегиите по подхода ВОМР с интегрираните териториални инвестиции.

Друг въпрос, който трябва да намери решение, е дали разходите за управление в размер на 25% да бъдат само върху размера на приноса от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони или върху размера на цялата стратегия? Предложението което в момента стои на дневен ред е, този процент да е върху приноса на цялата стратегия.

Предлага се още намаляване на минималния праг на населението, което обхваща една инициативна група от сегашните 10 хил. на 5 хил. души тъй като по данни на НСИ към 31 декември 2019 година броят на общините с население под 5 хил. души е достигнал до 133, разположени в изоставащи райони за планиране със слабо насищане от местни инициативни групи в това число Северозападен и Североизточен район. Сроковете за изпълнение на подготвителните проекти се предлага да се увеличи от девет месеца за МИГ-ове прилагали похода вОМР до 12 месеца за нови потенциални местни инициативни групи.

Относно бюджета се предлага увеличаване от 1 млн. евро на 1,25 млн. евро на бюджета за местни инициативни групи обхващащи население до 15 хил. души, а за МИГ-ове с население над 15 хил. души от 1,5 на 1,75 млн. евро. Към момента не е ясно колко ще са средствата за подхода ВОМР през новия програмен период, като неофициално се знае, че от оперативната програма за иновации и конкурентноспособност делът на бюджета ще е 3%.

От агроведомството признаха, че нямат точна информация от ДФЗ относно процеса на договаряне, като в редица местни групи се появява необходимост от рестартиране на различни етапи, което говори за наличие на пропуски.